ࡱ> -, F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  ! (   (  ( (  ( ! ! ( x #| (@ x@ |@ |@  x x  , , L ( A L   A l (  ( ( Normal_Ca nuoc`kSheet1T **/ Hot ng ca cc t chc v on th quc t c tnh 2000- Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao ( Hot ng phc v c nhn v cng ng3Vn u t pht trin ca khu vc kinh t Nh nc %do trung ng qun l nm 1999 - 2000T ng2000 so vi 1999 (%) TNG S Phn theo loi hnh 4 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u tPhn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khc Phn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay  Trong : Vay ngn hng  Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin 2] 2R[ x F $7 (.4g7 dMbP?_*+%h"h??U} @-} } hhhhh7hhh h h h h hhhhhhhhhhhhhhhhhhh   !"~ #<@ $ %&&&&''(&&&& )+?Ud@+R|D@+$&0[@6666 ,***---- ./A/q0 A*LT?[@---- 1*x**ཾ;y[@---- 1 2QA2)bA *EK{\@ ---- 1 3@ 3^@ *:3ٗZ@ ---- ) ***---- 1 *TLA*`@ *&( c"[@ ---- 1 *1OA*aA *5?[@ 1*A*q A*hó \@---- 0*** 1*A5A*@*F[[@ 1 *i*+v*+ѭ[@4444 5!*I2A*@H@*5:_@4444 1"*D,A*H-A*gټ>Y@ 1#*@*A*ۗI]@ 1$*A*!A*jS[@ )%***** 1&*A*i7 A*l{[@** 1'*@*0@*x4V`@4** 1(*A* eA*IX@** 1)*A*@**3y\@** 1*@*@*pժfY@** 1*@*aA*nE-!]@*** 1****** 1*@*@*-2]@*** 1*@*AY@*?e[@***Df l&&0FV&HHHV&HHH&HHHHHH&HHHHHH&H h!h"h#h$h%h&h'h(h)h*h+h,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 1 *C*k2A *7{ @[@ *** !1!*Pt@*/@!*??`@!*** "1 "*@*;@"*E3G_@"*** #1 #*@*[@#*~~Z@#*** $1 $*A*A$*c\@$*** %1 %*@*@%*u\@%*** &1 &*@*!@&*aҩy?^@&*** '1'*l@*@'*$I$]@'*** (1(*l A*_@(*Uc9\@(*** )1)*@*@)*\X@)*****+,-./0123456789:;<=>?DlHHHHHHHHHH@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlhhhhhhhhhhhhhV>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@kg@g՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+Root Entry FPGWorkbook7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$