ࡱ> TS F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *    (@ "<@  "  # #  # #    `Sheet1TIIKon Tum Gia Lai Long An An Giang Tng s (Ha) C cu (%)TNG Sng bng sng Hng H Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh Bnh ng Bc H GiangCao BngLo CaiBc KnLng Sn Tuyn QuangYn Bi Thi NguynPh Th Bc Giang Qung NinhTy Bc Lai ChuSn LaHo Bnh Bc Trung B Thanh Ho Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - HuDuyn hi Nam Trung B Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ho Ty Nguyn k Lk Lm ng ng Nam BTP. H Ch Minh Ninh Thun Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng Nai Bnh ThunB Ra - Ving Tu ng bng sng Cu Long ng Thp Tin Giang V)nh Long Bn Tre Kin GiangCn Th Tr Vinh Sc Trng Bc LiuC Mau. t cha s dng nm 2000 phn theo a phngR z ,{ 0 X - [ F T *z39?EKQW]ciou{$ dMbP?_*+%h"h??U} } `} ` h@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@ H  E cAI/DDDD!D(D/D4D=%Y@X6;DDd # HA %1!Ԛ(Nm?C>LDd" #~ @L\߹?" # ~ @m@ ;?" # ~ c@ DӃ? " # ~ ]@ %|;? " # ~ _@ @AI$@(" #!~ B4D":K!@(DG l&<WWWWWWWWWWWpWWWWWWWWWWWpW h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ " #"~ xA uIr?( !#!#! F=A ( %"'3!!1E*{A"3@( !"" "#$~ "LA"(W< @(!"#" ##%~ #\'%A#>@("#$" $#&~ $, A$Gx@(#$%" %#'~ %ȟ A%=f @($%&" &#(~ & A&܉@(%&'" '#)~ '@A'9 Vg?(&' (*(#( 4A / %).4(! H*@('()" )#+~ )@@)q ?(()*" *#,~ *A*Ŧ(@()*+" +#-~ + A+Ea@(*+," ,#.~ ,GA,]_q@(+,-" -#/~ -PwA-~?(,-." .#0~ .A.#0G?(-. /1/#/ c0A 4 %035/!ɣu$@(./0" 0#~ 0!A0P@(/01" 1#~ 1pA1lC @(012" 2#2~ 2tA2ҳ% @(123" 3#3~ 3@3w?(23 444#4 YA = %5<54!i @(345" 5#5~ 5`@5EǥA?(456" 6#6~ 6@l@6h.?(567" 7#7~ 7 @7?.ٿ@?(678" 8#8~ 8@@8?(789" 9#9~ 9'@9BH5p?(89:" :#:~ :$@:EoK4?(9:;" ;#;~ ;$XPA;VJ?(:;<" <#<~ <$ @<|v4?(;< ===#=%4A %>I6=!a3 @(<=>" >#~ > @>W ?(=>?" ?#>~ ?@? t?(>?D lWpWWWWWWpWWWWWWpWWWWpWWWWWWWWpW@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@@" @#~ @@%@? ?D@Dd@A" A#?~ A@A?(@AB B#@~ B&@B@[?(ABC C#A~ C[@C M?(BCD D#B~ DV@%DN-? CDDDdDE E#C~ E@%E/ Xɘ?(DDEDdEF F#D~ F@%F ?(EDFDdFG G#E~ GK@%GŮy4?(FDGDdGH H#F~ H@W@%H}l? GDHDdHI I#G~ I@%IB? HDIDdIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_DhlaWWWaaaaaa`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@   Dl h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ >@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@@ ՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJLMNOPQRRoot Entry F oLWorkbookySummaryInformation(CDocumentSummaryInformation8K