ࡱ> -, F\pnxmai Ba==J09 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1" .VnArialH1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *  ( ( 8 ( (  (  ,  (  ( #8 #< < <@ "<@ "8@ 8 8 < ( !8 !8 ,  ,  , `jSheet1!8FileLamMy PicturesBieu WebDieutratachV-Mucsong.xls123456789101112131415161718192021222324252627282930313233YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYZU Gzp@Hzp@ףp= k@ףp= _f@q= ףh@(\n@(\:i@= ףp{@Gz&p@ZU fffffc@Q@b@`@Gz\@fffff\@= ףpua@q= ף]@tm@\(c@ZU ףp= C@Q~D@p= cF@Q G@QEC@ףp= A@fffffC@33333SC@(\B@ZU ףp= 'S@\(lR@)\P@(\•H@)\J@\(P@`L@q= ף]@T@ZU Q@Gz@)\"@{Gz#@Gz@zG@Q@= ףp=%@!@ZU  ףp= 3@zG2@zG@Q@(\@Hz6@= ףp=@Q>H@{Gz1@ZU ffffff"@Q@Gz@@RQ@"@ףp= W @zG3@)\"@ZU {G*]@GzN_@Q^U@P@{GT@ ףp=Z@GzT@(\}j@Y@ZU *@{G(@Gz*@HzG#@ףp= #@Qk+@(\u%@\(\4@(\*@ZU ףp= W&@Qk(@Gz@(\@)\(@(\$@ףp= @fffff&9@(\u"@ZU )\5@:@ 2@,@{Gz.@(\0@Gz-@Gz4A@= ףp=3@ZU zGa.@q= ף00@#@= ףp=!@zGa'@Gz.@Gz*@\(\4@ 1@ZU (\;@Q=@4@3333332@= ףp=2@(\:@(\O4@)\J@Q1@ZU = ףp}0@\(3@Q'@(\@q= ףp,@{G0@Q+@RQ<@&@ZU p= ף@@ףp= ?(\?HzG?Q?(\?ףp= W"@zG?ZU \(!@(\@p= ף@= ףp=@Gz@zG@ףp= @ףp= W4@L)@YYYYYYYYYYYYYY TChung Chung (A+B)KC cu cc khon chi tiu cho i sng chia theo vng v theo cc khon chivt: % Cc khon chiVng B sng Hngng BcTy Bc Bc Trung bDH Nam Trung b Ty Nguyn ng Nam bB sng Cu LongA- Chi n ung, ht (01+ & +05) 1. Lng thc 2. Thc phm 3. Cht t4. n ung ngoi gia nh5. Ung v ht*B- Chi khng phi n ung, ht (06 +& + 13)6. May mc, mi nn, giy dp7. Nh , in nc, v sinh8. Thit b v dng gia nh9. Y t, chm sc sc kho10. i li v bu in 11. Gio dc12. Vn ho, th thao, gii tr&13. Chi ph v dng v dch v khc" (/ F &5 dMbP?_*+%"??U} #} ` } hh@@@@ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @ @    ! "####### $% & & & & & & & & '<*Y@*Y@*Y@*Y@*Y@*Y@*Y@*Y@*Y@ (/+33333SL@ ZZ@dA/+ ףp=J@ZZ@dA/+QN@ZZ@dA/+(\P@ZZ@dA/+p= #M@ZZ@dA/+Gz4L@ZZ@dA/+QKM@ZZ@dA/+33333SJ@ZZ@dA/ +(\BN@Z Z @dA  )/,{Gz-@ ZZ@dA/,Q8.@ZZ@dA/,GzT4@ZZ@dA/,9@ZZ@dA/,= ףp3@ZZ@dA/,Qk,@ZZ@dA/,3@ZZ@dA/,HzG!@ZZ@dA/ ,\(\-@Z Z @dA )/ ,Qx<@ Z Z@dA/ ,Q+;@ Z Z@dA/ ,Gz>@ Z Z@dA/ ,Qx;@ Z Z@dA/ ,Q;@ Z Z@dA/ ,q= ף:@ Z Z@dA/ ,Q<@ Z Z@dA/ ,Qk:@ Z Z@dA/ ,ףp= @@ Z Z @dA )/ ,@ Z Z@dA/ ,(\@ Z Z@dA/ ,(\@ Z Z@dA/ ,(\@ Z Z@dA/ ,Q @ Z Z@dA/ ,zG@ Z Z@dA/ ,Gz @ Z Z@dA/ ,(\@ Z Z@dA/ ,RQ @ Z Z @dA )/ ,HzG@ Z Z@dA/ ,{Gz@ Z Z@dA/ ,\(\ @ Z Z@dA/ ,zG@ Z Z@dA/ ,Gz@ Z Z@dA/ ,!@ Z Z@dA/ ,(\ @ Z Z@dA/ ,)\%@ Z Z@dA/ ,Gz@ Z Z @dA )/ ,\(\ @ Z Z@dA/ ,Gz@ Z Z@dA/ ,(\@ Z Z@dA/ ,Gz @ Z Z@dA/ ,)\(@ Z Z@dA/ ,Gz@ Z Z@dA/ ,333333@ Z Z@dA/ ,(\@ Z Z@dA/ ,zG @ Z Z @dA (/ +̬E@ Z Z@dA/ +(\G@ Z Z@dA/ +)\hC@ Z Z@dA/ +zGA@ Z Z@dA/ +\(D@ Z Z@dA/ +QE@ Z Z@dA/ +GzD@ Z Z@dA/ +̬G@ Z Z@dA/ += ףpC@ Z Z @dA )/,Q@ ZZ@dA/,ffffff@ZZ@dA/,Gz@ZZ@dA/,(\@ZZ@dA/,@ZZ@dA/,)\(@ZZ@dA/,HzG@ZZ@dA/,333333@ZZ@dA/ ,)\(@Z Z @dA )/,@ ZZ@dA/,@ZZ@dA/,@ZZ@dA/,Q@ZZ@dA/,Gz @ZZ@dA/,333333@ZZ@dA/,Gz@ZZ@dA/,{Gz@ZZ@dA/ ,(\ @Z Z @dA )/, @ ZZ@dA/,= ףp=#@ZZ@dA/,ffffff @ZZ@dA/,ffffff@ZZ@dA/,p= ף@ZZ@dA/,Gz@ZZ@dA/,@ZZ@dA/,(\@ZZ@dA/ ,@Z Z @dA )/,(\@ ZZ@dA/,zG@ZZ@dA/,@ZZ@dA/,HzG@ZZ@dA/,= ףp=@ZZ@dA/,Q@ZZ@dA/,q= ףp@ZZ@dA/,333333@ZZ@dA/ ,ffffff@Z Z @dA )/,Gz$@ ZZ@dA/,(\%@ZZ@dA/,fffff"@ZZ@dA/,ףp= W$@ZZ@dA/,Q"@ZZ@dA/,(\u%@ZZ@dA/,Q$@ZZ@dA/, ףp= (@ZZ@dA/ ,Gz@Z Z @dA )/,Q@ ZZ@dA/,HzG@ZZ@dA/,Q@ZZ@dA/,Q @ZZ@dA/,Q@ZZ@dA/, ףp= @ZZ@dA/,\(\@ZZ@dA/,RQ@ZZ@dA/ , ףp= @Z Z @dA )/,? ZZ@dA/,q= ףp?ZZ@dA/,(\?ZZ@dA/,{Gz?ZZ@dA/,Q?ZZ@dA/,?ZZ@dA/,q= ףp?ZZ@dA/,ffffff@ZZ@dA/ ,?Z Z @dA )/,(\ @ ZZ@dA/,p= ף@ZZ@dA/,@ZZ@dA/,Gz?ZZ@dA/,(\@ZZ@dA/,)\(@ZZ@dA/,Gz@ZZ@dA/,)\(@ZZ@dA/ ,@Z Z @dA2)**B~N>@ 7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@e@%e՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+Root Entry FP]yWorkbook"6SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$