–ѕа°±б>ю€ !ю€€€ю€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌЅАб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=р :ъ#8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1 р€Љ.VnArial1 †€Р.VnArial1 »€Р.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1»€ЉArial1»€РArial1»€РArial1»€ЉArial1†€РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј ах€ ј а х€ шј аA ј а ј а ј а ј а (@ј а "<@ ј а ј а "ј а ј а ј а ј а #ј а #ј а ј а ј а #ј а #ј а #ј аA ј а#ј а#ј а ј а #ј а #ј УА€УА€УА€УА€УА€УNormal_Copy of DNNQDУА€`ЕБ Sheet1МЃЅЅTНь$ T’ng s— (Ha) C° c•u (%)T‘NG S–A. Phвn theo lo°i •t •t nфng nghi«p •t tr”ng cвy hаng nm •t v∞Ёn t°p •t tr”ng cвy lвu nm •t cѕ dщng vаo chn nuфi #•t cу mЈt n∞џc nuфi tr”ng thuч s£n•t lвm nghi«p cу rлng Rлng tс nhiкn Rлng tr”ng •t ∞°m cвy gi—ng •t chuyкn dщng •t я &•t ch∞a sн dеng vа sфng, su—i, nъi бB. Phвn theo huy«n, qu≠n ThЋ xг Bѓc K°nHuy«n B°ch Thфng Huy«n Ba B√ Huy«n Chг Mџi Huy«n Chг ”n Huy«n Na RмHuy«n Ngвn S°n7  t vа hi«n tr°ng sн dеng •t nm 2000 cзa t…nh Bѓc K°n €"; M П `Ѕ Т FЌЅА MEљ≈ы dь©с“MbP?_*+ВА%hБЅГД°"hа?а?U} ј} †-} `} ј} Mh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@э Њ ЊЊ э э Њэ љ,d•A-Y@э Њ !"э #$~ %@ЋЁ@&ѕ§цн@э ~ !√„@"є–мѓ @э ~ !В®@"KЬrЅ™д? э ~ !фҐ@ "ЁђфЖ6чя? э ~ !ј_@ "¶(3∆Ъ? э ~ !p~@ "Z“й_џ™є?э # $~ %hjA &xвц&O@ э ~ !8АA "√ѕ:Nk‘K@э ~ !Ґё@"«Dбc’@э ~ !@"—e•+ьJ?э #$~ %Fњ@&qtѕ¬Q_ъ?э #$~ %Ш†@& вЗьџ?э #$~ %АA&^зЬУѕГ=@Њ !"э Њ !'э ~ !А≈…@"\1XОї@э ~ !@§к@"ѓСыЃew&@э ~ !Pь@"D#ео5ґ7@э ~ !`Шн@"Џіќ.х(@э ~ !–Iц@"•ТЬЋ2@э ~ ! х@"Њ£L\ћ1@э ~ !†vп@"≈jирRИ*@Њ!"Њ((((Њ((((Њ((((„Dl*.88888888888888888888 h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@Њ ((((Њ!((((Њ"((((Њ#((((Њ$((((Њ%((((Њ&((((Њ'((((Њ(((((Њ)((((Њ*((((Њ+((((Њ,((((Њ-)*Њ.)*Њ/)*Њ0)*Њ1+Њ2Њ3Њ4Њ5Њ6Њ7Њ8Њ9Њ:Њ;Њ<Њ=Њ>Њ?„Dјl@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Њ@ЊAЊBЊCЊDЊEЊFЊGЊHЊIЊJЊKЊL„ор>ґ@п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@А"ЂПƒ@NXґПƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1 Worksheets ю€€€ю€€€ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јF@XГФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€TSummaryInformation(€€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€