ࡱ> -, F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , * ! ! (   ( (8 (  ( (  ( ! ! ! ( x #| (@ x@ |@ |@  x  , ( , , (8   ( (  l `Sheet1T ''7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ngCVn u t pht trin ca cc doanh nghip Nh nc nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG S Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l Phn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng * ~:.T F ${ 3){06_7 dMbP?_*+%h"h??U} @-} }  h h h V h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h !!!!!!!!!!!!! "## $!!!!!!!!! %~ &<@ ' ())))))))) "##*))))))))) ,-3y-e-ܲ=T[@......... ,//0""""""""" +/x//ཾ;y[@""""""""" +/.A/0A/{P [@111111111 , ///""""""""" 3 // /d=}Y[@ """"""""" 3 /&A/(A /ԗ1[@ 444444444 3 /@/1@ /}L{qH\@ 555555555 2 ///""""""""" 3/l(A/mp)A/ Z@""""""""" 3/@/2A/%"_!\@555555555 6/R(A//A/@b`@555555555 3/M)A/)A/ _DY@""""""""" 3/@/@/NF`@""""""""" 3/7A/qqA/@߂]@""""""""" , ///""""""""" 3!/1_A/q$A/g%YX@77//""//" 3"/!@/@/ś-`@77//""//" 3#/a@/@/=-fY@77//""//" 3$/Y'A/d@/Erl[@77//""//" 3%/aA/ڵ@/a4[@77//""//" 3&/@/~A/7̕SN^@77//""//" 3///77//""//" 3/a@/A/*UH\@77//""//" 3/BA/ҙ@/R[@77//""//" 3/e!A/Z"A/.3쿖Y@77//""//" 3/@/@/UxK#a@77//""//" D~ l0$:P$R0RR0RRR0RRRRRR0RRRRRR0RRR h! h" h# h$ h% h& h' h( h) h* h+ h, h- h. h/ h0 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h: h; h< h= h> h? h 3 /@/h@ /=]@ 77//""//" !3!/@/@!/=|MTY@!77//""//" "3"/[@/t@"/]o^@"77//""//" #3#/Ao@/,@#/2W.>_@#77//""//" $3 $/@W@/^@$/!B!`@$77//""//" %3 %/@/@%/& _V@%77//""//" &3 &/j@/@&/V[@&77//""//" '3 '/@/@'/cMJcZ@'77//""//" (""""""""""""" )""""""""""""" *""""""""""""" +""""""""""""" ,""""""""""""" -""""""""""""" .""""""""""""" /""""""""""""" 0""""""""""""" 1""""""""""""" 2""""""""""""" 3""""""""""""" 4""""""""""""" 5""""""""""""" 6""""""""""""" 7""""""""""""" 8""""""""""""" 9""""""""""""" :""""""""""""" ;""""""""""""" <""""""""""""" =""""""""""""" >""""""""""""" ?""""""""""""" DplRRRRRRRR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ hA hB hC hD hE hF hG hH hI hJ hK hL hM hN hO hP hQ hR hS hT hU hV hW hX hY hZ h[ h\ h] h^ h_ h @""""""""""""" A""""""""""""" B""""""""""""" C""""""""""""" D""""""""""""" E""""""""""""" F""""""""""""" G""""""""""""" H""""""""""""" I""""""""""""" J""""""""""""" K""""""""""""" L""""""""""""" M""""""""""""" N""""""""""""" O""""""""""""" P""""""""""""" Q""""""""""""" R""""""""""""" S""""""""""""" T""""""""""""" U""""""""""""" V""""""""""""" W""""""""""""" X""""""""""""" Y""""""""""""" Z""""""""""""" [""""""""""""" \""""""""""""" ]""""""""""""" ^""""""""""""" _""""""""""""" Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz h{ h| h} h~ h h `""""""""""""" a""""""""""""" b""""""""""""" c""""""""""""" d""""""""""""" e""""""""""""" f""""""""""""" g""""""""""""" h""""""""""""" i""""""""""""" j""""""""""""" k""""""""""""" l""""""""""""" m""""""""""""" n""""""""""""" o""""""""""""" p""""""""""""" q""""""""""""" r""""""""""""" s""""""""""""" DPl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ h h h h h h h h h h h h h>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@"h@I0h՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+Root Entry F@cJWorkbook7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$