ࡱ> -, F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ( ( !   ( (  (  ( ! ! (  8  < ( x #| (@ x@ |@ |@  x x  , , L (   (  , `OSheet1TM ++= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng3Vn u t pht trin ca khu vc kinh t Nh nc %do a phng qun l nm 1999 - 2000T ngc tnh 20002000 so vi 1999 (%) TNG SPhn theo loi hnh 4 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u tPhn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khcPhn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin 2 & bl H F $ (.47 dMbP?_*+%h"h??U} @-} } h@h@h]]]]] ] ] ] ] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ! "## $%~ &<@ ' ())))"**+)))) -.ݓ.@.%F@/4xI4[@"""" 0../1111 ,.&A.f@./^kGZ@1111 3..A.0A.{P [@1111 3 .RA.e6 A .W[@ 1111 3 ._vON)@ .(u@ .TE]@ 1111 - ...1111 3 .x&Q)@ .(@ .yf[@ 1111 3 .H@.A .|q>[@ """" 3.l[@.H}}@.8mv!_J\@1111 2..."""" 3 .:A.t.@_G[@"""" 3!.!&A.;*A.t=XP]@4444 5".QE A.$A. Z?^@4444 3#.@.@.,O?g[@"""" 3$.u@.@.DӮ^@"""" 3%.A.oA.u㌏\@"""" -&....""" 3'~ .A.D@.f*Rpt[@.6"" 3(.A@.#@.6oy`@.6"" 3).X@~ .W@.<W@.6"" 3*.YA.mA. *[@.6"" 3.A.A.GJ$Z@.6"" 3. @.!@.l]@.6"" 3....6"" 3.@.n@.Oa?\@.6"" 3.@.@.uEtE\@.6""D l&&0FV&HHHV&VHV&HHHHHH&RHRHHH&H ]!]"]#]$]%]&]'](])]*]+h,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 3 . #A.1M$A .RZ@ .6"" !3!.V@.K@!.JXP _@!.6"" "3".#@.]@".C^@".6"" #3 #.؊@.A@#.ejկY@#.6"" $3 $.aeA.a A$.}$[@$.6"" %3 %.qA.A%. ]@%.6"" &3 &.a@.@&.]@&.6"" '3 '.!@.@'.~6Pq\@'.6"" (3(.aC@..@(.5'i[@(.6"" )3).aA._A).`A%_[@).6"" *3*.4@.?.@o@*.6""+"""""""",""""""""-"""""""".""""""""/""""""""0""""""""1""""""""2""""""""3""""""""4""""""""5""""""""6""""""""7""""""""8""""""""9"""""""":"""""""";""""""""<""""""""="""""""">""""""""?""""""""DlHHHHHHHHHH<@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@""""""""A""""""""B""""""""C""""""""D""""""""E""""""""F""""""""G""""""""H""""""""I""""""""J""""""""K""""""""L""""""""M""""""""N""""""""O""""""""P""""""""Q""""""""R""""""""S""""""""T""""""""U""""""""V""""""""W""""""""X""""""""Y""""""""Z""""""""[""""""""\""""""""]""""""""^""""""""_""""""""Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`""""""""a""""""""b""""""""c""""""""d""""""""e""""""""f""""""""g""""""""h""""""""i""""""""j""""""""k""""""""l""""""""m""""""""n""""""""o""""""""p""""""""q""""""""r""""""""s""""""""t""""""""u""""""""v""""""""w""""""""x""""""""y""""""""z""""""""{""""""""|""""""""}""""""""~""""""""""""""""Dlhhhhhhhhhhhhh""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""V>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@}^g@g՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+Root Entry F 0nWorkbook7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$