ࡱ> ,+ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! ( !   ( ( ( #< h  ( ! ! !X  ( x #|  (@ x@ |@ |@ x    A  l A      #<  h A l Normal_Ca nuoc`JSheet1T= 333 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vnEVn u t pht trin ca vng duyn hi Nam Trung B nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S'Phn theo s hu v thnh phn kinh t Khu vc Nh nc Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l  Phn theo loi hnh8 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t: m 4}P} W F v(#j+r03 dMbP?_*+%hM\\NTNHUONG\HP LaserJet 54C odXXLetterDINU"4" "dXX??U} .} } } vhhh!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!" #$$ % &~ '<@ (! )"#$$* -#8a2-A8 S@9Z[@ -$ 00/ ,%.#A.%A/ 5H[@ 2& 00/ ,' .A.a\A /OteZ@ ,( .A.:A /"\@ 1) 00/ ,* .@.@ /+yBΏ[@ 4+ .QA.A /Z4^\@ 4,.@.al@/ԝpG[@ 4-.p@.!A/dy+Z@ 4.. A.Т@/ڝH]@ 4/.@.@/<C]@ 40.QA.dA/U%I]@ 41.@.@/1tY@ -2 00/ 4.N)A.@@/dK[@ 4.@.-@/`e\@ 4 .!@.@/m ^@ 3 00/ 4 .bA.yA/YZK{Z@ 4 .aA.ZA/t\@ 5 .AhA.! A/ #<\@ 4.@.A/!!2i[@ 4.pg@.@/u@ t[@ 4.M@.@/?(0\@ - 00/D6l4666666666666666666666 !!!"!#!$!%!&!'!(!)!*!+!,!-!.!/!0!1!2!3!4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 4 . @.@ /=3 [@ !4!.A@./@!/~urq`@ "4".A@. @"/%X@ #4#.^A.TA#/ :L]@ $4$.a@.@@$/?cTV@ %4%./@.@%/^Da?`@ &4 &../ '4'.@.@'/)(_@ (4(.@.Z@(/$U@ )4).1dA.A)/w>-Y@ *4*.@.@*/!c)c@ +4+.@.`W@+/]]@ ,4,.Y@.r@,/g\Y@ -4-.@.[@-/PpvZ@ .4../@.@./`A`~V_@ /4/.*@.Pf@//">T^@ 040.@.@0/Wb9z^@ 141.z@.@1//[@ 242.A.zA2/ \@ 343.4@.$@/I@4+6675+6676+6677+6678+6679+667:+667;+667<+667=+667>+667?+667Dll666666666666666666*@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@+667A+667B+667C+667D+667E+667F+667G+667H+667I+667J+667K+667L+667M+667N+667O+667P+667Q+667R+667S+667T+667U+667V+667W+667X+667Y+667Z+667[+667\+667]+667^+667_+667Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuh`+667a+667b+667c+667d+667e+667f+667g+667h+667i+667j+667k+667l+667m+667n+667o+667p+667q+667r+667s+667t+667u+6670D>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@9V@Y՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"$%&'()*Root Entry FwWorkbooki4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8#