ࡱ> +* F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! ( !   ( ( (  #< h  ( ! !  ( x #|  (@ x@ |@ |@ x    A  l A      A! A#  < #<  h A l Normal_Ca nuoc`Sheet1Tc 543 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn / Hot ng ca cc t chc v on th quc t Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn-7Vn u t pht trin ca vng ng Bc nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S 'Phn theo s hu v thnh phn kinh t Khu vc Nh nc Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l Phn theo loi hnh8 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung : K<, ZK F |!(-\2 dMbP?_*+%h"h??U} @-} } } |hhh   ! """"""" #$$ % &~ '<@ (! )"#$$* -#;K0A; @<؏[@ -$ 00/ ,%.i(A.@@/ؐZ@ 2& 00/ ,' .ŭ@.A / ^Z@ ,( .A.7A / H[@ 1) 00/ ,* .KA.A /hY@ 4+ .@.9$A /bٺ@X6X@ 4,.@.@/b\8\@ 4-.OA.A/[G^@ 4..! A.wA/ŌW\@ 4+.,@.@/5A :a@ 4/.ҟ@.!F A/A^n\@ 40.@.@/ 1},`@ -1 00/ 42.Q@.N@/V4[@ 43.A@.X@/H|W@ 4.!i@.@/~龭\@ 3 00/ 4 .A.A/1v![@ 4 .1 A.ɿA/:ԛ\@ 5 .~@.A/5G^@ 4 .$A.aA/'k[@ 4.@.'@/°7i$a@ 4.!@.&@/l@[@ - $$$D6l4666666666666666666666 !"#$%&'()*+,-./012345h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 4 .1wA.a@ A /cKZ@ !4!.@.Z@!/4߂_@ "4".e@.A@"/ Y@ #4#.@.@#/ {/Z@ $4$.a0@.a,@$/3K\@ %4%.k@.@%/KnR-`@ &4 &### '4'.@.@'/E+_@ (4(.2@.]@(/1K?S@ )4).qA.A)/pp[@ *4*.Լ@.@*/`ea@ +4+.@.j@+/`М\@ ,4,.T@. S@,/xO`\@ -4-.@.@-/ѐ>̖[@ .4..A@.A@./1]@ /4/.@.l@//k;q]@ 040.e@.@0/4rO#]@ 141.Y@.@1/ΩLY@ 242.@A.aUA2/y6\@ 34~ 3.$@36 37 484.4@.>@/L@5####6+99:7+99:8+99:9+99::+99:;+99:<+99:=+99:>+99:?+99:Dl6666666666666666664*@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@+99:A+99:B+99:C+99:D+99:E+99:F+99:G+99:H+99:I+99:J+99:K+99:L+99:M+99:N+99:O+99:P+99:Q+99:R+99:S+99:T+99:U+99:V+99:W+99:X+99:Y+99:Z+99:[+99:\+99:]+99:^+99:_+99:Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h`+99:a+99:b+99:c+99:d+99:e+99:f+99:g+99:h+99:i+99:j+99:k+99:l+99:m+99:n+99:o+99:p+99:q+99:r+99:s+99:t+99:u+99:v+99:w+99:x+99:y+99:z+99:{+99:<(>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@Hi@Zi՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !#$%&'()Root Entry FP9hWorkbook2SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8"