ࡱ> [Z F\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *      # "8@ <@ <@ 8@ "8 8 < < (@ 8@  #  #     # `Sheet1TMM HaChia ra Kon Tum Gia Lai Long An An GiangLDin tch t nm 2000 phn theo a phng v phn theo hin trang s dngTng st s dng%t cha s dng & sng, sui, ni TNG Sng bng sng Hng H Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh Bnh ng Bc H GiangCao BngLo CaiBc KnLng Sn Tuyn QuangYn Bi Thi NguynPh Th Bc Giang Qung NinhTy Bc Lai ChuSn LaHo Bnh Bc Trung B Thanh Ho Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - HuDuyn hi Nam Trung B Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ho Ty Nguyn k Lk Lm ng ng Nam BTP. H Ch Minh Ninh Thun Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng Nai Bnh ThunB Ra - Ving Tu ng bng sng Cu Long ng Thp Tin Giang V)nh Long Bn Tre Kin GiangCn Th Tr Vinh Sc Trng Bc LiuC MauR U S !z *`4 F T ,6Z=DTKRX_tf ,@? ,@ ) *% &9A&1)&N> !) !*&!&[#6(GA 6 %7>[#6(YA 6 %7>[6 7) 7*:7& A&XA&`@7 8) 8*;8&A&N A&@l@8 9) 9*<9&~)&#A& @9 :) :*=:&A&A&@@: ;) ;*>;&sA&UA&'@; <) <*?<+D!A&A"+@< =) =*@=+'A&%+XPA= >) >*A>+XA&ȚA+ @> ?'B?#?,PLNA 6 %@K[#?,iKA ? %@K[#?,4A ? %@K[? D lNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ ,@A ,@B ,@C ,@D ,@E ,@F ,@G ,@H ,@I ,@J ,@K ,@L ,@M ,@N ,@O ,@P h@Q h@R h@S h@T h@U h@V h@W h@X h@Y h@Z h@[ h@\ h@] h@^ h@_ h@@) @*@+jA&(gA @@ A) A*CA+tA&ZA@A B) B*B+<A&+A@B C) C*DC+ A& A@C D D*ED+A&A&@D E E*FE+pB A&kA[@E F F*GF+!#A&Pl!AV@F G G*HG+9A&aA@G H H*IH+8+ A&xgA@H I I*JI+hA&'AK@I J J*KJ+A&z A@W@J K K*LK+LA&88A@K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ DlNNNNNNNNNNNN$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` h@a h@b h@c h@d h@e h@f h@g h@h h@i h@j h@k h@l h@m h@n h@o h@p h@q h@r h@s h@t h@u h@v h@w h@x h@y h@z h@{ h@| h@} h@~ h@ h@ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                Dl h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                Dl h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                Dl h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                   Dl  h@! h@" h@# h@$ h@% h@& h@' h@( h@) h@* h@+ h@, h@- h@. h@/ h@0 h@1 h@2 h@3 h@4 h@5 h@6 h@7 h@8 h@9 h@: h@; h@< h@= h@> h@? h@ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl @ h@A h@B h@C h@D h@E h@F h@G h@H h@I h@J h@K h@L h@M h@N h@O h@P h@Q h@R h@S h@T h@U h@V h@W h@X h@Y h@Z h@[ h@\ h@] h@^ h@_ h@@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl ` h@a h@b h@c h@d h@e h@f h@g h@h h@i h@j h@k h@l h@m h@n h@o h@p h@q h@r h@s h@t h@u h@v h@w h@x h@y h@z h@{ h@| h@} h@~ h@ h@` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ Dl h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                Dl h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                Dl h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                Dl h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@                Dl $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@       $$$$$$$$$$$>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@n@=՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXYRoot Entry FЄǁWorkbookSummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8R