ࡱ> (' @\pnthhai Ba==<[;#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   "           "  " 8@ <@ <@ 8@ 8 8 < "  " "  ! ! !   `Sheet1`i.% * Din tch rung nc c nui tmDin tch nui thu sn khc/ * Din tch rung nc c nui thy sn khcDin tch nui hn hp2 * Din tch rung nc c nui thu sn hn hpNui thu sn bng lng bS lng b nui cCiS lng b nui tmS lng b nui thu sn khcHa"7Din tch t v mt nc ca tng loi hnh trang triVTTng s+Phn theo loi hnh sn xut ca trang triTrng cy hng nmTrng cy lu nm Chn nui Lm nghipNui trng thy sn SXKD tng hpTNG SDin tch t nng nghipTrong t giao lu dit thu mn u thut nhn chuyn nhng Trong tng st trng cy hng nmt trng cy lu nmt lm nghip Trong : Rng t nhin Rng trng&Din tch mt nc nui trng thu snChia loi mt nc Nc ngt Nc mn, l#Chia theo phng thc nui thu snThm canh, bn thm canh Qung canh( * Din tch mt nc c nui thy snDin tch nui c$ * Din tch rung nc c nui cDin tch nui tm2 B F6rn @ Bb+, dMbP?_*+%"??U} '} } } } } $ } $ BhX@    !"!!!!!!!# $ $ %&&&&& '(( ) ) ) ) ) )!"!!!!!!! * * 08 8_78}X8A8_88{ - / 00]0O 0#0)A0LA0"A0\ ,"+++++1+ 2 * 0++?l+U[A+@+QA1Wp!+)$1A 2 * 0 +6v+5-A+$A+)@+@1@@+ A 2 * 0 +@+e,+A+@+<@1@+@ 3 "+++++1+ 4 * 0 ++87+u+)"A+@+@1A+M&A 4 * 0 +KO+ISA++r@+A@1EA+. - / 00Ϋ0:03&A0@0g5];A0.^ , .0000050 2 * 0+#Y+mv*A+nA+au@+m1NA+92A 2 * 0+16+@+iA+O@+A1@+! A 2 * 0+A+A@+@+1@+A@1@+X{@ 3"+++++1+ 4! * 0++}A+AJA+A@+5-A1@+!A 4" * 0+5FRA+!+ A+@+j1A+? -# / 00ݚ0A0A0]@0Ad@5T@0A 2$ * +++++++ 4% * 0+4A+A+QUA+P@+a@1&A+A 4& * 0+ rJ+%@+(@+4@+@1pB+@ 2' * +++++++ 4( * 0+[)W+@+O@+@+}@1 O+!@ 4) * 0+C+A+@+6@+@1+A@ 6* * 0+L+A@+@+p@+@1|+a@ -+ * 00N0A0VA0z@0!:@5{(0Q{A  2$ * +++++++DR l(HdZd(PPP(PPZ2PPP(PPZ4PP4PPP^ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 4% * 0 + /H+@+=A+@+Aa@1*%+@ !4& !* 0!+z@+ @+@+~@+@1@+R@ "2' "* "+++++1+ #4( #* 0#+@+.@+@+ޢ@+r@1 A+@ $4) $* 0$+-A+A+q@+@+@1vA+x@ %6, %* 0%+Y6 A+@+@+p@+0@1QN@+ @ &-- &* 0&0i 0!y@0&@0@0X@5?0A&@ & '2$ '* '+++++++ (4% (* 0(+}@+@+ q@+`@+@1a(@+@ )4& )* 0)+#+v@+@+h@+@1'|+f@ *2' ** *+++++++ +4( +* 0++U'A+@+@+X@+l@1Q''A+)@ ,4) ,* 0,++.@+8@+ a@+ @17+@ -6 -* 0-+8+^@+T@+@+^@1ʲ+k@ .- .* 0.0 (A0Ҫ@0(@0>@0=@5A(@0Ȣ@ . /2$ /* /+++++++ 04% 0* 00+:@+@+(@+>@+@1@+Ȣ@ 14& 1* 1+q@+̪@ 1++1+8@1@1+ 22' 2* 2+++++++ 34( 3* 3+c@+`@3+3+>@+:@1!@+@j@ 44) 4* 4+@+@@+(@4+4+@13@+$@ 56 5* 5+|@+"@ 5+++51@+Ġ@ 6- 6* 060i+A0=@0}@01@0@5@0@6 72$ 7* 7+++++++ 84% 8* 08+A@+@+|@+1@+8@1@+"@ 94& 9* 9+O5+h@+0@9+9+I@1_[5+@ :2' :* :+++++++ ;4( ;* 0;+A+h@+`f@+$@+@1{A+@ <4) <* 0<+"A+@+@+@+@1eO"A+(@ =6 =* =+@+h@+0@ =++=11@+0@ >->"!!!!!7! ?2 ?*?!h@!8@!2@?!?!0@7H@!C@D lPP4PPP^4PP4PPP^4P`4^^XZ4P^4PP\(@ A @2 @* @!Pw@!T@ @!!!~ @7Pr@@! A2 A* ~ A!@A!!!!~ A7@A!Z>@7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@jb@fb՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets !"#$%&Root Entry F[f~Workbook?-SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8