ࡱ> PO F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *    (@ "<@   "  # #  # #     # # `fSheet1TIIKon Tum Gia Lai Long An An Giang Tng s (Ha) C cu (%)TNG Sng bng sng Hng H Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh Bnh ng Bc H GiangCao BngLo CaiBc KnLng Sn Tuyn QuangYn Bi Thi NguynPh Th Bc Giang Qung NinhTy Bc Lai ChuSn LaHo Bnh Bc Trung B Thanh Ho Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - HuDuyn hi Nam Trung B Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ho Ty Nguyn k Lk Lm ng ng Nam BTP. H Ch Minh Ninh Thun Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng Nai Bnh ThunB Ra - Ving Tu ng bng sng Cu Long ng Thp Tin Giang V)nh Long Bn Tre Kin GiangCn Th Tr Vinh Sc Trng Bc LiuC Mau- t chuyn dng nm 2000 phn theo a phngR. N , R 0 O -!  F T bp*28=$CH4NSDY^Tdidottz| dMbP?_*+%h"h??U} } `)} h@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@ H   E&c7AI/DDDD!D(D/D4D=%'Y@X6;DDd # q A %[%!3xu2g.@DDd " #~ @%fo?DDd " # ~ q@d\?F7LDd " # ~ @A@\Ś ? " # ~ H@ LG @ " # ~ @ n1?  " # ~ @ gs?  " #~ @ dd?  " #~ @ l?? " #~ @!wk? " #~ >@@? " #~ }@A!o=K? # A %[%!jq.*@DDd " #~ ,@砕޲? " #~ @Uwo? " #~ 9@=(L? " #~ F@='? " #~ @"? " #~ `@vKs? " #~ @? " #~ @IXp?( " #~ @.?( " #~ @ @( " #~ =@ob"4?( # @ ! % [%!Bh@ DDd " # ~ H@-/y?( " #!~ @I !N?( D l"8v]pSSSSSSSSSvSSSSSSSSSSSvS h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ " #"~ @ r?( !#!#! h< A ( %"'[%!!...@ D!Dd !"" "#$~ "pb@"rH@(! "#" ##%~ #@#R_e@(" #$" $#&~ $M@$W$@(# $%" %#'~ %x@%O1%E7?($ %&" &#(~ &@&$K?(% &'" '#)~ '@@'N ?(& ' (*(#( A / %).[%(! mfؤ+@ 'D(Dd ()" )#+~ )G@)Р8@(( )*" *#,~ *@*K-A?() *+" +#-~ +@O@+PAI?(* +," ,#.~ ,@,l!?(+ ,-" -#/~ -@-*k_?(, -." .#0~ .@.hK@(- . /1/#/ HA 4 %03[%/!ܛ@>!@ .D/Dd /0" 0#~ 0@0zd?(/ 01" 1#~ 1@D@1|6 @(0 12" 2#2~ 2V@29ፕ @(1 23" 3#3~ 3@3;>:?(2 3 444#4 | A = %5<[%4!Q"s.@ 3D4Dd 45" 5#5~ 5@I@54F?(4 56" 6#6~ 6@6W} ̕ ?(5 67" 7#7~ 7@@7=)'G?(6 78" 8#8~ 8@86^@(7 89" 9#9~ 9@9x(1?(8 9:" :#:~ :$0@:n+x@(9 :;" ;#;~ ;$@;8W?(: ;<" <#<~ <$@<CuGP?(; < ===#=%H A %>I[%=!;`)-@ <D=Dd =>" >#~ >@>/=m?(= >?" ?#>~ ?@?\d`?(> ?D lSvSSSSSSvSSSSSSvSSSSvSSSSSSSSvS@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@@" @#~ @@%@M>s? ?D@Dd @A" A#?~ A@A{:?B?(@ AB B#@~ BD@B)b`G?(A BC C#A~ C>@C㸤?(B CD D#B~ DJ@%D3S{@ CDDDd DE E#C~ E@E?(D EF F#D~ F@Freg?(E FG G#E~ G&@%Go ^x?(FDGDd GH H#F~ H@%HQ[? GDHDd HI I#G~ I@%I? HDIDd IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl]SSS]SS]]]`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@   D@l h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?D@l@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_D@l`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@D@lh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ >@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@N+@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNRoot Entry F7o"Workbook|SummaryInformation(?DocumentSummaryInformation8G