–ѕа°±б>ю€ !ю€€€ю€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌЅАб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=р :ъ#8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1 р€Љ.VnArial1 †€Р.VnArial1 »€Р.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1»€ЉArial1»€РArial1»€РArial1»€ЉArial1†€РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј ах€ ј а х€ шј аA ј а ј а ј а ј а (@ј а "<@ ј а  ј а "ј а  ј а  ј а  ј а #ј а #ј а  ј а  ј а #ј а #ј а #ј аA ј а#ј а#ј а ј УА€УА€УА€УА€УА€УNormal_Copy of DNNQDУА€`Еі Sheet1МЃЅЅTНьЗ T’ng s— (Ha) C° c•u (%)T‘NG S– A. Phвn theo lo°i •t •t nфng nghi«p •t tr”ng cвy hаng nm •t v∞Ёn t°p •t tr”ng cвy lвu nm •t cѕ dщng vаo chn nuфi #•t cу mЈt n∞џc nuфi tr”ng thuч s£n•t lвm nghi«p cу rлng Rлng tс nhiкn Rлng tr”ng •t ∞°m cвy gi—ng •t chuyкn dщng •t я &•t ch∞a sн dеng vа sфng, su—i, nъi бB. Phвn theo huy«n, qu≠n ThЋ xг S°n LaHuy«n Quуnh NhaiHuy«n M∞Ёng LaHuy«n Thu≠n Chвu Huy«n Bѓc Yкn Huy«n Phъ Yкn Huy«n Mai S°n Huy«n Sфng MгHuy«n Yкn ChвuHuy«n Mўc Chвu6  t vа hi«n tr°ng sн dеng •t nm 2000 cзa t…nh S°n La €"  ] ^Э Ю FЌЅА Pxbj  dь©с“MbP?_*+ВА%hБЅГД°"hа?а?U} ј} @,} `} ј} Ph@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@э Њ ЊЊ э э Њэ  љ!h@?h@Њ ((((Њ!((((Њ"((((Њ#((((Њ$((((Њ%((((Њ&((((Њ'((((Њ(((((Њ)((((Њ*((((Њ+((((Њ,((((Њ-((((Њ.((((Њ/((((Њ0)*Њ1)*Њ2)*Њ3)*Њ4+Њ5Њ6Њ7Њ8Њ9Њ:Њ;Њ<Њ=Њ>Њ?„Dјl@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Њ@ЊAЊBЊCЊDЊEЊFЊGЊHЊIЊJЊKЊLЊMЊNЊO„$`,>ґ@п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@АvПƒ@Ш'Пƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1  Worksheets ю€€€ю€€€ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFР“)«ГФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€qSummaryInformation(€€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€