ࡱ> .- F\pnxmai Ba==K :!8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1.VnTime1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  !  (   ( (  ( #< h ( ! ! ! " H  ( x |  (@ x@ |@ |@ ! A# l  A# l A# L   ( l , #< h Normal_Ca nuoc`Sheet1Tf 443 Qun l Nh nc v ANQP, m bo x hi bt buc Gio dc v o to # Y t v hot ng cu tr x hi Hot ng vn ha v th thao * Cc hot ng ng, on th v hip hi( Hot ng phc v c nhn v cng ng= Hot ng lm thu cng vic gia nh trong cc h t nhn / Hot ng ca cc t chc v on th quc t Vn u t pht trin khcPhn theo ngun vn Vn ngn sch Nh nc Vn vay Trong : Vay ngn hng Vn t c Trong : Ni b ng gp Ngun vn khc Phn theo ngnh kinh t Nng nghip v lm nghip Thy sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin - Sn xut v phn phi in, kh t v nc Xy dng7 Thng nghip, sa cha xe c ng c, mt, xe my,  dng c nhn v gia nh Khch sn v nh hng ( Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Ti chnh, tn dng " Hot ng khoa hc v cng ngh 0 Hot ng kinh doanh ti sn v dch v t vn9Vn u t pht trin ton x hi c nc nm 1999 - 2000T ng c tnh 20002000 so vi 1999 (%)TNG S'Phn theo s hu v thnh phn kinh t Khu vc Nh nc Phn theo cp qun l Trung ng qun l a phng qun l  Phn theo loi hnh8 C quan qun l Nh nc, t chc chnh tr x hi Doanh nghip n v s nghip Cng trnh v d n u t Khu vc ngoi quc doanh Doanh nghip H 1 Khu vc c vn u t trc tip ca nc ngoi Phn theo khon mc u t & Vn u t XDCB v sa cha ln TSC Vn lu ng b sung :Q m(Ae L F x%'/48 dMbP?_*+%hM\\NTNHUONG\HP LaserJet 54C odXXLetterDINU"4" "dXX??U} .} } } xhhh   !""" ###$%% &'' ( ))*~ +<@ , -! ))&''')) ."/ /A0d5#\@ && 2#334&& 1$5 5x@4r_x[@ && 1%554&& 1& 5?Ud@ 5R|D@ 4$&0[@ && 1' 5ݓ.@ 5%F@ 46xI4[@ && 6( 554&& 1) 5/@5@ 4nt[@ && 8* 53y5e 4ܲ=T[@ && 8+5k(A5yg+A4ǥ=\@ && 8,5mFA5})IA4 <[@ && 8-5@54yEr\@ && 8.5,!A59$A4%hͩp]@ && 8/5+5@4J;\@ 99 805KAA5ץ4pލ]@ 99 71334&& 8254^Ik@5"lxzr@4\@ && 835;PE5N4w\@ && 85DTI@5!o__K@4M]@ && 7 334&& 8 5PHA5+4B^@/[@ && 8 55 m 4i\@ && 8 5Q5HA45^@ && 8 5 @5cC`4Ti\@ && 85ب@5*@4SpD`@ && 85T@5@4a=T~\@ && 233:;;D l",BD"D"RR"DDDDDDDD"RDR"DDDDDD !"#$%&'()*+,-./012345h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h 8 5y7A5!:A 40M;_[@ && !8!5A5@!4׹_@ !&& "8"5qA5)A"4N?41UY@ "&& #8#5CA5 D#4瓅Ey\@ #&& $8$5m8A5{zg$4#wyZ@ $&& %8%5A5A%4kD^@ %&& &8&554&& '8'5A5i[A'4!=kw]@ '&& (8(52A5@(4N^V]@ (&& )8)5@5{)4jQW][@ )&& *8*5a^@5!@*4 bVc@ *&& +8+5qA5AA+4*s^@ +&& ,8,5@5O@,4Ý9]@ ,&& -8-5q A5A-4ާ[@ -&& .8.594A5 A.4̌]@ .&& /8/5ޚ@5m A/4o#RI^@ /&& 0805WA5q)A04(]G\@ 0&& 1815e@5Y@14~[@ 1&& 2825)<<=&&?)<<=&&DlDDDDDD"DDDDDDDDDDDDDD@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@)<<=&&A)<<=&&B)<<=&&C)<<=&&D)<<=&&E)<<=&&F)<<=&&G)<<=&&H)<<=&&I)<<=&&J)<<=&&K)<<=&&L)<<=&&M)<<=&&N)<<=&&O)<<=&&P)<<=&&Q)<<=&&R)<<=&&S)<<=&&T)<<=&&U)<<=&&V)<<=&&W)<<=&&X)<<=&&Y)<<=&&Z)<<=&&[)<<=&&\)<<=&&])<<=&&^)<<=&&_)<<=&&D@l`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwh`)<<=&&a)<<=&&b)<<=&&c)<<=&&d)<<=&&e)<<=&&f)<<=&&g)<<=&&h)<<=&&i)<<=&&j)<<=&&k)<<=&&l)<<=&&m)<<=&&n)<<=&&o)<<=&&p)<<=&&q)<<=&&r)<<=&&s)<<=&&t)<<=&&u)<<=&&v)<<=&&w)<<=&&4>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@5g@Mg՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$&'()*+,Root Entry F`WorkbookV9SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8%