ࡱ> ,+ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , * !X !  h (x  h h  h !X !\  ( x #| !  (@ x@ |@ |@   x  l l  h  (x L   h  l h h `Sheet1T''7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ngBVn u t pht trin ca cc cng trnh v d n u t Nh nc nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun lPhn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng* 8 TX F $3=&,1Q4 dMbP?_*+%h"h??U} @-} } hhhVh7hhh h h h h hhhhhhhhhhhhhhhhhhh   ! """#~ $<@ % & ''' (''' )+mFA+})IA+ <[@ 666 )***,,, .*@*^@*:3ٗZ@ ,,, .*_vON)@*!u@*LE]@ /// 0 ***,,, 2 *x& @ *W}V@ *5( om[@ ,,, 2 */a@ *X@ *ӭ\@ 333 1 ***,,, 2 *)1A*Q3A *wH[@ ,,, 2*T4A*}O6A*1*fo[@ 333 4*5,A*nD*7F^@ 333 2*QA*A*A?G[@ ,,, 2*L@* @*Lk^@ ,,, 2*x A* A*8t>l[@ ,,, - ***,,, 2!*9A*!A*Y\@ 55, 2"*G@*@*b@ 55, 2#*!A*A*8bW@ 55, 2$*k@*s@*j@ 55, 2%*,A*O,A*1X@ 55, 2&*@*@*(YZ@ 55, 2***55, 2*@*T@*Z;_@ 55, 2*i@* @*e@ 55, 2*AE+A*.A* ec\@ 55, 2*@*p@*iiG@ 55, 2*@*@*5x+w@ 55,D6 l$$.DF$TT$TT$FFFFFF$FFFFFF$F:FF h!h"h#h$h%h&h'h(h)h*h+h,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 2 *@*q@ *դFV]@ 55, !2!*@*@!*J">`@ !55, "2"*@*aD@"*"y\`@ "55, #2 #*3@*l@#*!S ]@ #55, $2 $*+@*@$*!6`@ $55, %2 %*@*@%*F^@ %55, &2 &*Q A*@&*߯D%\@ &55,',,,,,,,(,,,,,,,),,,,,,,*,,,,,,,+,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,.,,,,,,,/,,,,,,,0,,,,,,,1,,,,,,,2,,,,,,,3,,,,,,,4,,,,,,,5,,,,,,,6,,,,,,,7,,,,,,,8,,,,,,,9,,,,,,,:,,,,,,,;,,,,,,,<,,,,,,,=,,,,,,,>,,,,,,,?,,,,,,,DlFFFFFFF@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@,,,,,,,A,,,,,,,B,,,,,,,C,,,,,,,D,,,,,,,E,,,,,,,F,,,,,,,G,,,,,,,H,,,,,,,I,,,,,,,J,,,,,,,K,,,,,,,L,,,,,,,M,,,,,,,N,,,,,,,O,,,,,,,P,,,,,,,Q,,,,,,,R,,,,,,,S,,,,,,,T,,,,,,,U,,,,,,,V,,,,,,,W,,,,,,,X,,,,,,,Y,,,,,,,Z,,,,,,,[,,,,,,,\,,,,,,,],,,,,,,^,,,,,,,_,,,,,,,Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`,,,,,,,a,,,,,,,b,,,,,,,c,,,,,,,d,,,,,,,e,,,,,,,f,,,,,,,g,,,,,,,h,,,,,,,i,,,,,,,j,,,,,,,k,,,,,,,l,,,,,,,m,,,,,,,n,,,,,,,o,,,,,,,p,,,,,,,q,,,,,,,r,,,,,,,s,,,,,,,t,,,,,,,u,,,,,,,v,,,,,,,w,,,,,,,x,,,,,,,y,,,,,,,z,,,,,,,{,,,,,,,|,,,,,,,},,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,Dlhhhhhhhhhhhhh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,<>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@U=h@rJh՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"$%&'()*Root Entry F[Workbook4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8#