ࡱ> SR @\pnthhai Ba==;k:"8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   "     "   " 8@ <@ <@ 8@ 8 8 <   ! ! ! "   ! !   !  !  ( `T&Sheet1`i9*MY MC, THIT B CH YU BNH QUN 100 H Ci/100h%My cy, my ko ln (12CV tr xung)AMY MC, THIT B CH YU BNH QUN 100 HA T TRNG CY HNG NM Ci/100ha+My bm nc dng trong SX nng, lm nghipNui t 100 con tr ln+C cu s h nui ln phn theo quy m nui MY MC, THIT B CH YU CA H My cy, my ko ln (trn 12CV)Ci%My cy, my ko nh (12CV tr xung) t ch khch t vn tiTu thuyn vn ti c gii$Tu thuyn nh bt thy sn c gii My pht in ng c inng c chy xng, du diezenMy gtMy gt lin hpMy tut la c ng cL, my sy la My xay xt My ca x g"Bnh phun thuc tr su c ng c)My bm nc (k c dng trong sinh hot)Dng trong SX nng, lm nghipDng trong nui trng thy snMy sc kh, qut p ncMy ch bin thc n gia sc My ch bin thc n thy sn My vi tnh.H TS phn theo quy m din tch nui trng TSH c t 0,1 n di 0,2 haH c t 2 ha tr ln5C cu h TS phn theo quy m din tch nui trng TSCHN NUI CHA HTruS h nui truT l h nui tru S tru bnh qun 1 h nui tru%S h nui tru phn theo quy m nui Nui 1 con Nui 2 conNui t 3 n 5 conNui t 6 n 10 conNui t 11 n 20 conNui t 21 n 50 conNui t 51 con tr ln,C cu s h nui tru phn theo quy m nuiB S h nui bT l h nui bS b bnh qun 1 h nui b#S h nui b phn theo quy m nui*C cu s h nui b phn theo quy m nuiLnS h nui lnT l h nui lnS ln bnh qun 1 h nui ln$S h nui ln phn theo quy m nuiNui t 51 n 99 conH c t 5 n di 10 haH c t 10 ha tr ln$C cu h NN phn theo quy m t NN(H NN theo quy m t trng cy hng nm"H khng c t trng cy hng nm/C cu h NN theo quy m t trng cy hng nm'H NN theo quy m t trng cy lu nm!H khng c t trng cy lu nm.C cu h NN theo quy m t trng cy lu nm(H lm nghip theo quy m t lm nghipH c di 1 haH c t 1 n di 3 haH c t 10 n di 20 haH c trn 20 ha/C cu h lm nghip theo quy m t lm nghip.Din tch nui trng thu sn bq 1 h thy sn Nhn khuTng s nhn khuNgiS nhn khu bnh qun 1 hS ngi trong tui L(S ngi trong tui L c kh nng LChia theo hot ng chnh:S lng Nng nghip Lm nghipThy sn!Cng nghip, tiu th cng nghipXy dng Thng nghipVn tiHot ng dch v khcKhng lm vicC cuChia theo trnh chuyn mn!Cha qua o to v khng c bngS cp, cng nhn k thut Trung cpCao ngi hc tr lnT, MT NC H ANG S DNG*t nng nghip bnh qun 1 h nng nghipm2 Trong : t trng cy hng nmt trng cy lu nmH NN phn theo quy m t NNH khng c t nng nghipH c di 0,2 haH c t 0,2 n di 0,5 haH c t 0,5 n di 1 haH c t 1 n di 2 haH c t 2 n di 3 haH c t 3 n di 5 haChia raKinh Chia ra: "%ConEMt s ch tiu ch yu ca h nng thn chia theo dn tc ca ch h n v tnhTng s Dn tc khcH, NHN KHU, LAO NGH Tng s hH nng nghip Trong : H chuyn lm thu H lm nghip H thy sn$H cng nghip, tiu th cng nghip H xy dngH thng nghip H vn tiH hot ng dch v khcH khcC cu cc loi hNgun thu nhp chnh ca h%H c ngun thu nhp chnh t NLN &TS$H c ngun thu nhp chnh t CN, XD%H c ngun thu nhp chnh t dch v(H c ngun thu nhp chnh t ngun khc"C cu ngun thu nhp chnh ca h 7 9 LN  DFDF *!,;"=S#U$ @ 874'j09NCLV_fis|2 dMbP?_*+%"??U} m-} $ } } $ } $ 7;@@   { ! "| "} #u$ %&& 'v '~  ) * , -.rx.Rɰ.+;A +w / -x hzff 0 -x AA`@ / -x @@@ / -x <AGA@ / -x 4"A#`@ / -xA Al@ / -x-p,@ / -x@@@ / -x AXA@@ / -xA4 A@ , -y1Y@1Y@1Y@ +w 222 / -x2<@2$@2@ 0 -x2@u@2 @2 r@ / -x24@2$@2? / -x2@u@2w@2Q@ / -x2|@2@@2? / -x2^@2a@2$@ / -x2Ё@2@2[@ / -x2?2[@2$@ / -x2`x@2@z@2d@ / -x2q@2`s@2Q@ , Dl PF 8 88888888888 8888888888 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? / - v9A !/ !-x!F0(Ap@ "/ "-x"YU@ #/ #-x#AA@ $, $-y$1Y@1Y@1Y@ %/ %-x%2@2 S@2@ &/ &-x&2@2@2Q@ '/ '-x'2@2)@2@ (/ (-x(2 w@2y@2? )(O) *3P *-Q*.M .⏭ .?* +3R +-x+.{@. {@4@+ ,(S ,-x,.: y.^. -(T --x-.N.*T.&p .,U. //V/ 05W 0-x0GDNJN 15X 1-x1@@@@ 25Y 2-x2Ġ.AF;@ 35Z 3-x3P:AZAf>@ 45[ 4-x4AA@ 55\ 5-x5:A:AZ@ 65] 6-x6AHA@ 75^ 7-x7Բ3A(2A@ 85_ 8-x8 AA@ 9/` 9-y92Y@2Y@2Y@ :5W :-x:2@2p@2R@ ;5X ;-x;24@24@2N@ <5Y <-x<2 @2`x@2Q@ =5Z =-x=2p@2@@2Q@ >5[ >-x>2?2@e@24@ ?5\ ?-x?2@2@2[@DL l888888888 BB88 888888888888888@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @5] @-x@2?2^@24@ A5^ A-xA2{@2~@2l@ B5_ B-xB2?2@e@2D@ C,aC D/VD E5b E-QEz~4 F5c F-xF("A@ G5d G-xGv+#A @ H5e H-xHH: A@ A@ I5f I-xIHYATAL@ J/` J-yJ1Y@1Y@1Y@ K5b K-xKR@9@@ L5c L-xLl@@^@ M5d M-xM@@p@? N5e N-xNT@V@4@ O5f O-xOQ@T@4@ P)gP Q(h Q-iQ.!A.)A.)A R+jR S/k S-xSdA+@94#A T/l T-xT AAA U*mU V3n V-VAtA`@ W3o W-xWɘ^ A X3p X-xXw6V Y3q Y-xY[9A3A`QA Z3r Z-xZ<T$AA [3s [-x[vA@ A0[@ \3t \-x\VAp7@@ ]3? ]-x]@@@ ^3@ ^-x^@ @@ _(A _-y_1Y@1Y@1Y@D l888 88888888888 8 88 888888888`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ `3n `-x`2@z@2{@2 r@ a3o a-xa2`@2,@2Ȕ@ b3p b-xb2@2@2ب@ c3q c-xc2@2 @28@ d3r d-xd2@2P@2@ e3s e-xe2t@2p@2Ё@ f3t f-xf2d@2@`@2q@ g3? g-xg2D@2D@2N@ h3@ h-xh2$@2$@2$@ i*Bi j3C j-jvkG0A?@ k3o k-xk2[A l3p l-xl1MAF~" m3q m-xm*L̮+A/A n3r n-xn(wA A o3s o-xo A9A@ p3t p-xpC@@t@ q3? q-xq@T@@ r3@ r-xr@@@q@ s*D s-ys1Y@1Y@1Y@ t3C t-xt2 @2)@2@ u3o u-xu20@2@23@ v3p v-xv2@2<@2T@ w3q w-xw2`@2@2@ x3r x-xx2@2@@2@ y3s y-xy2@2@e@2w@ z3t z-xz2V@2T@2@e@ {3? {-x{24@24@2>@ |3@ |-x|222 }*E} ~3F ~-~\(|$*A 3o -x>0ADP l888888888 8888888888888888888 8 3p -x0d#A$A 3q -x|A&ApZ@ 3r -xhAX; AX@ 3s -x`@%@@ 3t -x@,@T@@ 3? -x@@@ 3@ -x@@h@ *G -y1Y@1Y@1Y@ 3F -x2@2@2س@ 3o -x2;@2T@2l@ 3p -x2@2@2@ 3q -x2y@2`x@2@@ 3r -x2p@2@2 w@ 3s -x2Q@2Q@2[@ 3t -x2D@2>@2N@ 3? -x2$@2$@2$@ 3@ -x222 *H 3I -R@@~@ 3J -x@l@@ 3t -x.@ȓ@@ 3? -x@@ȑ@@ 3K -xܖ@@ȇ@ 3L -x@@p@ *M -y2Y@2Y@2Y@ 3I -x2G@2@2x@ 3J -x2|@2p@2@ 3t -x2X@2 @2h@ 3? -x2@2@2/@ 3K -x2@2@2Ћ@ 3L -x2`}@2@2`@ (N -i#AA"Aݼ@Dh l88888888888888888 8888888888888 *! 3I -AAZ@ 3" -xo@@x@ 3p -x3@@З@ 3q -x@@D@ 3r -x@ @@ 3# -x @(@@ *$ -y1Y@1Y@1Y@ 3I -x2ж@2@2@ 3" -x2q@2q@2t@ 3p -x2@2 @2@ 3q -x20@2!@2.@ 3r -x2(@2@2@ 3# -x2@2%@2@ )% (& ,' -.΍].(A.?, ,( -y.T@.`@.ԯ@ ,) -z. f@.a@.j@ ,* /+ -X+Ax!A:A /, -xaAA8A /- -xx A!@A /. -x@@@ @ // -xD@@@ /0 -xl@T@b@ /1 -x2@@,@ ,2 -y1Y@1Y@1Y@ /+ -x2@M@2@2E@ /, -x27@2@2<@ /- -x2/@20@2t@ /. -x2g@2N@2@u@D l 8888888888888 888 88888888888 // -x2$@2$@24@ /0 -x222 /1 -x222 (3 ,4 -.fk.U.A ,5 -y4+@.x@.|@ ,6 -z4@4f@.`q@ ,7 /+ -]-A)A@ /, -xAhUA @ /- -xAh:A@ /. -x`F@@@{@ // -xu@ʹ@@ /0 -xȞ@@@ /1 -xn@g@M@ ,8 -y1Y@1Y@1Y@ /+ -x2@K@2z@2@ /, -x2<@2t@24@ /- -x2`@2`@20@ /. -x2t@2k@2@ // -x2N@2D@2@`@ /0 -x2$@2$@24@ /1 -x222 (9 ,: -.n.Dw.K ,; -y.@.H@.A@ ,< -z.q@.q@4q@ ,= /+ -r7qfA /, -xAAPWA /- -x -x@@P@ / -xІ@@B@ , -y2Y@2Y@2Y@ /+ -x2@2@2@ /, -x28@2@2@ /- -x29@2@2t@ /. -x2@2 @2І@ // -x2@`@2a@2? /0 -x2>@2>@2$@ /> -x222 / -x222 ) 3 - @@ @@ 3 -xAhA~@ 3 -x{@@@ 3 -x@T@L@@ 3 -xjAA@ 3 -x%@@L@ 3 -x`A@@hA 3 -xAjA@ 3 -xtPAA@@ 3 -xn@p@V@ 3 -x@S@@Q@ @ 3 -x!AT!A)@ 3 -xs@*@H@ 3 -x0 Ax~Ap@ 3 -xc@5@@ 3 -x@@@$@ 3 -xRʉA / -xB>[@Dl l888888888888< 88888888888888888   +@ / -x@@@ 3 -x@@k@i@ 3 -x@P@0@ 3 -x@&@J@ 3 -x@U@U@ ) 3 -6D@6C@6H@ 3 -x6`a@6 `@6 i@ 3 -x6$@6&@6@ 3 -x 68@6;@6@ 3 -x 6p@6q@6S@ 3 -x 6@U@6X@6@ 3 -x 6`@6A@6@ 3 -x 6]@6`@65@ 3 -x6p@60r@6\@ 3 -x6@6@6? 3 -x|@6@6@Q@ 3 -x6@6@6@ 3 -x6f@6a@6z@ 3 -x6F@6H@6,@ 3 -x6>@6@@6*@ 3 -x6ȥ@6?@6@@ / -x60@6(@6{@ / -x6P@6R@61@ 3 -x6T㥛 ?6?6? 3 -x6$@6&@6@ 3 -x6@6@6 3 -x6@6@6 7 666 3 -6]@6@`@6@T@ 3 -x60y@6@6t@ 3 -x6@Q@6V@6$@Dd l88888 888888888888888888D8<< 88 !"#$%&'()*+,-./0123456 3 -x 6x@6@\@6@ !3 !-x!6u@6{@6A@ "3 "-x"6H@6@6g@ #3 #-x#6@6@6? $3 $-x$6d@6<@6\@ %3 %-x%6&@6(@6@ &3 &-x&6p@60}@6X@ '3 '-x'6U@6Z@66@ (3 (-x(6@68@6@ )3 )-x)6$@6&@6@ *3 *-x*6@6@*6 +3 +-x+6@6@+6 , - . / 0 1 2 3 4 5 62$8888888888<<>@7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@Wga@(a՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQRoot Entry Fv-\~WorkbookSummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8J