ࡱ> 43 @\pnthhai Ba==<[;#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  "       "   "    8@ <@ <@     " ! ! ! ! ! (  ! ! ) #  `Sheet1`i {E)My cy, my ko nh (t 12 CV tr xung) t t ch khch t vn tiXe cng nng u ngang Tu thuyn xung vn ti c gii$Tu thuyn nh bt thy sn c gii S tu thuynS lng Cng sut S tu nh bt xa b Cng sut$Tu thuyn nh bt TS khng ng c My pht lc ng c inng c chy xng duMy pht in cc loi"Bnh phun thuc tr su c ng c$My bm nc (k c trong sinh hot)Dng trong nui trng thy snDng trong SX nng nghipMy sc kh,qut p nc cloiMy ch bin thc n gia scMy ch bin thc n thy sn#My ch bin nng lm thy sn khc My nh v My b mHot ng ca nng trng"Ha Chia theoCV n v tnhC ncng Bng Sng Hngng BcTy Bc Bc Trung BDuyn Hi Min Trung Ty Nguyn ng Nam Bng Bng Sng Cu LongTng s nng trngD.nghipTng s lao ngNgi Trong : N Chia theo loi hp ngL hp ng di hnL hp ng ngn hnChia theo ngnh ngh kinh t Nng nghip Lm nghipThy sn Ngnh khc Lao ng bnh qun 1 nng trng'Din tch t qui hoch ca nng trngt nng nghip Trong :t trng cy hng nmt trng cy lu nmt lm nghip Rng t nhin Rng trngt m ging lm nghip-Din tch t thc t s dng ca nng trng-Cc loi my mc thit b ch yu nng trng!My cy, my ko ln (trn 12 CV)CiJ | `P*2"TDz @ Cn(5BD dMbP?_*+%MHP LaserJet 2300 Series PCL 6C odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none] [none]Arial4Pd?NTHHAI<Automatic>0  j i k k m m "dXX??U} I"} } } } } } } I } } } $ C ;                 ! " # $! $" $# $$ $% $& $' $( $)%&''''''''' (* )+<4g@4:@4<@4$@4=@4$@4P@40@4@ *, )-<5@5@5k@5)@5@@5:@5y@5i@5@ +. )< @ {@ @ @ Q@ L@ @ @@ @ ,/ -0 )< 3@ @ @ ޱ@ @ @ U@ @ @ -1 )< Q@ @ @ 0@ @ @ @ @ x@ ,2 -3 )< 7@ Թ@ @ 6@ @ @ C@ $@ @ -4 )< @ @ Z@ .@ Y@ W@ @@ x@ ;@ -5 ) x@ u@ 5@  J@ }@ ~ *@ -6 )< @ @ @ l@ `@ A@ $@ 8@ |@ .7 )< l@ A @ @ A3@ @ k@ 1@ @ x@ /8 .9 )<0.0_m=0W0U%A004V0/|0]Y0T@ ,:000000000 -; )<0?d70BA0aA0@0AD0A0.0eA07A -< )<0P40 A0GJ0A0S0`@0k0O60y@ .= )<0iGA0}A05A0iA0_R0X A0q9@0a@01@ ,111111111 -> )60{^K0A0A0AXA0#01@0A@0,@ 0 -? )<0G6m0iA0=cA0A0Ϲ,0A@0x@02@0q@ 2@ )*0!@0?0$@0>@0!,@0@ 00 ~ 0i@ /A .9 )<0x0607C00@0k0s,0B/0gK0e ,:000000000 -; )<0+0A0/A0 A0@0L@0mo"A0)5A0Q7A -< )<0A0zA0Y[-A0bA00M"A0/S0g.0y@ .= )<00y=A0LA0@0o90qA01@0a@0@ Dh l, \\\,\\,\\t\\,\,\\\,`\f,\,\\ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . @/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? , 000000000 !-> !)6!0 50A@0A0A0iMA01@0A@0,@ ! 0 "-? ")<"0x7A0 A0EA08@0k!A0,@0@02@0@ #2@ #)*#0!@0?0$@0>@0!,@0@ #00 ~ # 0i@ $/B$ %.C %)D<% z@ 0@ @ @ A@ *@ @b@ ``@ S@ &3 &)& Q@ @ & ~ & ?& & @P@ @ & '.' (- ()<( i@ @ >@ @ $@ @ T@ N@ @ )- ))) r@ *@ =@) $) :@ @ V@ ``@ @ *- *)~ * E@* * @ ? =@* * @ @ @ +. +)~ + B@ + ~ + @+ ~ + @+ ~ + @@ ,. ,), -.- .- .)D~ . @. . @ ? . /- /)~ / @/ / @ (@ / 0. 0 1- 1)D~ 1 @1 ~ 1 @ 1 2- 2)~ 2 @2 ~ 2 @ 2 3. 3)D~ 3 ?3 ~ 3 ? 4. 4 5- 5)D5 `@ 9@ @d@5 ~ 5 Q@5 5 q@ @V@ 5 6- 6)~ 6 d@6 6 ? @ @6 6 \@ .@ <@ 7. 7)<7 f@ 1@ 8@ @ 2@ @ @Q@ @@ (@ 8. 8)<8 e@ @ G@ @ <@ @ 7@ K@ @ 9. 9)<9 @ S@ O@ "@ l@ 6@ `@ Q@ R@ :,:: ;- ;)<; @ N@ I@ @ `k@ 6@ (@ >@ L@ <- <)~ < .@< ~ < .@ =. =)~ = ?= ~ = ? = >. >)> 6@ (@ > ~ > ? > ~ > "@ ?. ?)? D l,`\f,\x,\jvx8,``,ZZP,zv\\\,\PZl@ A B @. @)<@ 0w@ M@ ]@ <@ H@ @ @S@ @ ?@ A. A)~ A @A ~ A @ A B. B)~ B @B ~ B @ B L(\Z>@7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@̢d@[d՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets !"$%&'()*,-./012Root Entry F?&WorkbookDSummaryInformation(#DocumentSummaryInformation8+