ࡱ> +* F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! ( !   ( (8 ( (  ( ! ! ( x #| ! (@ x@ |@ |@  x A , A L ,  , (8 L   (  A! ( Normal_Ca nuoc`Sheet1T/ ''7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng/ Hot ng ca cc t chc v on th quc t>Vn u t pht trin ca cc n v s nghip nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun lPhn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng*c ~)R+ F $%*B02 dMbP?_*+%h"h??U} @-} } hhhVhhhh h h h h hhhhhhhhhhhhhhhhhhh !"" #$%~ &<@ ' ()!""*) +,k(A,yg+A-ǥ=\@! +../! 1,QA,)bA2EK{\@! 1,RA,e6 A2W[@3 4 ,,2! 6 , A&A,= )A 24!\@ ! 6 ,O@,@ 2nLP[@ 7 5 ..2! 6 ,ѵ@,1#A 2})Wu\@ ! 6,t@,U@2~5&a@7 8,@,@2@#c@7 6,Ak@,@2"H\@! 6,@,@2Kew\@! 6,AMA,B@2G .Z@! 0 ..2! 6!,A`@,@2n\@! 6",@,@2 o3_@! 6#,@,@25wL [@! 6$,@,@2e]ve`@! 6%,@,pi@2r: ]@! 6&,µ@,E@2(b@! 6,,2! 6,Ȕ@,:@2蛣oh@! 6,h@,@2[w_@! 6,@,@2HP[@! 6,D@,@2!!?W@! 6,@,B@2d[@!DN l (>@ @@ @@ @@@@@@ @@@@@@ @@@@ h!h"h#h$h%h&h'h(h)h*h+h,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 6 ,@,@ 20yiOWY@ ! !6!,P@,@!2[SY@!! "6",[ A,]A"2q#[@"! #6 #,@,A@#24N]@#! $6 $,@,@$2a1mľ\@$! %6 %,@,(@%2tjU@%! &6 &,MA,A&2)[@&! '6 ~ ',4@ '99!(!::!!)!!!!!*!!!!!+!!!!!,!!!!!-!!!!!.!!!!!/!!!!!0!!!!!1!!!!!2!!!!!3!!!!!4!!!!!5!!!!!6!!!!!7!!!!!8!!!!!9!!!!!:!!!!!;!!!!!<!!!!!=!!!!!>!!!!!?!!!!!DLl@@@@@@@,@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@!!!!!A!!!!!B!!!!!C!!!!!D!!!!!E!!!!!F!!!!!G!!!!!H!!!!!I!!!!!J!!!!!K!!!!!L!!!!!M!!!!!N!!!!!O!!!!!P!!!!!Q!!!!!R!!!!!S!!!!!T!!!!!U!!!!!V!!!!!W!!!!!X!!!!!Y!!!!!Z!!!!![!!!!!\!!!!!]!!!!!^!!!!!_!!!!!Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`!!!!!a!!!!!b!!!!!c!!!!!d!!!!!e!!!!!f!!!!!g!!!!!h!!!!!i!!!!!j!!!!!k!!!!!l!!!!!m!!!!!n!!!!!o!!!!!p!!!!!q!!!!!r!!!!!s!!!!!t!!!!!u!!!!!v!!!!!w!!!!!x!!!!!y!!!!!z!!!!!{!!!!!|!!!!!}!!!!!~!!!!!!!!!!Dlhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@g\h@Z:h՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !#$%&'()Root Entry FlTWorkbook2SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8"