ࡱ> RQ F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *    (@ "<@  "  # #  # #    `Sheet1TIIKon Tum Gia Lai Long An An Giang Tng s (Ha) C cu (%)TNG Sng bng sng Hng H Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh Bnh ng Bc H GiangCao BngLo CaiBc KnLng Sn Tuyn QuangYn Bi Thi NguynPh Th Bc Giang Qung NinhTy Bc Lai ChuSn LaHo Bnh Bc Trung B Thanh Ho Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - HuDuyn hi Nam Trung B Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ho Ty Nguyn k Lk Lm ng ng Nam BTP. H Ch Minh Ninh Thun Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng Nai Bnh ThunB Ra - Ving Tu ng bng sng Cu Long ng Thp Tin Giang V)nh Long Bn Tre Kin GiangCn Th Tr Vinh Sc Trng Bc LiuC Mau- t nng nghip nm 2000 phn theo a phngR z ,{ 0 X - [ F P$+39?EKQX ^dj$p,v4| dMbP?_*+%h"h??U} } } } h@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@ H  E@(aAI/DDDD!D(D/D4D=Y@6;C6LDd # V+*A %[!孩 Z"@" #~ K@ .0)?" # ~ @o?" # ~ M@N? " # ~ p @ w,} ? " # ~ @b@ 0?  " # ~ P@ f?  " #~ V@ PD$?  " #~ N@ \=B? " #~ ` @1B? " #~ 01@h@?" #~ @GY(? # e+A %[%!E646#@DDd" #~ @aAG֯0?" #~ @\dM#?" #~ @f?" #~ @@P?" #~ @7_ٜ̋?" #~ @%u?" #~ l@%"#q~ ?DDd" #~ 0@iR_0?(" #~ 0o@- o?(" #~ P5@a!/?(" #~ @%OoO]? DDd # 4A ! % [%!:o@ DDd" # ~ `AU=?(" #!~ 3A [QE@(De l&<pWWWWWWWWWWWzWWWWWWaWWWazW h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ " #"~ pL@ Y(8?( !#!#! h#&A ( %"'[%!!fa9 @ D!Dd!"" "#$~ "G A" @(!"#" ##%~ #@A#Ba @("#$" $#&~ $@$8?(#$%" %#'~ %@@%ΏZ?($%&" &#(~ &@&^S8?(%&'" '#)~ '@'x^с3?(&' (*(#( 0 A / %).[%(!I[%=!Yⱺ?@ <D=Dd=>" >#~ >X8A>Fg\ @(=>?" ?#>~ ?qA?(Y@(>?DlWzWWWWWWzWWWWWWzWWWWzWWWWWWWWzW@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@@" @#~ @EA%@ۀ@ ?D@Dd@A" A#?~ A(AAd*<?(@AB B#@~ B6@B||?(ABC C#A~ C(lACv?(BCD D#B~ DPA%D;@ CDDDdDE E#C~ EA%Es @(DDEDdEF F#D~ F9A%F~+?(EDFDdFG G#E~ G\A%GÕ@(FDGDdGH H#F~ H A%H@ GDHDdHI I#G~ IqA%IYϔ@ HDIDdIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_DhlaWWWaaaaaa`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@   Dl h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@Dlh@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@,|>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@Z@ ՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHJKLMNOPRoot Entry F ہWorkbook{SummaryInformation(ADocumentSummaryInformation8I