ࡱ> +* F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! ( !   ( ( ( #< h  ( ! ! !X  ( x #|  (@ x@ |@ |@ x    A  l A      #<  h A l Normal_Ca nuoc`Sheet1T 333 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng/ Hot ng ca cc t chc v on th quc t Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn6Vn u t pht trin ca vng Ty Bc nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S &Phn theo s hu v thnh phn kinh t Khu vc Nh nc Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l Phn theo loi hnh8 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung : = v1j P F $t ($-,2 3 dMbP?_*+%h"h??U} `-} } } hhh    !!!!!!" #$$ %&~ '<@ ( ) #$$* -!8@8!] A9>[@ -" 00/ ,#. A.@/=cZ@ 2$ 00/ ,% .A@.@ / W[@ ,& .@.$@ /+51bZ@ 1' 00/ ,( .@.@ / :Ž[@ 4) .xw@.Z@ /QjW@ 4*.w@.@/B [@ 4+.@.t@/sx[\@ 4,.B@.@/۴b_@ 4-.С@.@/p}Wd@ 4..%@.@/l, ^@ 4/.8@.@/X@ -0 00/ 41.љA.QA/|M$s-\@ 42.@.@C@/88NX@ 4.@.l@/м>[@ 3 00/ 4 .@.@/s+Z@ 4 .A-@.o@/LD\@ 5 .@.@/5]@ 4 .@.a]@/M\@ 4 .\@.Բ@/+ `@ 4.W@~ .\@/hO_@ - 00/D@l466666666666666666666@ !"#$%&'()*+,-./01234h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 4 .[@.A@ /b]@ !4!.@j@.f@!/۶m۶mU@ "4".@.@"/:W@ #4#.@.L@#/5;jrZ@ $4$.k@.@$/Z@ %4%.&@.̿@%/v*a@ &4 &../ '4'.@.@'/zV@ (4(.@.@(/%I$I`@ )4).&@.@)/X߇-[@ *4*. @.@*/n0E>k_@ +4+.@.@+/88.e@ ,4,.@.@/[@ -4-.@.@-/D]jY@ .4.. _@.@./^[@ /4/.@.T@/@ 040.h@.:@0/!g@ 141.@.أ@1/Y[;[@ 242.8@.X@2/ \@ 343.`s@.@3/!B!`@4+6675+6676+6677+6678+6679+667:+667;+667<+667=+667>+667?+667D`l66666666666*66*6666@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@+667A+667B+667C+667D+667E+667F+667G+667H+667I+667J+667K+667L+667M+667N+667O+667P+667Q+667R+667S+667T+667U+667V+667W+667X+667Y+667Z+667[+667\+667]+667^+667_+667Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`+667a+667b+667c+667d+667e+667f+667g+667h+667i+667j+667k+667l+667m+667n+667o+667p+667q+667r+667s+667t+667u+667v+667w+667x+667y+667z+667{+667|+667}+667~+667+667Dlhhhh+667+667+667+667 <>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@s]i@&li՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !#$%&'()Root Entry FsWorkbookS3SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8"