л¤ЯА▒р>■  3■   ■   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 F═┴ђр░┴Р\pnxmai B░a└=ю»╝=­ :Щ#8X@Ї"и┌1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1 ­ ╝.VnArial1­ љ.VnTime1 ▄ љ.VnArial1 ╚ љ.VnArial1 ╚ ╝.VnArial1 м љ.VnArial1­ љArial1­ ╝Arial1▄ љArial1╚ љArial1╚ ╝Arial1╚ ╝Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ц0.0Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Яш  └ Я ш  Э└ ЯA)└ ЯA(└ ЯA8└ ЯA└ Я A └ ЯA └ ЯA#└ Я A └ Я A!└ Я A!└ Я A)└ Я A(└ ЯA8@└ ЯA<@└ ЯA<@ └ ЯA8@ └ ЯA8└ ЯA8 └ ЯA< └ ЯA8└ ЯA*<└ ЯA*8└ ЯA└ ЯA*8└ ЯA(└ ЯA#└ ЯA#└ ЯA#└ ЯA └ ЯA └ ЯцA#└ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њ Normal_B150V0Њђ `Ё▄Sheet1ї«┴┴TЇЧVKK# H┘ cЗng nghiКp vЯ xРy dыng$ H┘ th░Аng nghiКp vЯ d╦ch vтChia ra  37861 12606 3542 17149 4564 4296 494 464 3078 260 1650 178 165 1204 103 2646 316 299 1874 157 211 16 20 164 11 2655 505 279 1614 257 632 115 84 350 83 30067 11476 2695 11943 3953 23151 8364 2156 9653 2978 2371 1071 172 798 330 4545 2041 367 1492 645?Dы ki┐n k┐ hoАch Дu t░ cуa cрc doanh nghiКp vЯ cрc h┘ sБn xuЦt8kinh doanh trЖn ╦a bЯn cБ n░█c nm 2001 so v█i nm 2000TНng sЛB▒ng═t hАnL█n hАnCh░a quy┐t ╦nhП ki┐n TнNG Sл Doanh nghiКp NhЯ n░█c Trung ░Аng quБn l§  ╦a ph░Аng quБn l§ ( Doanh nghiКp NhЯ n░█c с cН phДn hoр# Doanh nghiКp ngoЯi quЛc doanh . DN cз vЛn Дu t░ trыc ti┐p cуa n░█c ngoЯi  H┘/ H┘ nЗng nghiКp, lРm nghiКp vЯ thuэ sБn R4  ПU -Ц }ш ═E Ћ mт й)│І F═┴ђ $љеъ!╚-л9@ўA  dЧЕымMbP?_*+ѓђ%hЂ┴ЃёА"hЯ?Я?U} Я#}  } └ }  љ!!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└ !h└ !h└ !h└ !h└ !h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└!h└§ :ЙF § ;ЙF ЙH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "§ #<§ $ЙB%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Й &'§ (=§ (>§ (?§ (@Й<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ЙH&)))))&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &§ *AЙD++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ЙH&-----,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, § .B§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1Й</////////////////////////// § 2C§ 0§ 0 § 0 § 0 § 0 Й< /////////////////////////// § 2D§ 0 § 0§ 0§ 0§ 0Й< /////////////////////////// § 2E§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0Й< /////////////////////////// § 2F§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0Й< /////////////////////////// § 2G§ 0§ 0§ 0§ 0§ 0 Й< /////////////////////////// § 2H§ 0!§ 0"§ 0#§ 0$§ 0%Й</////////////////////////// § 2I§ 0&§ 0'§ 0(§ 0)§ 0*Й</////////////////////////// § 2J§ 0+§ 0,§ 0-§ 0.§ 0/Й</////////////////////////// § 2§ 00§ 01§ 02§ 03§ 04Й</////////////////////////// § 2§ 05§ 06§ 07§ 08§ 09Й</////////////////////////// ЙH3//////////////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ЙH3333334444/////////////////////// ОDъlXXLlєL`LћћћћћћћћћћћLLLLLLLLLLLL !h└!!h└"!h└#!h└$!h└%!h└&!h└'!h└(!h└)!h└*!h└+!h└,!h└-!h└.!h└/!h└0!h└1!h└2!h└3!h└4!h└5!h└6!h└7!h└8!h└9!h└:!h└;!h└<!h└=!h└>!h└?!h└ЙH 3333334444/////////////////////// ЙH!3333334444/////////////////////// ЙH"3333334444/////////////////////// ЙH#3333334444/////////////////////// ЙH$333333/////////////////////////// ЙH%333333/////////////////////////// ЙH&333333/////////////////////////// ЙH'333333/////////////////////////// ЙH(333333/////////////////////////// ЙH)333333/////////////////////////// ЙH*333333/////////////////////////// ЙH+3//////////////////////////////// ЙH,3//////////////////////////////// ЙH-3//////////////////////////////// ЙH.3//////////////////////////////// ЙH/3//////////////////////////////// ЙH03/////////////// ЙF1 ЙF2 ЙF3 ЙF4 ЙF5 ЙF6 ЙF7 ЙF8 ЙF9 ЙF: ЙF; ЙF< ЙF= ЙF> ЙF? ОDР lLLLLLLLLLLLLLLLLLJJJJJJJJJJJJJJ@!h└A!h└B!h└C!h└D!h└E!h└F!h└G!h└H!h└I!h└J!h└K!h└L!h└M!h└N!h└O!h└P!h└Q!h└R!h└S!h└T!h└U!h└V!h└W!h└X!h└Y!h└Z!h└[!h└\!h└]!h└^!h└_!h└ЙF@ ЙFA ЙFB ЙFC ЙFD ЙFE ЙFF ЙFG ЙFH ЙFI ЙFJ ЙFK ЙFL ЙFM ЙFN ЙFO ЙFP ЙFQ ЙFR ЙFS ЙFT ЙFU ЙFV ЙFW ЙFX ЙFY ЙFZ ЙF[ ЙF\ ЙF] ЙF^ ЙF_ ОD└ lJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ`!h└a!h└b!h└c!h└d!h└e!h└f!h└g!h└h!h└i!h└j!h└k!h└l!h└m!h└n!h└o!h└p!!h└q!!h└r!!h└s!!h└t!!h└u!!h└v!!h└w!!h└x!!h└y!!h└z!!h└{!!h└|!!h└}!!h└~!!h└!!h└ЙF` ЙFa ЙFb ЙFc ЙFd ЙFe ЙFf ЙFg ЙFh ЙFi ЙFj ЙFk ОDЭlJJJJJJJJJJJJђ!!h└Ђ!!h└ѓ!!h└Ѓ!!h└ё!!h└Ё!!h└є!!h└Є!!h└ѕ!!h└Ѕ!!h└і!!h└І!!h└ї!!h└Ї!!h└ј!!h└Ј!!h└О$@,>Х@т№7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0а@HXh ђ їўСnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@гЃђј─@ђ1нљђј─■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╚ PXh pxђѕ љ БСTCTKShA Sheet1  Worksheets  !■   #$%&'()■   +,-./01■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Root Entry         └F {аЄћ─■   Workbook             BSummaryInformation(    "DocumentSummaryInformation8            *