ࡱ> 98 @\pnthhai Ba==;k:"8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *   "       "   " 8@ <@ 8@ <@ 8 8 <  ! ! "  ! !  ! !  ! !   `sSheet1`i WT, MT NC H ANG S DNGt nng nghip Trong :t trng cy hng nmt trng cu lu nmt lm nghip Rng t nhin Rng trng&Din tch mt nc nui trng thy snNui cNui tm Thy sn khc Nui hn hpm nui ging thy snMY MC, THIT B CA HMy koCi t"Tu, thuyn, xung vn ti c giiTu, thuyn, xung BTS c giiS lng Cng sut Trong : Tu nh bt xa b ng c inng c chy xng, du diezen My pht inMy gitMy gt p lin hpMy tut la c ng cL, my sy la My xay xt My ca x g"Bnh phun thuc tr su c ng c My bm ncMy sc kh, qut p ncMy ch bin thc n gia sc My ch bin thc n thy sn My tm ng My nh v My b m My vi tnh Kinh"Dao Gia RaiHaChia ra:CV$Cc ch tiu ch yu ca h iu tran vTng s Trong : H nng thn H nng nghip H lm nghip H thy snH CN, tiu th CN H xy dngH thng nghip H vn tiH hot ng dch v khcH khcH, NHN KHU, LAO NG Tng s hHChia theo dn tc ca ch hTyThiMngNngHmng-ChmKh MeCc dn tc khcChia theo ngun thu nhp chnh%H c ngun thu nhp chnh t NLN, TS$H c ngun thu nhp chnh t CN, XD H c ngun thu nhp chnh t DV(H c ngun thu nhp chnh t ngun khcTng s nhn khuNgiS ngi bnh qun 1 hS ngi trong tui lao ngNam: 15-60; N: 15-55" Trong : S ngi chuyn lm thu (S ngi trong tui c kh nng lao ngZ . 8 Qf@~xz$ @ K)89IN dMbP?_*+%MHP LaserJet 2300 Series PCL 6C odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none] [none]Arial4Pd?NTHHAI<Automatic>0  j i k k m m "dXX??U} (} I} } } $ K;@   1 ! " #2 #3 %4$$$$$$$$$ &'' (3 (5 (6 (7 (8 (9 (: (; (< (= ! )>! +? ,@H6P6rx6h6@6<A64"A6A6-6@6 A6A 7 /A! 0)---------- 1* ,+H-~-Rɰ-z-@-GA-#- A-p,-@-XA-4 A 1B ,+H -TA-\A-RA-@-x@-@-{@-@-z@-@-X@ 1C ,+H -} A- A- A-@-S@-o@-N@-p@-@W@-@-@ 1D ,+H - A-r A-Hh A-@-S@-8@-]@-l@-@f@-r@-0@ 1E ,+H -A-A-aA-q@-S@-@-@d@-@-n@-@-@ 1F ,+H -@-t@-@@- @-"@-3@-8@-F@-"@-o@-Z@ 1, ,+H-@-@-@-@-k@-@U@-F@-`i@-?@-z@-k@ 1- ,+H-@-@-@Q@-?-4@-?@-@-M@-@-o@-@t@ 1G ,+H-@@-@-@-2@-@-5@-?-Q@-@-@l@-f@ 1H ,+H-@-@-@-P@-s@- o@-S@-@-K@-`@-@ 1I ,+H-hA-0A-A-w@-@-\@-H@-)@-Љ@-@-@ 1J ,+H-A-A-A-@-@-0@-@|@-@-@-p@-'@ /K!----------- 1L ,+H-0-v-W-y@-mA-R@-@-@-p@-@@-@ 1M ,+H-FA4-F0-@-@-Ё@->"- A-)@-@-@-c@ 1N ,+H-nb-Y-@-@m@-<@-@-@-`A&A-~@-īA-@ 1O ,+H-@A-A-@-q@-@-@-@-@-@-@-3A +P ,QH616M 6 6@66V6(6 6"6D>A6#A 7 +R ,+H6|@6{@6|@6P}@6@6{@6z@6z@6{@6x@6? 7 +S( ----------- 2T ,+H--: y--o@-JJ- ^-RA-.p-A-d1A-0J@  .U ,+H--z-}-@-A-0) A-@-,@- t@-@-@ +V ,+H6 i6N6 \{6@6L1A6d46A6A69A6KA6/A6 D@  )!----------- Dbl0$P$0~Dhhhhhhhhhhhh0hhhh~~:h !"#$%&'()*+,-./0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? + ,. 8QuXA~ 87r 8333SUA6 8բ%A8S8@8[b8 8{R8#8 h@  !46!!33333333333 "2 ",+H"3{)p3Ik3Á@d3A3Cw3sA\3kN3;H35,-A3T93XT " #2 #,+H#3"M'3;/$3y!3)A3t3ub5A3A33QA3ҝ3˹@ # $+ $,+H$8sL48ˍ{38.888M#A8!@8k@8Ɵ@868A $ %46%!33333333333 &2 &,+H&3K"3 b"3Kl] 3G3G3#A3@3A3'@3@@3|@ & '2 ',+H'33 A%A3k3P@33q:A3@3^%A3A30A3A ' (+ (,+H(3 3' 3B3A@33UA34@3)A3@3A3`@ ( )4/6)!33333333333 *2 *,+H*3A@3313@3+^`3LA3@3p@3!@3A3Ԁ@ * +2 +,+H+3x3 3ˍ3g@3{3@3s@3A3@3@3-@ + ,2 ,,+H,3~@3%A3A3[@3 A3F@3@3W@3@3``@3~@ , -2 -,+H-3}?A3;y3yA3@3[qc3&@3;@3`@30@3|@3@ - .2 .,+H.3A@3@3*@3@`@3@3 @3@`@3+@3T@3!@3V@ . /5/!----------- 0* 0,H0-pA-8 A-( A- b@-Ԗ@-X@-v@-@-@-@-@]@ 1* 1,+H1-@-@ @-@-@a@-؄@-w@-@-@-@-@-_@ 2* 2,+H2--A-jA- A-0@-`c@-%@- @-@S@-@@-`@-t@ 3*3!----------- 42 4,+H4-A-%@-@-X@-B@-̕@-S@-0@-}@-t@-K@ 52 5,0H5---xKA-@-~Є-!@-L@-.@-@-#@-@ 6.6!----------- 71 7,H7-@-@-v@-?-@-M@-@- d@-@-3@-@ 81 8,0H8-Tb-+A-Y@-V@-8)A-@-@w@-@a@-@-@-p@ 9* 9,H9-A-A-0@-G@-@-8@-@-@-@-@-@ :* :,+H:-A-tPA-bA- @-@-@-@-@-ȡ@-@-w@ ;* ;,+H;-A-`A-A-@-@-,@-`f@-F@- }@-@-q@ <* <,+H<-@-n@-4@-?-;@-S@-(@-@f@->@-X@-@ =* =,+=-V@-@S@-O@=-=-@-@=-~ = -@= -~ = -@= - >* >,+H>-$-!A-"-@c@-@-@-@-ط@-@-@-@ ?* ?,+H?-@-s@-Z@-"@-H@-~@- @-t@-4@-L@-@ DZlHHH0hhh0hh0hhhhhhh@ A B C D E F G H I J @* @,+H@-( A-0 A-A-u@-@-2@-s@-@-@@-0@-Pu@ A* A,+HA-@-c@-@U@-b@-k@-@-@-@-@i@-@-R@ B* B,+HB-`@-@-C@-E@-n@-@-c@-p@-^@-p@-]@ C*! C,+HC-v-R-- @-@-X A- @--A-I@-ȱA-@ @ D*" D,+HD-@-@-"@-$@-@-y@-1@-@@-W@-@-(@ E*# E,+HE-@-@-@-$@-r@-@-=@-@-U@-w@-@@ F*$ F,+HF-@-@-\@-@-p@-@l@-"@-j@-0@-O@-@ G*% G,+G-i@-ī@-V@G-0G-f@-@@-@-D@-@-@-? H*& H,+H-@@-Y@-s@H-0H-@-[@-@-@k@-U@-A@- @ I*' I,+HI-@q@-@-Ї@-?-@@- q@-3@-p@-W@-s@-;@ J*( J,+HJ-O@-@-0@-@-p@-Ћ@-r@-@-c@-@-U@ phhhhhhhvvh>@ 7 Oh+'0HP`p nthhainthhaiMicrosoft Excel@La@K`@aa՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets !"#$%&')*+,-./1234567Root Entry F@lJ~WorkbookdOSummaryInformation((DocumentSummaryInformation80