л¤ЯА▒р>■  #■   ■   "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 F═┴ђр░┴Р\pnxmai B░a└=ю»╝=ЯJ09§ 8X@Ї"и┌1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1 ­ ╝.VnArial1 ╚ љ.VnArial1 ╚ ╝.VnArial1­ љArial1­ ╝Arial1╚ љArial1╚ љArial1╚ ╝Arial1╚ ╝Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Я ш  Э└ Я (└ Я (└ Я8└ Я (└ Я (└ Я ,└ Я ( └ Я (└ Я 8└ Я <@ └ Я 8└ Я ,└ Я "<└ Я !<└ Я !<└ Я <└ Я 8└ Я "<└ Я (└ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ `ЁЪ Sheet1ї«┴┴TЇЧ~Tэ lК nghУo l░Аng thыc thыc phЕm ░сc tьnh theo chuЕn cуa TНng cтc ThЛng kЖ theo thu nhГp bВnh quРn Дu ng░Пi cуa h┘ gia Вnh.ChungHTэ lК nghУo l░Аng thыc, thыc phЕm chia theo thЯnh th╦, nЗng thЗn vЯ vщng Tэ lК nghУo LTTP (%) A- ThЯnh th╦, nЗng thЗn ThЯnh th╦ NЗng thЗnB- VщngМng b▒ng sЗng HМngЗng B»cTРy B»c B»c Trung b┘DuyЖn HБi Nam Trung b┘ TРy NguyЖn Зng Nam b┘Мng b▒ng sЗng Cьu Long p Ќ 3 F═┴ђ Bc эY!╔! dЧЕымMbP?_*+ѓђ% Ђ┴ЃёА" Я?Я?U} Я&} а!} Bh└h└h@њ└К@њ└њ@њ@њ@ њ@ њ@ њ@ њ@ њ@њ@њ@њ@њ@К@њ@X@њ@њ@њ@њ@њ@њ@њ@њ@њ@њ@њ@§ Й6Й8Й8§ Й4Й8§ ~ &Ј@Й4'''''''''''''''''''''''§ "Й6!§ #~ ! x@Й4§ #~ !ћњ@Й4§ "Й6 !§ #~ !pё@Й4 § # ~ !ќ@Й4 § # ~ !ЖЦ@Й4 § # ~ ! Џ@Й4 § # ~ !ељ@Й4§ # ~ !їџ@Й4§ #~ !0t@Й4§ #~ !ИЄ@Й4Й8Й8§ $Й6%Й8Й8Й8Й8Й8Й8Й8Й8Й8Й8Й8ОDL lH<<P<THTTHTTTTTTTT<<H<<<<<<<<<< њ@!њ@"њ@#њ@$њ@%њ@&њ@'њ@(њ@)њ@*њ@+њ@,њ@-њ@.њ@/њ@0њ@1њ@2њ@3њ@4њ@5њ@6њ@7њ@8њ@9њ@:њ@;њ@<њ@=њ@>њ@?њ@Й8 Й8!Й8"Й8#Й8$Й8%Й8&Й8'Й8(Й8)Й8*Й8+Й8,Й8-Й8.Й8/Й80Й81Й82Й83Й84Й85Й86Й87Й88Й89Й8:Й8;<ОD l<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< @њ@Aњ@О(>Х@т №7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0а@HXh ђ їўСnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@│jтfј─@бЄЫfј─■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╚ PXh pxђѕ љ БСTCTKShA Sheet1 Worksheets ■   ■    !■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Root Entry         └Fpљ'э{ћ─■   Workbook            "SummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8