ࡱ> *) F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! ( !   ( ( ( #< h  ( ! !  ( x #|  (@ x@ |@ |@ x    A  l A      #<  h A l Normal_Ca nuoc`Sheet1T' 433 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn FVn u t pht trin ca vng ng bng sng Cu Long nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S 'Phn theo s hu v thnh phn kinh t Khu vc Nh nc Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l Phn theo loi hnh8 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t: U 6i}? )z F x n(v-N1 dMbP?_*+%h"h??U} -} } } xhhh!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!  !!! "## $!%~ &<@ '" (#"##) ,$7 @7u}8l][@ ,% //. +&-E0A-H.r8[@ 1' //. +( -' @ -|ß@ .e a[@ +) -x $(~@ -" @ .^=5u[@ 0* //. ++ -qA-~A .+V[@ 3, -'A-AA .1Z@ 3--@-y@.\@ 3.-A-N@.VSi[@ 3/- %A-H@.Hʤ\@ 3,-!c@-A@.< 8[@ 30-5"A-$A.ឡ\@ 31-@-A@.=x]@ ,2 //. 3~ -wb-]Cb@.C`9)y[@ 3-a@-a$@.9d7_@ 3 ~ -9A-&3@.\Ƙ]@ 2 //. 3 - A-]V!A.i( Z@ 3 -y A-A.'x]@ 4 -qdA-A.T^1`@ 3-Qk'A-!)A. #^[@ 3-@-A@.\-"Y@ 3-ZA-NA.ѺqC[@ , //.Drl466DD66666666@6@666666 !!!"!#!$!%!&!'!(!)!*!+!,!-!.!/!0!1!2!3!4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 3 -YA-A .Sz[@ !3!- @-!4A!.ѯ&_@ "3"-@-@".6wSd^@ #3#-aA-AsA#.ԪG\@ $3$-QA-qsA$.#n[C\@ %3%-A@-@%.G6]@ &3 &--. '3'-@-@'./‹]@ (3(-A@-@(.p0QY@ )3)-A-A).!xJ}Z@ *3*-@-1@*.l_@ +3+-@-@+.̓F \@ ,3,-Y@-@,.| \@ -3--C@-@-.0vY@ .3.-@-@..,GO_@ /3/-@-AR@/. YB`@ 030-@-5@0.аƙZ@ 131-@-@1.Փۥ^^@ 232-A-A2.8Z@ 333-Ћ@-'@3.kS&`@4*5565*5566*5567*5568*5569*556:*556;*556<*556=*556>*556?*556Dxl6666666666666666666@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@*556A*556B*556C*556D*556E*556F*556G*556H*556I*556J*556K*556L*556M*556N*556O*556P*556Q*556R*556S*556T*556U*556V*556W*556X*556Y*556Z*556[*556\*556]*556^*556_*556Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwh`*556a*556b*556c*556d*556e*556f*556g*556h*556i*556j*556k*556l*556m*556n*556o*556p*556q*556r*556s*556t*556u*556v*556w*5564>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@;@B՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets "#$%&'(Root Entry F}DWorkbook1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8!