ࡱ> []Zq` 8bjbjqPqP 4B:: *   8J 4~ ;* :::::::$<h/?;96 6 6 ; W;:::6 - ::6 :::: p 8<::m;0;:?6::?:?:0 Z @:8 4l ;;p:X ;6 6 6 6 d  GII THIU CC CH S SNG TO V CH S TI NNG TVT(*) Cc nc ang pht trin hin ti ang phn u xy dng mt x hi hc tp. Trong khi , Hoa K li ang xy dng mt x hi to mi trng thun li cho sng to. Chnh th, Hoa K l mt quc gia lun ng u v tim lc kinh t, khoa hc cng ngh, tim lc qun s v nng lc cnh tranh. Hoa K rt ch ti vic bi dng o to ngun nhn lc ti nng. o lng cc loi nng lc , cc nh thng k Hoa K a ra cc loi ch s. Sau y l mt s ch s quan trng. 1. Ch s cng ngh cao (High - Tech Index) Ch s ny do Ross Devol v Vin Nghin cu Milken ca ng xy dng. Ch s cng ngh cao da vo hai yu t c bn. - Sn lng cng ngh ca nhng ngnh s dng cng ngh cao (tnh bng t l phn trm so tng sn lng ca cc ngnh cng nghip Hoa K). - T l phn trm sn lng cng nghip c s dng cng ngh cao ca cc vng, cc khu vc kinh t so vi c nc. Theo s liu thng k ca Vn phng thng k lao ng M nm 1999, ch s i vi khu vc nng nghip M l 0,36%, khu vc dch v l 43,4%. 2. Ch s i mi (Innovation Index) Ch s ny phn nh s lng pht minh sng ch bnh qun u ngi hng nm. Cc s liu hng nm s c c quan Patent and Trademark office cng b. 3. Ch s ti nng (Talent Index) Ch s ny dng nh gi kh nng ca vn nhn lc, c tnh bng s lng ngi c bng i hc tr ln. 4. Ch s sng to (Creativity Index) Ch s ny l mt ch s tng hp, c tnh ton da vo cc ch s i mi, ch s cng ngh cao, ch s Gay (ch s biu hin nhng cp c quan h tnh dc ng gii) Hoa K rt ch ti nhng khu vc c ch s sng to cao. Hng nm c quan thng k Hoa K u a ra bng xp hng v ch s sng to cc bang, cc khu vc thuc bang. Th d s liu ca nm 1999 cho thy rng nhng khu vc c hn 1 triu dn sinh sng th Ch s sng to khu vc Austin c xp th 1, sau Francisco xp th 2, Seattle xp th 3, Boston xp th 5. Nu m rng quy m dn s ca khu vc v tnh ton kh nng sng to da vo ch s sng to, lc lng lao ng c kh nng sng to lm vic trong cc ngnh kinh t, c bit l khu vc dch v th Washington D.C c xp th 1, Raleigh - Durham c xp th 2 v Austin ch c xp th 3. 5. Ch s Gay (ch s v quan h ng gii) Ch s Gay do Gary Gates cng vi s hp tc vi Dau Black, Seth Sauder v Lowell Taylor xy dng. Ch s ny o t l cp c quan h ng gii so vi tng s cp v chng bnh thng. Sau djpr|~ $ > @   B D L N R T Z \ x z @ ߺ#h,Jh,J5CJOJQJ^JaJ#h,Jh,JCJOJQJ^JaJo( h,Jh,JCJOJQJ^JaJ'h,Jh,J0J5CJOJQJ^JaJ#h,Jh,J5CJOJQJ^JaJh h,J5OJQJ^J;dr@ ^4 bh&)+.t272848gd,J$a$gd,J$d`a$gd $d8a$gd,J4888^`jl~8:^~4 VX^`TV$(ȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȣ'h,Jh,J@CJOJQJ^JaJo($h,Jh,J@CJOJQJ^JaJ#h,Jh,JCJOJQJ^JaJo( h,Jh,JCJOJQJ^JaJ&h,Jh,J5CJOJQJ^JaJo(#h,Jh,J5CJOJQJ^JaJ8(02nr LNb>@np&\&^&r&t&&&''b'd''''''',(.(n(p((((((ůŞU#h,Jh,JCJOJQJ^JaJo( h,Jh,JCJOJQJ^JaJ*h,Jh,J5@CJOJQJ^JaJo('h,Jh,J5@CJOJQJ^JaJ'h,Jh,J@CJOJQJ^JaJo($h,Jh,J@CJOJQJ^JaJ6 xp hng ch s Gay ca tng vng so vi c nc. Vo nm 1990, Gary Gates lm vic ti Vin th thuc Washington D.C s dng s liu iu tra dn s ca Hoa K v nhng ngi c quan h ng gii cc khu vc khc nhau. iu th v xy ra khi ng thy rng ti nhng ni c s dng cng ngh cao, l ni tp trung ng ngi c quan h ng gii. Da vo hin tng quan st c ng sp xp theo th t thi gian t u nm 1990 n 2000 v thy: - ? nhng ni c xp hng cao v ch s cng ngh cao, th d San Franciso th 1, Boston th 2, Settle th 3, Los Angeles th 4, Washington D.C th 5,.. th  ch s Gay cing c th hng cao. Th d San Francico th 1, Los Angeles th 3, Settle th 5,... - Mt s ngi phn i rng Gary ch quan st nhng thnh ph cng ngh lu i. cho khch quan, ng loi tr nhng khu vc th ng dn (nhng thnh ph nu trn), ng m rng phm vi nghin cu sang nhng khu vc khc, l nhng thnh ph nh hn nh: Iowa, Madison, Eugene, Oregon, Indiana, Bloomington,... nhng ni c ch s Gay ln, th  chnh l nhng ni tp trung cc ngnh cng nghip s dng cng ngh cao. - Cc s liu quan st v ch s Gay trong sut mt thi k 1990-2000 gip ng i n kt lun rng, ch s Gay l mt du hiu d bo cho khu vc tng trng mnh v l ni lun i mi cng ngh, ni tp trung cc ngnh cng nghip s dng cng ngh cao. Ni khc i l quan h gia ch s Gay vi ch s cng ngh cao l quan h cht ch, thun chiu. Nhm ngi Gay c trnh khoa hc cng ngh cao hn nhm cng nhn bnh thng. X hi M lc u khng chp nhn cc cp c quan h ng gii, ging nh vic kh chp nhn ngi nc khc n nh c ti M. Ro cn c d b, ngi nc ngoi n nh c ti M tham gia vo cc hot ng nghin cu, sn xut tr thnh lc lng lao ng rt qu gi. Xu hng chng nhng ngi c quan h tnh dc ng gii M ang gim. Tnh khoan dung ca x hi l ng lc cho s pht trin. Austin l mt vng ca M c ch s cng ngh cao c xp th hng cao,  tp trung nhng h gia nh ca ngi Gay. Hu ht h hot ng trong l)nh vc lp trnh my tnh. Do , ch s sng to l mt ch s tng hp, c tnh n vai tr ca ch s Gay, ch khng ch da vo ch s i mi v ch s cng ngh cao( (*) Trn Vn Tng, Vin Kinh t Th gii   (((())V)X)`)b)p)r))))))**+++++:,<,D,F,,,,,h-l-----,...d.h.../////0*0.02040>0@0`0b0p0r0001 111226282h2j2ɵɵɵ'h,Jh,J@CJOJQJ^JaJo($h,Jh,J@CJOJQJ^JaJ h,Jh,JCJOJQJ^JaJ#h,Jh,JCJOJQJ^JaJo(Gj22222332343<3>3N3P3V3X3b3d333333333333333334 4p4r444444455"5$5t5v566B6F6v6z66666777~7777.80828ξξξά" jnh,Jh,JCJOJQJ^Jh,Jh,JCJOJQJ^Jo(h,Jh,JCJOJQJ^J#h,Jh,JCJOJQJ^JaJo( h,Jh,JCJOJQJ^JaJD284868:8H8J8V888888888888ÿjhAvUhAvh,JhOJQJmH sH h,JhOJQJo(h,JhOJQJ h0Jh,Jh0JOJQJh<48888888888888gd,J 21h:p/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No ListLB@L ,J Body Text$a$CJOJQJaJmH sH N@N ,J Footnote TextCJOJQJaJmH sH @&@@ ,JFootnote ReferenceH*5B),BB29 LMPu /j 1 $ o*x 34679:<=?@C000000000000000000000000@000)@0I00@0I00@0I00@0I00I00 ((j2288488 8,<;,t,^,!,0,\" C C8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCityV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ 9<=ABFGKLQRVWZ[_`dehilmqruvxy|}  "$(),-1268<=@AEFHIKLPQTUYZ_adeghkloruvz{~  #&')*./347LOPRSV_deghlmstwx~  #$)*-.1278<=CDGHJOQRTUYZ^_bchimntuwxz{  !"()+,.69:=>BCEFHSVWYZ]^auxy{| /23569:>?CDGHKLPQTUXY]^acghlmqrtuz{ "$'(*03467;<@AFGJKMNRSUVZ[^_cdhjmnpqtux{~  $%(),256:;?BGHKLOPRSVY^_bcghlmpqtuwx|}  !$%(),-013489<>ABGHKLPQSTWX\]abefijnotuxy~     " # % & * + / 1 4 5 7 J N O R S U V Y Z ] ^ a b e r x y {     ! $ ' ( + = @ A E F I J N O Q R U V [ k m n r s u v z {       ! # % & ) * - . 3 4 8 9 > ? A B F G I J N O S U X Y \ ] a b g h l m p q u v y z } ~   # & 6 9 L O U X [ ] ^ a b d i m n p q t u y z }       # % ( ) - . 1 2 7 8 ; < ? @ B C F G K L O Q V W \ ] ` a d e i l o p r s w x |  "$%*+-.3478;<ABEFKLPQWXZ[_`deijmqtuwx|} "#'(+,/0459;>?BCHILMRSWX^_abfgklpqtvyz~  !"(*,-013478;<ABFGKLOPSTVW[\^_cdhjopstxy|} "#&',-01569:=>ACEFKLQRWX]^`aefhimnqrvw{~  #$&'*+/0349?BCFGIJNOSTYZ^_bcfglmpqu{} !"&')*-.24466779:<=?@C9`a03 / " T U X v)C>?v 4466779:<=?@C3333333333333333333122|PP C 4466779:<=?@CqAv< ,J@88THN884 BPP P P&UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;Wingdings7& r.VnTime"1 hԦ&ڦF3 "3 "!42q HX ?q21GII THIU CC CH S SNG TO V CH S TI NNG LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAIOh+'0 $4 LX x HGIỚI THIỆU CÁC CHỈ SỐ SÁNG TẠO VÀ CHỈ SỐ TÀI NĂNGLE THUY QUYNHNormalNGUYEN XUAN MAI3Microsoft Office Word@^в@@pX3՜.+,00 hp TCTK" EGIỚI THIỆU CÁC CHỈ SỐ SÁNG TẠO VÀ CHỈ SỐ TÀI NĂNG Title !#$%&'()+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXY\Root Entry F!p^Data "1Table*?WordDocument4BSummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8RCompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q