ࡱ> +* F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! ( !   ( ( ( #< h  ( ! ! !X  ( x #|  (@ x@ |@ |@ x    A  l A      #<  h Normal_Ca nuoc`Sheet1T 223 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn9Vn u t pht trin ca vng Ty Nguyn nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S 'Phn theo s hu v thnh phn kinh t Khu vc Nh nc Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l  Phn theo loi hnh8 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC: FY9;J 2 F Y',1 dMbP?_*+%h"h??U} -} } } hhh!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!" #$$ %&~ '<@ ( ) #$$* -!.!A.ML"A/^B{Y@ -" 00/ ,#.0A.yA/ITRX@ 2$ 00/ ,% .Q} A.!A / V@ ,& .A.A /S@TxZ@ 1' 00/ ,( .@.@ / [@ 4) .!@.'@ /R7X@ 4*.u@.@/j%11[@ 4+.ӡ@.@/x`2W@ 4,.A.U A/,ݷ[@ 4-.^@.@/(* []@ 4..ћA.A// ;ă[@ 4/.@.@/j$Z@ -0 00/ 41.u: A.yh A/1FFY@ 4.@.@/!V,Z@ 4.F@.xz@/0@I\@ 3 00/ 4 .&A.!=A/yzCZ@ 4 .XA.2@/L[V@ 5 .1A.JA/}V*V@ 4 .A+ A.$@/0?Z@ 4 .c@.@g@/y 5^@ 4.:@.S@/`rK[@ - 00/D6l4666666666666666666666 !!!"!#!$!%!&!'!(!)!*!+!,!-!.!/!0!1!2!3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 4 .mA.jA /@ Z@ !4!.f@.k@!/88^@ "4".t@.h@"/֭7gZ@ #4#.@.@#/Ї ^@ $4$.z@.@$/:֝S@ %4%.@.T@%/-Voa@ &4 &../ '4'.D@.@'/y"e`@ (4(.[@.o@(/к,\@ )4).@. @)/}cZ@ *4*.@.,@*/7SQ@ +4+.`@.;@+/(vb've@ ,4,.@. @,/ Zb@ -4-.G@.@-/(|KZ@ .4..d@.h@./81X]@ /4/.(@.P`@//__@ 040.d@.@0/!> X@ 141. @.@1/{ ]@ 242.As@.I@2/WEM$[@3+6674+6675+6676+6677+6678+6679+667:+667;+667<+667=+667>+667?+667DTl666666666666666666@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@+667A+667B+667C+667D+667E+667F+667G+667H+667I+667J+667K+667L+667M+667N+667O+667P+667Q+667R+667S+667T+667U+667V+667W+667X+667Y+667Z+667[+667\+667]+667^+667_+667Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`+667a+667b+667c+667d+667e+667f+667g+667h+667i+667j+667k+667l+667m+667n+667o+667p+667q+667r+667s+667t+667u+667v+667w+667x+667y+667z+667{+667|+667}+667~+667+667Dl>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@%@mX՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !#$%&'()Root Entry F@!̆Workbook2SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8"