ࡱ> +* F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! ( !   ( ( ( #< h  ( ! ! !X  ( x #|  (@ x@ |@ |@ x    A  l A      A , #<  h A l Normal_Ca nuoc`Sheet1Te 433 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn / Hot ng ca cc t chc v on th quc t Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn:Vn u t pht trin ca vng ng Nam B nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S 'Phn theo s hu v thnh phn kinh t Khu vc Nh nc Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l  Phn theo loi hnh8 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung : 98 -, F t!) .2 dMbP?_*+%h"h??U} .} } } hhh    !!!!!!" #$$ %&~ '<@ ( )!#$$* -"9 MA9:3ޔO]@ -# 00/ ,$.;a.m;A/RF\@ 2% 00/ ,& .Mb`x@ .V@ /2!lj\@ ,' .ʡ%%@ .@5^9@ /g\@ 1( 00/ ,) .@.@ / [@ 4* .Y*A.Q-A /#y$2\@ 4+.A.A/[MN[@ 4,.IA.-;!A/rV#^@ 4-.[(A.+A/~FQ\@ 4*.hA.0A/\@ 4..NA. A/} \@ 4/.6A.,;A/wIt ^@ -0 00/ 41.D./PKʅ\@ 42.A.]A/(hV^@ 4.x@.@/>V^@ 3 00/ 4 .4$A.%&A/g:^g[@ 4 .I0A.GR/BGG|^@ 5 .%A.e,A/g#`@ 4 .l.K}/\@ 4.@.@/Hb@ 4.)A. UA/5J*q\@ - 00/DRl466DD66666666666666666 !"#$%&'()*+,-./012345h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 4 . A.@ />y-^@ !4!.@.!@!/nua@ "4".@.A"/WbZ@ #4#.{Y.Kch#//H]@ $4$.ܫ@.aA$/V_؋[@ %4%.A(@.!@%/G\@ &4 &../ '4'.A@.A@'/\@ (4(.A.A(/Yn^@ )4).1iA.eA)/#CW(T\@ *4*.@.u@*/D9l@ +4+.^@.@+/6a@ ,4,.qkA.nA,/Ժ.Z@ -4-.@.A@-/BƹC`@ .4..@.y@./433[@ /4/.@.@//_@ 040.aQ@.@0/j X%\Y@ 141.@.@1/YBfe\@ 242.Y`A.A2/ cN$\@ 343.@`@.?3/؉\@ 4446.@.$@4/P@5#7786+7787+7788+7789+778:+778;+778<+778=+778>+778?+778Dl66666666666666666666@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@+778A+778B+778C+778D+778E+778F+778G+778H+778I+778J+778K+778L+778M+778N+778O+778P+778Q+778R+778S+778T+778U+778V+778W+778X+778Y+778Z+778[+778\+778]+778^+778_+778Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~h`+778a+778b+778c+778d+778e+778f+778g+778h+778i+778j+778k+778l+778m+778n+778o+778p+778q+778r+778s+778t+778u+778v+778w+778x+778y+778z+778{+778|+778}+778~+778BX>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !#$%&'()Root Entry F`ֆWorkbooki3SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8"