ࡱ> -, F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  !X !  h h  H #|  h !X !\  ( x #| !  (@ x@ |@ |@   x  H  L L A#\ l h A#\  l  h     #| Normal_Ha Noi`$Sheet1Td ((- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao ( Hot ng phc v c nhn v cng ngGVn u t pht trin ca doanh nghip ngoi quc doanh nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S Phn theo loi doanh nghip Doanh nghip tp th Doanh nghip t nhn Cng ty trch nhim hu hn Cng ty c phn# Loi hnh ngoi quc doanh khcPhn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin * *.$x F $,'4-<35 dMbP?_*+%h"h??U} @-} } } hhhVhhhh h h h h hhhhhhhhhhhhhhhhhhh  !! "####$~ %<@ & '(((( !!)(((( ,-,!A-9$A.%hͩp]@//.. ,0012211 +0Av@0@1¢Z@2211 +0A0A1<]@2211 + 0A0tA 1]@ 2211 + 0@0@ 1 PE^@ 2211 + 0@00e@ 1~]@ 2211 , 0012211 4 0 A01#A 1%bq]@ 2211 40{@0T@12eG]@2211 30012211 40@0@10pc@2211 40VA0A13.~`^@2211 50@0aw@1_)`@2211 4 02A0;A1j\@2211 4!0Q^A0yA13{*ea@2211 4"0Ac@0~@1@a@2211 6#0012211 4$0$@0@19|%\@2211 4%0R@0@1r˸eܲa@2211 4&0p@0t@1X<]@2211 4'0 A0@1$\@2211 40@0@1, kq^@2211 40A@0F@1[dJA^@2211 40012211 40@0@1[_@2211 40!;@0@1> [@2211D> l&0FH&HHHHH&HH&HHHHHH&HHHHHH&H h!h"h#h$h%h&h'h(h)h*h+h,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 4 0@0.@ 1G6n`@ 2211 !4!0e@0@!1u@\@!2211 "4"0@0k@"1n.na^@"2211 #4#0ظ@0(@#11X^@#2211 $4 $0 r@0@u@$1+4rO]@$2211 %4 %0 T@0W@%1f'ˀ]@%2211 &4 &0Ҵ@0Q@&1k'9`@&2211 '4 '0@0a@'12|# L:[@'2211 (4 (0|@0@(1J*a@(2211)*7722222**7722222+*7722222,*7722222-*7722222.*7722222/*77222220*77222221*77222222*77222223*77222224*77222225*77222226*77222227*77222228*77222229*7722222:*7722222;*7722222<*7722222=*7722222>*7722222?*7722222D^lHHHHHHHHH@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@*7722222A*7722222B*7722222C*7722222D*7722222E*7722222F*7722222G*7722222H*7722222I*7722222J*7722222K*7722222L*7722222M*7722222N*7722222O*7722222P*7722222Q*7722222R*7722222S*7722222T*7722222U*7722222V*7722222W*7722222X*7722222Y*7722222Z*7722222[*7722222\*7722222]*7722222^*7722222_*7722222Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`*7722222a*7722222b*7722222c*7722222d*7722222e*7722222f*7722222g*7722222h*7722222i*7722222j*7722222k*7722222l*7722222m*7722222n*7722222o*7722222p*7722222q*7722222r*7722222s*7722222t*7722222u*7722222v*7722222w*7722222x*7722222y*7722222z*7722222{*7722222|*7722222}*7722222~*7722222*7722222Dlhhhhhhhhhhhhh*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222*7722222V>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@Kgoh@wzh՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+Root Entry FtuWorkbook36SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$