–ѕа°±б>ю€ ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌЅАб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=р :ъ#8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1р€Р.VnTime1р€РArial1р€ЉArial1№€РArial1»€РArial1»€ЉArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)§0.0ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј ах€ ј а х€ шј аA!ј аA!ј аA(ј аA+ј а A8@ј а A<@ј а A<@ ј а A8@ ј а A8ј а A8 ј а A< ј а ј а A(ј а A#ј а A#ј а A#ј а §A#ј а A ј а A ј УА€УА€УА€УА€УА€У Normal_B150V0УА€`Е]Sheet1МЃЅЅTНьўH<# Hў cфng nghi«p vа xвy dсng$ Hў th∞°ng nghi«p vа dЋch vе%Chia ra  100.0 33.3 9.4 45.3 11.5 10.8 71.6 6.1 10.0 73.0 6.2 11.3 70.8 5.9 7.6 9.5 77.7 5.2 19.0 10.5 60.8 9.7 18.2 13.3 55.4 13.1 38.2 9.0 39.7 36.1 9.3 41.7 12.9 45.2 33.7 13.9 44.9 8.1 32.8 14.2STч l« cбc э kiњn vЅ dс kiњn kњ ho°ch Іu t∞ cзa cбc doanh nghi«p vа cбc hў s£n xu•t8kinh doanh trкn Ћa bаn c£ n∞џc nm 2001 so vџi nm 2000T’ng s—B±ngЌt h°nLџn h°nCh∞a quyњt ЋnhT‘NG S– Doanh nghi«p Nhа n∞џc Trung ∞°ng qu£n lэ  Ћa ph∞°ng qu£n lэ( Doanh nghi«p Nhа n∞џc г c’ phІn hoб# Doanh nghi«p ngoаi qu—c doanh . DN cу v—n Іu t∞ trсc tiњp cзa n∞џc ngoаi  Hў/ Hў nфng nghi«p, lвm nghi«p vа thuч s£n€BB „] '≠ wэ «M ≠ wы ≈ FЌЅА E  dь©с“MbP?_*+ВА%hБЅГД°"hа?а?U} %} А}  h@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@э ,Њэ -ЊЊэ э .э Њ Њ э  /э  0э  1э  2Њ!!!!!!э "3э %э %э #э %~ &(@э '4э $э #э # э $ э # э '5э $э # э # э $ э #э '6э $~ &(@э #э $э #э '7э $э #э #э $э #э '8э $э #э #э $э #э '9э $э #э #э $э #э ':э $э $э #э $ э #э ';э $э $!э #"э $#э #$э 'э $э $%~ #АЖ@э $&э #'э 'э $э $(э #)э $*э #+Њ(#####Њ(#####Њ(#####Њ(#####Њ(#####Њ(#####„2дЄ"""6FTTTTTTTTTTT>ґ@е п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@АЛ6УАОƒ@КXЭАОƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1  Worksheets ю€€€ ю€€€ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јF`Ў≤7ЗФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€јSummaryInformation(€€€€ DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€