–ѕа°±б>ю€ "ю€€€ю€€€!€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌЅАб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=р :ъ#8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1 р€Љ.VnArial1 †€Р.VnArial1 »€Р.VnArial1 р Р.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1»€ЉArial1»€РArial1»€РArial1»€ЉArial1†€РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј аф€фј ах€ ј а х€ шј аQ ј а ј а ј а ј а (@ј а "<@ ј а ј а "ј а ј а ј а ј а #ј а #ј а ј а ј а#ј а#ј а #ј аQ ј а Q ј а (ј а A(ј а#ј а #ј а ј УА€УА€УА€УА€УА€УА€УNormal_Copy of DNNQDУА€`ЕcSheet1МЃЅЅTНь™ T’ng s— (Ha) C° c•u (%)T‘NG S– A. Phвn theo lo°i •t •t nфng nghi«p •t tr”ng cвy hаng nm •t v∞Ёn t°p •t tr”ng cвy lвu nm •t cѕ dщng vаo chn nuфi #•t cу mЈt n∞џc nuфi tr”ng thuч s£n•t lвm nghi«p cу rлng Rлng tс nhiкn Rлng tr”ng •t ∞°m cвy gi—ng •t chuyкn dщng •t я &•t ch∞a sн dеng vа sфng, su—i, nъi бB. Phвn theo huy«n, qu≠n Thаnh ph— а L°tThЋ xг B£o LўcHuy«n L°c D∞°ngHuy«n °n D∞°ngHuy«n йc TrЌng Huy«n Lвm Hа Huy«n B£o Lвm Huy«n Di LinhHuy«n ° Huoai Huy«n ° TїhHuy«n Cбt Tiкn8  t vа hi«n tr°ng sн dеng •t nm 2000 cзa t…nh Lвm ”ng €"Ч Ђ й ^- Ґ FЌЅА Q'7? dь©с“MbP?_*+ВА%hБЅГД°"hа?а?U} ј} А,} `} ј} Qh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@э Њ ЊЊ э э Њэ !љ"~Щ;#Y@э Њ !"#э $%~ &8h A'A!й™Ђ8@э ~ "що@#YЈTcеы@э ~ "0u@#HФ№ї^∆°? э ~ "XzA #є¶;Lљ2@ э ~ "$@ #KM¶U«P? э ~ "\Т@ #зc∆>чЌЊ?э $ %~ &ђЏ"A '25≥ БҐO@ э ~ "@м!A #НHІбvN@э ~ "ЌЁ@#“£Ъ^7 @э ~ "@#ёЃЫ ЙЎ*?э $%~ &јђ‘@'љ+ЋЩBX@э $%~ &ЅЄ@'ґґЅPƒд?э $%~ &ац@'f≤ЬDP|"@Њ!!"#э Њ !"()э *~ "`г@#jЅN@+э ,~ "А±÷@#∆SЉN« @+э ,~ "®zA#≤LW!g/@+э ,~ "А№н@#9Kы@8 @+э ,~ "јц@#ГгЗz"@+э ,~ "PaA#√'pЏ4B0@+э ,~ "ј«A#f] й8’-@+э ,~ "xаA#§Хщ»бђ0@+э ,~ "из@#cОm`D@+э ,~ "аОй@#ЈЖ[џq@+э ,~ " йд@#wLX$йК@„D®l*.88888888888888888888888 h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@Њ "#Њ!))))Њ"))))Њ#))))Њ$))))Њ%))))Њ&))))Њ'))))Њ())))Њ)))))Њ*))))Њ+))))Њ,))))Њ-))))Њ.))))Њ/))))Њ0))))Њ1-.Њ2-.Њ3-.Њ4-.Њ5/Њ6Њ7Њ8Њ9Њ:Њ;Њ<Њ=Њ>Њ?„Dјl@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Њ@ЊAЊBЊCЊDЊEЊFЊGЊHЊIЊJЊKЊLЊMЊNЊOЊP„&Ж@>ґ@п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@aћc Пƒ@цЖn Пƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1 Worksheets ю€€€ю€€€ ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFnЧДФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€n SummaryInformation(€€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€