–ѕа°±б>ю€ ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌ…Аб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=аJ09э 8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1 р€Љ.VnArial1 »€Р.VnArial1 »€Љ.VnArial1 »€Љ.VnArial1р€РArial1р€ЉArial1»€РArial1»€ЉArial1»€РArial1»€ЉArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј а х€ шј а (ј а (ј а8ј а (ј а (ј а (ј а ,ј а ( ј а #< ј а "8@ј а 8 ј а < ј а (ј а !8ј а !8ј а ,ј а ,ј а <ј а 8ј а <@ј а 8 ј а "<@ ј а "8@ ј УА€УА€УА€УА€УА€УА€`ЕSheet1МЃЅЅTНьChung Chung (A+B)TChi tiкu cho Ёi s—ng bмnh quвn 1 nhвn kh©u 1 thбng chia theo thаnh thЋ, nфng thфn, Nghмn ”ng Cбc kho£n chiThаnh thЋ/nфng thфnGiџi tнnh chз hў Thаnh thЋ Nфng thфn Chз hў nam Chз hў nпA- Chi n u—ng, hъt (01+ & +05) 1. L∞°ng thсc 2. Thсc ph©m 3. Ch•t —t4. n u—ng ngoаi gia мnh5. U—ng vа hъt*B- Chi khфng ph£i n u—ng, hъt (06 +& + 13)6. May mЈc, mi nуn, giаy dйp7. Nhа я, i«n n∞џc, v« sinh8. Thiњt bЋ vа ” dщng gia мnh9. Y tњ, chm sуc sйc khoї10. i l°i vа b∞u i«n 11. Giбo dеc12. Vn hoб, th√ thao, gi£i trн&13. Chi phн vЅ ” dщng vа dЋch vе khбc/giџi tнnh chз hў vа cбc kho£n chi (giб thсc tњ)€"ф V nU m FЌ…А Џ dь©с“MbP?_*+ВА%€БЅГД°"€а?а?U} А$} ` } А} ` }  hј hј Т@ Тј Тј «@ Тј Т@ Т@ Т@ Т@ Т@ Т@ Т@ Т@ Т@Т@Т@Т@Т@Т@Т@«@Т@Т@э Њэ ЊЊэ э &э (э *Њ +э *+Њ ')э э э э э !љ$AHЏ@$°ж@$Ю‘@$љ$iЎ@$°ƒа@э " љ%Б∆Ќ@%A3„@%БЊ»@%љ%7ћ@%Aк—@Њ э # љ$ѓ@$÷≠@$Zѓ@$љ$Vѓ@$C@э # љ $нљ@$Бр«@$~Є@ $љ $;Љ@$?¬@э #љ $»И@$pР@$PЖ@ $љ $аЗ@$HМ@э #љ $јЭ@$≥@$PП@ $љ $‘Ш@$p®@э #љ $јМ@$@Ы@$рД@ $љ $ЄК@$HТ@э "љ %Б…∆@%ћ’@%Б}ј@ %љ %`Z@%>ѕ@Њ э #љ$рФ@$N†@$dС@$љ$ћУ@$TЩ@э #љ$tС@$Ў§@$@Д@$љ$О@$Ы@э #љ$м†@$ѓ@$@Щ@$љ$Я@$n¶@э #љ$ЉЧ@$^°@$dФ@$љ$МХ@$†@э #љ$•@$µ@$tЭ@$љ$мҐ@$К≠@э #љ$ƒЩ@$ь©@$ЎС@$љ$ФЧ@$°@э #љ$∞q@$аЛ@$јX@$љ$l@$р@э #љ$иЛ@$PЫ@$ЎГ@$љ$0Й@$DУ@„6∆а$$$PPJZJJJJJ`JJJJJJJJ>ґ@е"п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@"ƒ(eОƒ@АмХбuФƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1 Worksheets ю€€€ ю€€€ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јF–Ѓ†yФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€ЯSummaryInformation(€€€€ DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€