ࡱ> .- F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1.VnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1 Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  h !X  h (x h  h h !X !\ !X h ( x #| (@ x@ |@ |@  x  A L l l h l l l (x L L h   h  l h A L h  h Normal_Ca nuoc`Sheet1T ,,= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn / Hot ng ca cc t chc v on th quc t- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to# Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ngJVn u t pht trin ca cc c quan qun l Nh nc, t chc chnh tr,t chc chnh tr x hi T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l Cp tnh qun l Cp huyn qun l Cp x qun lPhn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin 2 i^ F $!"*/58 dMbP?_*+%h"h??U} @-} } } } h@h@hVV@VVV V V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVV !!! !!! "## $ %~ &<@ ' ( )))"##*))) ,>9j,A>@.nt[@ //? ,--1220 +-A-q0 A3LT?[@ 220 +-&A-(A3/^kGZ@ 224 5 -WA-A 3m$oY@ 224 5 - A-A 3EZ@ 224 5 -a`A-Q A 366R\@ 224 6 --3227 9 -=)A-+A 3!Y[@ 227 9-@-@3''[@ 227 8 --3220 9!-"%A-&A3rC-=VZ@ 220 9"-Ao@-@3ru\_@ 22: ;#-@-@3,>{w]@ 22: 9$- A-!A3 "[@ <<0 9%-@-A@3p\@ <<0 9&-.3333_@~ -!@3HT[@ <<0 ,'--3==0 9(-A=@-*@3 X@ ==0 9)-޷@-@3 b_@ ==0 9*-`s@-d@39sI@ ==0 9+-<@-8@3N)X@ ==0 9-@-"@3SSZ@ ==0 9-{@-:@3~B,G^@ ==0 9--3==0 9-Z@-@3)QCU_@ ==0 9-І@-@@3G1b\@ ==0D l$$.DF$FFFFF$FF$FFFFFP$FFFFFF$F V!V"V#V$V%V&V'V(V)V*V+V,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 9 -A-!A 3Y#X@ ==0 !9!-@-ְ@!3b7:`@ !==0 "9 "-@-@"3e@ d@ "==0 #9 #-@-9@#3Fua@ #==0 $9 $-IA-A$3Ȭr_[@ $==0 %9 %-@-@%3P5`@ %==0 &9 &-M@-@&3@sa_@ &==0 '9'-@-F@'3cH.܈\@ '==0 (9(-F@-@(3im[@ (==0 )9)-@-/@)3s.\@ )==0 *9*-4@-?3@o@ *==0 +9+-@-@+3袋.Y@ +==0,0000000-0000000.0000000/000000000000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000:0000000;0000000<0000000=0000000>0000000?0000000DlFFFFFFFFFF:F@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@0000000A0000000B0000000C0000000D0000000E0000000F0000000G0000000H0000000I0000000J0000000K0000000L0000000M0000000N0000000O0000000P0000000Q0000000R0000000S0000000T0000000U0000000V0000000W0000000X0000000Y0000000Z0000000[0000000\0000000]0000000^0000000_0000000Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`0000000a0000000b0000000c0000000d0000000e0000000f0000000g0000000h0000000i0000000j0000000k0000000l0000000m0000000n0000000o0000000p0000000q0000000r0000000s0000000t0000000u0000000v0000000w0000000x0000000y0000000z0000000{0000000|0000000}0000000~00000000000000Dlhhhhhhhhhhhhh0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@ݒg@'g՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$&'()*+,Root Entry F ;Workbookr8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8%