ࡱ> '& F\pnxmai Ba==J09 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1 .VnArial1" .VnArialH1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *  ( ( ( 8 ( ,  ,  ( , <@ 8@  ( #< < <@ 8 8 <  ( !8 !8 ( `Sheet1!8FileLamMy PicturesBieu WebDieutratachV-Mucsong.xls123456789101112131415161718192021222324252627282930313233YYYYYYYYYY Y Y Y Y YZ:Gzp@33333^@Hz7e@Qj@Q%r@ ףp=$@Z:fffffc@QU@p= C[@Gz>`@Gzd@ףp= q@Z:ףp= C@GzB@\(C@ ףp= D@33333D@p= ׃D@Z: ףp= 'S@zGaB@{GJ@(\_P@(\U@33333a@Z: Q@@@(\@Gz @Gz'@Z: ףp= 3@@Q@zG%@(\5@= ףpK@Z: ffffff"@ @(\@)\(@ffffff"@= ףp}5@Z: {G*]@(\uB@QXN@q= ףT@Qh_@= ףpEq@Z:*@RQ@Qk"@fffff&@= ףp,@\(9@Z:ףp= W&@Q@(\@(\@'@ffffff=@Z:)\5@RQ@q= ףp&@33333.@fffff6@\(J@Z:zGa.@q= ףp@Gz%@q= ף)@R0@<@Z:(\;@ffffff@Q%@q= ף0@>@Q.R@Z:= ףp}0@Q@#@RQ)@Q2@HzA@Z:p= ף@Q?HzG?ףp= ? ףp= ?fffff&@Z:\(!@(\@333333@Gz@Gz#@Q4@YYYYYYYYYYYYYYYYYY T#Chung Chung (A+B)%5 nhm thu nhp Cc khon chiNhm 1Nhm 2Nhm 3Nhm 4Nhm 5A- Chi n ung, ht (01+ & +05) 1. Lng thc 2. Thc phm 3. Cht t4. n ung ngoi gia nh5. Ung v ht*B- Chi khng phi n ung, ht (06 +& + 13)6. May mc, mi nn, giy dp7. Nh , in nc, v sinh8. Thit b v dng gia nh9. Y t, chm sc sc kho10. i li v bu in 11. Gio dc12. Vn ho, th thao, gii tr&13. Chi ph v dng v dch v khc@C cu cc khon chi tiu cho i sng chia theo 5 nhm thu nhp" 0(U F ) dMbP?_*+%"??U} $} }  h h @  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@ * ! " # $% & & & & & '*Y@Y@Y@Y@Y@Y@ ( /33333SL@ ZZ@dA/p= ׃Q@ZZ@dA/P@ZZ@dA/ffffffN@ZZ@dA/= ףp]L@ZZ@dA/(\H@ZZ@dA ) /{Gz-@ZZ@dA/ ףp=>@ZZ@dA/@7@ZZ@dA/2@ZZ@dA/)\+@ZZ@dA/Q@ZZ@dA ) / Qx<@Z Z@dA/ (\=@ Z Z@dA/ (\>@ Z Z@dA/ p= ף>@ Z Z@dA/ Q=@ Z Z@dA/ :@ Z Z@dA ) / @ Z Z@dA/ (\@ Z Z@dA/ ffffff@ Z Z@dA/ (\ @ Z Z@dA/ zG@ Z Z@dA/ HzG@ Z Z@dA )/ HzG@ Z Z@dA/ {Gz? Z Z@dA/ HzG @ Z Z@dA/ {Gz@ Z Z@dA/ @ Z Z@dA/ p= #$@ Z Z@dA )/ \(\ @ Z Z@dA/ \(\@ Z Z@dA/ = ףp=@ Z Z@dA/ {Gz@ Z Z@dA/ \(\ @ Z Z@dA/ \(\@ Z Z@dA (/ ̬E@ Z Z@dA/ q= ף=@ Z Z@dA/ A@ Z Z@dA/ QC@ Z Z@dA/ (\E@ Z Z@dA/ q= ף0I@ Z Z@dA )/Q@ ZZ@dA/)\(@ZZ@dA/Q@ZZ@dA/q= ףp@ZZ@dA/@ZZ@dA/RQ@ZZ@dA )/@ZZ@dA/ffffff@ZZ@dA/ ףp= @ZZ@dA/Q @ZZ@dA/Gz@ZZ@dA/q= ףp@ZZ@dA )/ @ZZ@dA/)\(@ZZ@dA/q= ףp@ZZ@dA/Q@ZZ@dA/333333@ZZ@dA/ ףp= #@ZZ@dA )/(\@ZZ@dA/Gz@ZZ@dA/ףp= @ZZ@dA/HzG@ZZ@dA/ףp= @ZZ@dA/(\@ZZ@dA )/Gz$@ZZ@dA/ףp= @ZZ@dA/(\@ZZ@dA/= ףp=@ZZ@dA/Q%@ZZ@dA/Q*@ZZ@dA )/Q@ZZ@dA/ffffff@ZZ@dA/ffffff@ZZ@dA/Gz@ZZ@dA/Q@ZZ@dA/Q@ZZ@dA )/?ZZ@dA/?ZZ@dA/{Gz?ZZ@dA/(\?ZZ@dA/(\?ZZ@dA/Q@ZZ@dA )/(\ @ZZ@dA/(\@ZZ@dA/q= ףp@ZZ@dA/\(\ @ZZ@dA/Q @ZZ@dA/ffffff@ZZ@dA4 $<T<P@@@@@V@@@@@@@@>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@sd@1%e՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"#$%Root Entry F؝yWorkbooki*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8