ࡱ> *) @\pnthhai Ba==<[;#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *  "       "   "    8@ <@ <@    ( " ! ! ! ! ! ) #  `Sheet1`i mF!My cy, my ko ln (trn 12 CV)Ci)My cy, my ko nh (t 12 CV tr xung) t t ch khch t vn tiXe cng nng u ngang Tu thuyn xung vn ti c gii$Tu thuyn nh bt thy sn c gii S tu thuynS lng Cng sut S tu nh bt xa b Cng sut$Tu thuyn nh bt TS khng ng c My pht lc ng c inng c chy xng duMy pht in cc loi"Bnh phun thuc tr su c ng c$My bm nc (k c trong sinh hot) Trong :Dng trong nui trng thy snDng trong SX nng nghipMy sc kh,qut p nc cloiMy ch bin thc n gia scMy ch bin thc n thy sn#My ch bin nng lm thy sn khc My tm ng My nh v My b m"Ha Chia ra :CV'Hot ng ca cc doanh nghip thy sn n v tnhC ncng Bng Sng Hngng BcTy Bc Bc Trung BDuyn Hi Min Trung Ty Nguyn ng Nam Bng Bng Sng Cu LongTng s doanh n ghip thy snD.nghipTng s lao ngNgi Trong : N Chia theo loi hp ngL hp ng di hnL hp ng ngn hnChia theo ngnh ngh kinh t Nng nghip Lm nghipThy sn Ngnh khc Lao ng bnh qun 1 nng trngADin tch mt nc nui trng thy sn ca doanh nghip thy sn Tng sCTm Thy sn khc Nui hn hpm nui ging thy snNui trong rung ncNui nc ngt;Cc loi my mc thit b ch yu ca doanh nghip thy snJ _= /"~KKu4 @ :t#&0 dMbP?_*+%"??U} #} } } } } } m} } I} } } $ : ;                # ! " #$ $% $& $' $( $) $* $+ $, $-%&''''''''' (. )/<0~@0P@08@0@04@0@c@0?0H@0@ *0 )1<1x@1@1 @1V@1`@1@1R@1@1@ +2 )< @ @ u@ A@ z@ @k@ 9@ z@ @ ,3 -4 )< @ @ H@ V@ @ |@ R@ @ @ -5 ) !@ @ @a@  @i@ @  έ@ @ ,6 -7 ) @ `@ L@  i@ C@ ~ e@ -8 )~ \@ ~ U@  @ 7@ -9 )< @ \@ H@ V@ @ H@ R@ @ @ -: ) @ f@ P@ G@ G@ d@ @ .; )< @ @ b@ F@ O@ @ R@ <@ h@ (< .= ) < S uA (@ @ @ @ @ A ,! -> )< k tA @ @ @ @w@ @ > @@ -? ) \A @ Ht@ %@ k@ K@ j@ -@ ) QA h@ *@ `S@ =@ ~ @ -A ) p A ;@ ~ @ -B )< @ V@ @ @ H@ Ђ@ 6@ @j@ v@ .C ) qA <@  4@ .@ ~ Q,A .D )< A @ @ @ 2@ @ @ @q@ (E . )~ @@ ~ ? ~ @@ / )~ @  ? @ ~ ? . - ) ;@ @ @ @ @ ? @ - ) A@ @ ? $ ? @ @ @ 0@ DX l, \\\,\x,tj\x\,\,\xtV\r\,fl,x ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - )~ @  ? @ !. !)! h@ >@ 8@ ! ! <@ ? *@ @X@ ". ")" #. # $- $)$ @ J@ D@$ $ 7@ b@$ $ @ @ %- %)"% #A @ ڳ@% % @ 6@% % O@ np! &. & '- ')' j@ B@ 2@' ' 7@ C@' ' u@ @ (- ()"( ^ A @ @( ( @ @( ( `Q@ A ). ))) d@ O@ >@) $) "@ @ @ I@ @ *.* +- +)+ p@ ? @+ + "@ @+ + ? n@ ,- ,), x@ @ @, , 5@ ;@, , @ t@ -. -)- @ &@ 7@- - 2@ M@- - c@ p@ .. .)~ . @. ~ . @ /. /)/ @ W@ H@/ / H@ ]@/ / b@ @ 0,0 1- 1)1 D@ @ 2@1 ~ 1 .@ 2- 2)2 @ Q@ 9@2 2 G@ @V@2 2 `b@ k@ 3. 3)3 ؖ@ U@ 5@3 3 v@ |@3 3 o@ r@ 4. 4)4 .@ @ 4 ~ 4 @ 4 ~ 4 @ 5. 5)5 V@ .@ ?5 5 @ @5 5 @ N@ 6. 6)~ 6 @ 6 6 @ ?6 ~ 6 ?6 7. 7)7 4@ 3@ ?7 7 .@ @Q@7 7 k@ @ 8. 8)8 R@ A@ $@8 8 7@ `@8 8 X@ ؞@ 9. 9)9 ڪ@ B@ (@9 9 ;@ f@9 9 p@ @ 8: `h8,xx,xxj,xxxPx,Zxxlxrxx>@7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@>7e@