ࡱ> .- a\pNGO THI NHUONG Ba==2"8X@"1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial1@Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)###.00;\-###.00 ###;\-###        + ) , *   ,, (,, "",, "",,    @ @ @ @ ( @ @    8,, 8, 8, (,, ,,  `(Sheet18]VT: % Nm 2002Nm2003Nm 2004Nm 2005 ChungPhn theo ngnh kinh tCng nghip, xy dngWCng nghip khai thc m XCng nghip ch bin QSx v phn phi in, kh t v nc Thng mi, dch v %Thng nghip; sa cha xe c ng c\Khch sn v nh hng UVn ti, bu chnh vin thngn TTi chnh, tn dng >H lin quan n kd ti sn v dch v t vn - NGio dc v o to QY t v hot ng cu tr x hi Hot ng phc v c nhn v cng ng - personal and public service activities Phn theo tnh, thnh phH NiH Giang Tuyn QuangLo CaiLai ChuSn LaYn BiHo Bnh Thi NguynLng Sn Qung Ninh Bc GiangPh Th V)nh PhcBc NinhH Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi BnhH NamNam nh Ninh Bnh Thanh HoNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung TrTha Thin Hu Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nhPh Yn Khnh Ho Ninh Thun Bnh ThunKon TumGia Laik Lkk NngLm ng Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng NaiB Ra - Ving TuTP H Ch MinhLong An Tin GiangBn TreTr Vinh V)nh Long ng ThpAn Giang Kin GiangCn Th Hu Giang Sc TrngBc LiuC MauDT L LAO NG THU NGOI PHN THEO NGNH KINH T V TNH, THNH PHOXy dng [Hot ng vn ho th thao Cao BngBc Kn in BinGhi ch:- S liu nm 2002, 2003 ca in Bin c tnh chung vo tnh Lai Chu, v Lai Chu (ci) c tch thnh 2 tnh l Lai Chu (mi), v in Bin- S liu nm 2002, 2003 ca k Nng c tnh chung vo tnh c Lk, v c Lk (ci) c tch thnh 2 tnh l k Nng (mi), v c Lk- S liu nm 2002, 2003 ca Hu Giang c tnh chung vo tnh Cn Th, v Cn Th (ci) c tch thnh 2 tnh l Hu Giang (mi), v Cn Thb , B | 2 / h d &cc a ]%F09 dMbP?_*+%"??U} I} $$} ]      (S)))*+,,,,    @@@?@   @B@`@f@  @$@ @I@  @d@F@@  @@<@b@ T @@ư@ϲ@  @X@@z@  @@t@p@ @@n@@ L@(@8@8@ 9@Ę@\@X@ 8@@@(@ «@&@ @@H@ @'@v@`@ U@@P@P@ @X@|@,@  @@H@(@ P@ܡ@H@Ц@ V@@<@@ Wh@@@@ @@@@ 8@<@@d@ X @|@  @@0@B@D l**F>.>>>>>>>>>>>>>>>.>>>>>>@!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ ! !!x@@,@@ " ""@@D@?@ # ##@t@ @T@ $ $$@H@@@:@ % %%(@l@@@ & & &@@@(@ ' '!'@@x@ģ@ ( ("(@@@@ ) )#)@Ę@H@<@ * *$*@ְ@4@س@ + +%+0@@l@`@ , ,&,@@@=@@ - -'-@@p@@ . .(.|@l@ĥ@p@ / /)/@@8@x@ 0 0*0@d@ؖ@@ 1 1+1@@4@@@ 2 2,2D@@<@@ 3 3-30@@d@@ 4 4.4ؐ@{@@@ 5 5/5H@ܕ@H@@ 6 606@@@@ 7 717H@̗@@@ 8 828@8@@@ 9 939@Ƥ@֣@p@ : :4:@@@8@ ; ;5;p@ؘ@@6@ < <6<d@4@@4@@ = =7=@@@:@ > >8>@L@@̥@ ? ?9?@,@T@@ @ @:@̚@@F@;@D@ l>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ[\ A A;A@3@@L@ B B<B@@$@t@ C C=C@@0@@ D D> DDL@@ E E?EP@@ޠ@@ F F@F\@X@H@@ G GAG @@4@X@ H HBH @@ĩ@B@ I ICI@@p@4@ J JDJЛ@Ț@J@@ K KEK¢@Ӱ@`@4@ L LFL@L@@,@ M MGM@R@ڡ@@ N NHN@@@8@ O OIO@l@И@|@ P PJP@Ģ@@4@ Q QKQ(@@6@@@ R RLR@4@@l@ S SMS$@Ę@d@@ T TNT@Ġ@@@ U UO UU@.@ V VPV@d@0@@ W WQW@@@Л@ X X!RX"@"Џ@"r@"@ Y#YY$$$$ Z-ZZ.'''' [-[[&'''' \%\\&''''<>>>@>>>>>>>>>>>>>>>>@>>>""">@YY\*\\ZZ[[7 Oh+'0\(0 HTNGO THI NHUONG@&՜.+,0HP X`hp x d Sheet1 Worksheets !"#$&'()*+,Root Entry F0bmSWorkbook9SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8%