–ѕа°±б>ю€ "ю€€€ю€€€!€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌЅАб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=р :ъ#8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1 р€Љ.VnArial1 †€Р.VnArial1 »€Р.VnArial1 р Р.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1»€ЉArial1»€РArial1»€РArial1»€ЉArial1†€РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј аф€фј ах€ ј а х€ шј аQ ј а ј а ј а ј а (@ј а "<@ ј а ј а "ј а ј а ј а ј а #ј а #ј а ј а ј а#ј а#ј а #ј а (ј а A(ј аQ ј а#ј а #ј а ј а #ј а #ј УА€УА€УА€УА€УА€УА€УNormal_Copy of DNNQDУА€`ЕаSheet1МЃЅЅTНь!! T’ng s— (Ha) C° c•u (%)T‘NG S– A. Phвn theo lo°i •t •t nфng nghi«p •t tr”ng cвy hаng nm •t v∞Ёn t°p •t tr”ng cвy lвu nm •t cѕ dщng vаo chn nuфi #•t cу mЈt n∞џc nuфi tr”ng thuч s£n•t lвm nghi«p cу rлng Rлng tс nhiкn Rлng tr”ng •t ∞°m cвy gi—ng •t chuyкn dщng •t я &•t ch∞a sн dеng vа sфng, su—i, nъi бB. Phвn theo huy«n, qu≠n ThЋ xг Tam Kу ThЋ xг Hўi AnHuy«n i«n BаnHuy«n Duy XuyкnHuy«n Thng Bмnh Huy«n °i Lўc Huy«n Quњ S°nHuy«n Nъi ThаnhHuy«n Hi«p йcHuy«n Tiкn Ph∞џc Huy«n Trа My Huy«n HiкnHuy«n Nam GiangHuy«n Ph∞џc S°n9  t vа hi«n tr°ng sн dеng •t nm 2000 cзa t…nh Qu£ng Nam €*ѓ √ ^? Ь3Р FЌЅА T§і.n! dь©с“MbP?_*+ВА%hБЅГД°"hа?а?U} ј} @,} `} ј} Th@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@э Њ ЊЊ э э Њэ !љ/ЃЕ?0Y@э Њ !"#э $%~ &аы@'Ћ№eOA%@э ~ "ј2ф@# —Хњћ@э ~ "ш“@#»€™У№э? э ~ "1Ї@ #√У •ѓЭд? э ~ "АL@ #≤№ќаnv? э ~ "`Ъ@ #Bд[Ѓ¬ƒ?э $ %~ &@?A '≤Ы1з®D@ э ~ "їA #‘Я≥hЎ≠B@э ~ " д@#ъfµіјЃ@э ~ "&@#<йґRQQ?э $%~ &Аў@'§џzЩш@э $%~ &Oї@'ЬЁэоЌ~е?э $%~ &БA'лЗ6O™oF@Њ!!"#э Њ !"()э *~ " а@#дZm¶$n @)э *~ "іЈ@#СЖТHI®в?)э *~ "н‘@#ўъ,Ц£x@)э *~ "@Ё@#ьЏџ$е@)э *~ "`…в@#tй©_-У @)э *~ "`Чм@# њчшFБ@)э *~ "†@с@#ЫЙГЧг(@)э *~ "ак@#ь¶MEЗ|@)э *~ " и@#Ъ2¶SСж@)э *~ "@!ж@#i¶ьXEk@)э *~ "pA#З1hОАЯ/@„D®l*.88888888888888888888888 h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ )э *~ "ИзA #xВбЫUt0@!)э !*~ !"kA!#”дте^•1@")э "*~ ""р№ы@"#Ыl^ъЖо%@Њ#)"#Њ$++++Њ%++++Њ&++++Њ'++++Њ(++++Њ)++++Њ*++++Њ+++++Њ,++++Њ-++++Њ.++++Њ/++++Њ0++++Њ1++++Њ2++++Њ3++++Њ4,-Њ5,-Њ6,-Њ7,-Њ8.Њ9Њ:Њ;Њ<Њ=Њ>Њ?„D2l888@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Њ@ЊAЊBЊCЊDЊEЊFЊGЊHЊIЊJЊKЊLЊMЊNЊOЊPЊQЊRЊS„,ш|>ґ@п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@АшЉ∆Пƒ@QA”Пƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1 Worksheets ю€€€ю€€€ ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јF–эu7ДФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€’!SummaryInformation(€€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€