ࡱ> 10 F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *    28  # # "8@ <@ <@ 8@ "8 8 2< 2<@ 8  # #     #  `Sheet1T}NNHaChia ra Kon Tum Gia Lai Long An An GiangLDin tch t s dng nm 2000 phn theo a phng v phn theo loi tTng st nng nghipt lm nghip t chuyn dngt TNG Sng bng sng Hng H Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh Bnh ng Bc H GiangCao BngLo CaiBc KnLng Sn Tuyn QuangYn Bi Thi NguynPh Th Bc Giang Qung NinhTy Bc Lai ChuSn LaHo Bnh Bc Trung B Thanh Ho Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - HuDuyn hi Nam Trung B Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ho Ty Nguyn k Lk Lm ng ng Nam BTP. H Ch Minh Ninh Thun Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng Nai Bnh ThunB Ra - Ving Tu ng bng sng Cu Long ng Thp Tin Giang V)nh Long Bn Tre Kin GiangCn Th Tr Vinh Sc Trng Bc LiuC MauR = E < D AI# F R#N6> dMbP?_*+%h"h??U} @} } } ` } `} R h@ h@ h@ ,@ ,@ ,@ ,/ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@     !!" # # $ $ !!% & +E. uA6;/DDDD#D*D1D6D?E.@(aA/DDDD#D*D1D6D?E.fA/DDDD#D*D1D6D?E.c7A/DDDD#D*D1D6D?E. A/DDDD#D*D1D6D?++++ ( #)&3A %#)V+*A %#)@ %#)q A %#)P@@ %ʾ * ,'@'K@'@' @-@!G6LLLL * , '@'@'@,@'q@ -@  * , '@'M@'@@'@A@ -&@  * , 'uA'p @'L@' H@ -@  * , 'Pt@'@b@'Ё@'@ --@  * , 'A'P@'@'@ -@  * ,'@'V@'~ '@-{@ * ,'@'N@'n@'@-@ * ,'A'` @'s@'@-[@ * ,'آA'01@'@'>@-&@ * ,'p@'@'@Q@'}@-@ (#)AMA %[#)e+A %[#)fDA %[#)A %#)@ %[ * ,'2A'@aA'TdA',@--<@DDDD * ,'tA'@'\A'@-@ * ,'A'@'8sA'9@-\@ * ,'dA'@@'hjA'F@-@ * ,'L*A'@'HA'@-@ * ,'X2A'@'A'`@-@ * , '84A'l@'A' @- @ * ,!'A'0@'A'@-@ * ,"'A'0o@'@wA'@-@ * ,#'t\A'P5@'@'@-@( * ,$'HAA'@'P A'=@-,@( (%#)8+7A % "[#)4A % "[#)/A % "[#)@ % "[#)?@ % "[ D l0$:F^$ooooo{oooooooooooooo ,@! ,@" ,@# ,@$ ,@% ,@& ,@' ,@( ,@) ,@* ,@+ ,@, ,@- ,@. ,@/ ,@0 ,@1 ,@2 ,@3 ,@4 ,@5 ,@6 ,@7 ,@8 ,@9 ,@: ,@; ,@< ,@= ,@> ,@? ,@ * ,& '1)'`A'49A'H@ -@( !* !,'!'f!'3A'5A'@!-|@( ! "* ",("'xA'pL@' A'@"-@(!" #()###)wHA " %$)[##)h#&A # %$)[##)@A # %$)[##)h< A # %$)[##)@ # %$)[# $* $,*$'|'A'G A'`EA'pb@$-@@(#$ %* %,+%'T)-A'@A'$A'@%-@($% &* &,,&' A'@'\ A'M@&-@(%& '* ',-''&U#'@@'A'x@'-1@(&' (* (,.('`^ A'@'IA'@(- @('( )* ),/)'A'@'hh A'@@)-@(() *(0*#*)M=A ) %+0[#*)0 A * %+0[#*)1A * %+0[#*) A * %+0[#*)@ * %+0[* +* +,1+'p@'0@'Q@'G@+-@(*+ ,* ,,2,'#'@'@?A'@,-O@(+, -* -,3-'HA'.@' A'@O@--¹@(,- .* .,4.',#A'`@'أA'@.-@(-. /* /,5/'A'x@'@A'@/-k@(./ 0* 0,60'IA'P@' A'@0-3@(/0 1(71#1)-PA 0 %25u#1)#2A 1 %25[#1)4FA 1 %25[#1)HA 1 %25[#1)@8@ 1 %25[1 2* 2,2'%A'@'6%'@2-@(12 3* 3,3'H'A'-'@D@3-Y@(23 4* 4,84'F+b' A'!>'V@4-@(34 5* 5,95'F6'8h A'"A'@5-@(45 6(:6#6)GA 5 %7>[#6):A 6 %7>[#6)O/A 6 %7>[#6)| A 6 %7>[#6)_@ 6 %7>[6 7* 7,;7'XA'C@'X@'@I@7-K@(67 8* 8,<8'N A'z@'3A'@8-@(78 9* 9,=9'#A'ZA'xA'@@9-@(89 :* :,>:'A'lA' @'@:-߻@(9: ;* ;,?;'UA'M A'@'@;-ն@:; <* <,@<'A"-{A-A-0@<-@;< =* =,A='%-`A-D(A-@=-@<= >* >,B>'ȚA-`0@- @-@>-f@=> ?(C?#?)iKA > %@K[#?)oFA ? %@K[#?)`A ? %@K[#?)H A? %@K[#?)@? %@K[? Dlooooooooooooooooooooooooooo@ ,@A ,@B ,@C ,@D ,@E ,@F ,@G ,@H ,@I ,@J ,@K ,@L ,@M ,@N ,@O ,@P ,@Q ,@@* @,@'(gAX8A'@@@-l@?@ A* A,DA'ZAqA@@A-w@@A B* B,B'+AEA@@-B-^@ADBDBDBDBB C* C,EC' A(A$@@C-޽@BC D D,FD'A6@D~ DD@D-E@CD E E,GE'kA(lA@>@E-]@DE F F,HF'Pl!APA`@J@-F-@EDFDFDFDFF G G,IG'aAA8@@G--@FG H H,JH'xgA9A&@@-H-@GDHDHDHDHH I I,KI''A\A#@&@-I-u@HDIDIDIDII J J,LJ'z A A@@-J-t@IDJDJDJDJJ K K,MK'88AqA@@-K-~@JDKDKDKDKK L M N O P Q (Tooo{oo$$$$$>@  7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@>@՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%&')*+,-./Root Entry FQсWorkbook>SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8(