–ѕа°±б>ю€ "ю€€€ю€€€!€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌЅАб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=р :ъ#8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1 р€Љ.VnArial1 †€Р.VnArial1 »€Р.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1»€ЉArial1»€РArial1»€РArial1»€ЉArial1†€РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј ах€ ј а х€ шј аA ј а ј а ј а ј а (@ј а "<@ ј а ј а "ј а ј а ј а ј а #ј а #ј а ј а ј а #ј а #ј а #ј аA ј а#ј а#ј а ј а #ј а #ј УА€УА€УА€УА€УА€УNormal_Copy of DNNQDУА€`Е Sheet1МЃЅЅTНь∞ T’ng s— (Ha) C° c•u (%)T‘NG S– A. Phвn theo lo°i •t •t nфng nghi«p •t tr”ng cвy hаng nm •t v∞Ёn t°p•t tr”ng cвy lвu nm •t cѕ dщng vаo chn nuфi #•t cу mЈt n∞џc nuфi tr”ng thuч s£n•t lвm nghi«p cу rлng Rлng tс nhiкn Rлng tr”ng •t ∞°m cвy gi—ng •t chuyкn dщng •t я &•t ch∞a sн dеng vа sфng, su—i, nъi бB. Phвn theo huy«n, qu≠n ThЋ xг L°ng S°nHuy«n Chi LngHuy«n Hпu LingHuy«n мnh L≠pHuy«n Lўc Bмnh Huy«n Cao Lўc Huy«n Bѓc S°nHuy«n Bмnh GiaHuy«n Vn QuanHuy«n Trаng ЋnhHuy«n Vгn Lгng8  t vа hi«n tr°ng sн dеng •t nm 2000 cзa t…nh L°ng S°n €"; M П `Ќ Ю FЌЅА Q—бйЈ dь©с“MbP?_*+ВА%hБЅГД°"hа?а?U} ј} -} `} ј} Qh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@э Њ ЊЊ э э Њэ љ,ж∞2-Y@э Њ !"э #$~ %р’р@&Еƒ+0Ы @э ~ !†к@"∞OD«Ѓі@э ~ !aЈ@"(—jз? э ~ !Ѕњ@ "§1й#1Rп? э ~ !xК@ "SђzНҐЇ? э ~ !ИГ@ "ЧЂЙЎC≥?э # $~ %HоA &т5%3≥@@ э ~ !А£A "лутАT6@э ~ !0pц@"wЎ,'г!&@э ~ !?@"сЋw°“Уn?э #$~ %Д«@&≈[Ѓр1ч?э #$~ %Ъ≤@&?†%ХYв?э #$~ %ШЖA&ejх #L@Њ !"э Њ !'э ~ !YЊ@"ЕTdпн?э ~ !`*с@"a=qyо @э ~ ! •у@"—±+mТ`#@э ~ !аяь@"ЬAg{,@э ~ !†_ш@"сƒGТ (@э ~ !†yп@"5 ©5  @э ~ !† с@"|√сє+ќ @э ~ !††ъ@"§у√…іC*@э ~ !‘к@"µіВav@э ~ !0Lш@"&пфfч'@э ~ !Аcл@"к 4Ѕм@„D®l*.88888888888888888888888 h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@Њ !"Њ!((((Њ"((((Њ#((((Њ$((((Њ%((((Њ&((((Њ'((((Њ(((((Њ)((((Њ*((((Њ+((((Њ,((((Њ-((((Њ.((((Њ/((((Њ0((((Њ1)*Њ2)*Њ3)*Њ4)*Њ5+Њ6Њ7Њ8Њ9Њ:Њ;Њ<Њ=Њ>Њ?„Dјl@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Њ@ЊAЊBЊCЊDЊEЊFЊGЊHЊIЊJЊKЊLЊMЊNЊOЊP„&Ж@>ґ@п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@®ЇЄПƒ@А” ƒПƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1 Worksheets ю€€€ю€€€ ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFа#dГФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€ SummaryInformation(€€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€