ࡱ> -, F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1" .VnArialH1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , * ! (  (8  (  ( (  (    ! ! ( x #| (@ x@ |@ |@  x  , , (8 L (   ( ( ( `lSheet1T ..( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn / Hot ng ca cc t chc v on th quc t c tnh 2000 Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng 7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng" Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn3 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to " Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hiAVn u t pht trin ca khu vc kinh t Nh nc nm 1999 -2000T ng2000 so vi 1999 (%)TNG SPhn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l Phn theo loi hnh 4 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u tPhn theo khon mc u t& Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn 2^ 80* F $8 ).47 dMbP?_*+%h"h??U} .} } hhh??5??? ? ? ? ? ???????????????????  !"" # $~ %<@ & ' (((!"")((( +- -x@-r_x[@ 444 +,,,!!! *,?Ud@,R|D@,$&0[@ !!! *,ݓ.@,%F@,6xI4[@ ... / ,,,000 * ,9j,A,@ ,nt[@ 000 2 ,3y,e ,ܲ=T[@ 000 2 ,k(A,yg+A ,ǥ=\@ 000 2 ,mFA,})IA , <[@ 000 + ,,,000 2!,"6@,"lxzb!@,~p[@ 000 2",&A,(A,ԗ1[@ !!! 2#,On@,uqm@,#/S3\@ 000 1$,,,!!! 2%,;HA,,([@ !!! 2&,, ,F%0H\@ 333 2',;A,%@A,s=R_@ 333 2(,ac4A,~5A,[Z@ !!! 2),1sA, A,%^@ !!! 2*,%A,(A,Bl%\@ !!! ++,,,,,! 2,,.*A,,A,6x[@ ,,! 2-,A,A, X@ ,,! 2,+(A,e++A,z+\@ ,,! 2,)*7A,8A,h?h 2 ,,,,,! !2 !,@,@!,5\@ !,,! "2 ",A,QA",Lp<[@ ",,! #2 #,i,%!!!!!!!?!!!!!!!Dl$FFFFFFFFFFFF:F@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@!!!!!!!A!!!!!!!B!!!!!!!C!!!!!!!D!!!!!!!E!!!!!!!F!!!!!!!G!!!!!!!H!!!!!!!I!!!!!!!J!!!!!!!K!!!!!!!L!!!!!!!M!!!!!!!N!!!!!!!O!!!!!!!P!!!!!!!Q!!!!!!!R!!!!!!!S!!!!!!!T!!!!!!!U!!!!!!!V!!!!!!!W!!!!!!!X!!!!!!!Y!!!!!!!Z!!!!!!![!!!!!!!\!!!!!!!]!!!!!!!^!!!!!!!_!!!!!!!Dl`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`!!!!!!!a!!!!!!!b!!!!!!!c!!!!!!!d!!!!!!!e!!!!!!!f!!!!!!!g!!!!!!!h!!!!!!!i!!!!!!!j!!!!!!!k!!!!!!!l!!!!!!!m!!!!!!!n!!!!!!!o!!!!!!!p!!!!!!!q!!!!!!!r!!!!!!!s!!!!!!!t!!!!!!!u!!!!!!!v!!!!!!!w!!!!!!!x!!!!!!!y!!!!!!!z!!!!!!!{!!!!!!!|!!!!!!!}!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!Dlhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@Qg@Efg՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+Root Entry F Workbooko7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$