л¤ЯА▒р>■  .■   ■   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 F═┴ђр░┴Р\pnxmai B░a└=ю»╝=­ :Щ#8X@Ї"и┌1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1 ­ ╝.VnArial1­ љ.VnTime1 ▄ љ.VnArial1 ╚ љ.VnArial1 ╚ ╝.VnArial1 м љ.VnArial1­ љArial1­ ╝Arial1▄ љArial1╚ љArial1╚ ╝Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Яш  └ Я ш  Э└ ЯA)└ ЯA(└ ЯA(└ ЯA└ Я A └ ЯA └ ЯA#└ Я A └ Я A!└ Я A!└ Я A)└ Я A(└ ЯA(8@└ ЯA"<@└ ЯA"<@ └ ЯA"8@ └ ЯA(└ ЯA(8└ ЯA"8 └ ЯA< └ ЯA"8└ ЯA8└ ЯA└ ЯA"8└ ЯA"<└ ЯA(└ ЯA#└ ЯA#└ ЯA#└ ЯA └ ЯA └ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њ Normal_B150V0Њђ `ЁЕSheet1ї«┴┴TЇЧEXU 17093 3533 5406 3401 5380 3449 3072 530 1651 1551 591 437 1201 159 688 681 195 175 1871 371 963 870 396 262 164 31 92 95 35 24 1610 422 875 622 249 120 348 62 214 123 47 64 11899 2488 2574 1010 4458 2804 9624 1961 1583 677 4103 2440 792 156 282 213 150 128 1483 709 205 236/Nh№ng nguyЖn nhРn chьnh dФn t█i dы ki┐n Дu t░ TНng sЛCрc nguyЖn nhРnMЗi tr░Пng phрp l§ thuГn lсiM▀ r┘ng ░сc th╦ tr░Пng&Нi m█i thi┐t b╦ mрy mзc vЯ cЗng nghКChuy├n Нi ph░Аng рn sБn xuЦtNguyЖn nhРn khрcП ki┐n TнNG Sл Doanh nghiКp NhЯ n░█c Trung ░Аng quБn l§ ╦a ph░Аng quБn l§ с cН phДn hoр DN ngoЯi quЛc doanhDN cз vЛn Дu t░ trыc ti┐pcуa n░█c ngoЯiH┘ $ H┘ nЗng, lРm nghiКp vЯ thuэ sБn H┘ cЗng nghiКp vЯ XD  H┘ th░Аng nghiКp vЯ d╦ch vт Z Z \ф гЩ ЧJ Lџ юЖ В: <і ї "\^ F═┴ђ  uqш!.68  dЧЕымMbP?_*+ѓђ%hЂ┴ЃёА"hЯ?Я?U} } Я}  u!!h└!h└!h└!└!h└!h└!h└!h└!h└ !h└ !h└ !h└ !h└ !h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└§ @ЙF ЙH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "§ #A§ $BЙB%%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Й '(§ )C§ )D§ )E§ )F§ )GЙ:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ЙH'******&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Й +,§ .HЙB----,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, § /I§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2Й:33333333333333333333333333 § 4J§ 1§ 1§ 1§ 1 § 1 § 1 Й:00000000000000000000000000 § 4K§ 1 § 1 § 1§ 1§ 1§ 1Й:00000000000000000000000000 § 4L§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1Й: 00000000000000000000000000 § 4JЙF 00000000000000000000000000000000 § 4M§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1Й: 00000000000000000000000000 § 4N§ 1§ 1§ 1 § 1!§ 1"§ 1#Й: 00000000000000000000000000 § 4OЙF 00000000000000000000000000000000 § 4P§ 1$§ 1%§ 1&§ 1'§ 1(§ 1)Й:00000000000000000000000000 § 4Q§ 1*§ 1+§ 1,§ 1-§ 1.§ 1/Й:00000000000000000000000000 § 4R§ 10§ 11§ 12§ 13§ 14§ 15Й:00000000000000000000000000 § 4S§ 16§ 17§ 18§ 19§ 1:§ 1;Й:00000000000000000000000000 § 4T§ 1<§ 1§ 1=§ 1#§ 1>§ 1?Й:00000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ЙH300000000000000000000000000000000 ОD<lXLlњLbааааXааXаааааLLLLLLLLLLLL !h└!!h└"!h└#!h└$!h└%!h└&!h└'!h└(!h└)!h└*!h└+!h└,!h└-!h└.!h└/!h└0!h└1!h└2!h└3!h└4!h└5!h└6!h└7!h└8!h└9!h└:!h└;!h└<!h└=!h└>!h└?!h└ЙH 300000000000000000000000000000000 ЙH!300000000000000000000000000000000 ЙH"300000000000000000000000000000000 ЙH#300000000000000000000000000000000 ЙH$300000000000000000000000000000000 ЙH%300000000000000000000000000000000 ЙH&300000000000000000000000000000000 ЙH'300000000000000000000000000000000 ЙH(300000000000000000000000000000000 ЙH)300000000000000000000000000000000 ЙH*300000000000000000000000000000000 ЙH+300000000000000000000000000000000 ЙH,300000000000000000000000000000000 ЙH-300000000000000000000000000000000 ЙH.300000000000000000000000000000000 ЙH/300000000000000000000000000000000 ЙH030000000000000000 ЙF1 ЙF2 ЙF3 ЙF4 ЙF5 ЙF6 ЙF7 ЙF8 ЙF9 ЙF: ЙF; ЙF< ЙF= ЙF> ЙF? ОDР lLLLLLLLLLLLLLLLLLJJJJJJJJJJJJJJ@!h└A!h└B!h└C!h└D!h└E!h└F!h└G!h└H!h└I!h└J!h└K!h└L!h└M!h└N!h└O!h└P!h└Q!h└R!h└S!h└T!h└U!h└V!h└W!h└X!h└Y!h└Z!h└[!h└\!h└]!h└^!h└_!h└ЙF@ ЙFA ЙFB ЙFC ЙFD ЙFE ЙFF ЙFG ЙFH ЙFI ЙFJ ЙFK ЙFL ЙFM ЙFN ЙFO ЙFP ЙFQ ОD┤lJJJJJJJJJJJJJJJJJJ`!!h└a!!h└b!!h└c!!h└d!!h└e!!h└f!!h└g!!h└h!!h└i!!h└j!!h└k!!h└l!!h└m!!h└n!!h└o!!h└p!!h└q!!h└r!!h└s!!h└t!!h└О.цљ>Х@т№7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0а@HXh ђ їўСnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@С║Ъђј─@ддФђј─■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╚ PXh pxђѕ љ БСTCTKShA Sheet1  Worksheets ■    !"#$■   &'()*+,■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Root Entry         └FиKMЄћ─■   Workbook            є8SummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8            %