ࡱ> *) F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! ( !   ( ( ( #< h  ( ! ! !X  ( x #|  (@ x@ |@ |@ x    A  l A      A! A# #<  h A l Normal_Ca nuoc`BSheet1T 333 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng/ Hot ng ca cc t chc v on th quc t Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn;Vn u t pht trin ca vng Bc Trung B nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S'Phn theo s hu v thnh phn kinh t Khu vc Nh nc Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l Phn theo loi hnh8 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC: a j[d F z F(N-r1 dMbP?_*+%h"h??U} ,} } } zhhh!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!" #$$ %&~ '<@ ( )!#$$* -": oL:5@;~]tZ@ -# 00/ ,$.{@.B)A/Kej[@ 2% 00/ ,& .`A.A /r-PZ@ ,' .A.oA /ґ=[@ 1( 00/ ,) .A@.A /s~p[@ 4* .@.aY A /^ \@ 4+.Z@.8@/*`D,j\@ 4,.5A.A/o2 +Z@ 4-.KA.A/";J\@ 4..z@.@/u^@ 4/.aA.i-A/3{\@ 40.!&A.@/T@ -1 00/ 42.[E.2A/\vZ@ 4.Q@.h@/ߦG\@ 4.@.p@/F]@ 3 00/ 4 .@.iA/#jW[@ 4 .ɃA.)rA/Ja )Z@ 5 .cA.A/.\@ 4 .3A.ɝA/nlLZ@ 4.@.D@/ȏ^@ 4.@.D@/6{[@ - 00/D6l4666666666666666666666 !!!"!#!$!%!&!'!(!)!*!+!,!-!.!/!0!1!2!3!4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 4 .|A.6@ /S@IF\@ !4!.@.j@!/AVc^@ "4". @.@"/)wV@ #4#.d A.A#/:5HV@ $4$.!@.Ad@$/Ww]@ %4%.@.@%/֣m^@ &4 &../ '4'.8@.@'/>16^@ (4(.o@.o@(/8XY@ )4).5@.1 A)/qӔ[@ *4*.F@.@*/sq]@ +4+.,@.@+/ Z@ ,4,.@.@/h`@ -4-.F@.A@-/wZ_@ .4..@.a:@./4͉W_@ /4/.U@.@//p\@ 040.@.@0/q C[@ 141.@.º@1/}[@ 242./A.A2/829Z@ 3436~ 3.$@374+8895+8896+8897+8898+8899+889:+889;+889<+889=+889>+889?+889Dfl66666666666*6666660@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@+889A+889B+889C+889D+889E+889F+889G+889H+889I+889J+889K+889L+889M+889N+889O+889P+889Q+889R+889S+889T+889U+889V+889W+889X+889Y+889Z+889[+889\+889]+889^+889_+889Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyh`+889a+889b+889c+889d+889e+889f+889g+889h+889i+889j+889k+889l+889m+889n+889o+889p+889q+889r+889s+889t+889u+889v+889w+889x+889y+8898>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@}qi@2~i՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets "#$%&'(Root Entry FWorkbook1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8!