ࡱ> q` dbjbjqPqP 4::m vvv84N[p    ZZZZZZZ$\h&_Z-! !!Z [UUU!n2 ZU!ZUUU zJv TUU[0N[U_T|_U_U@ LN 6U ,  ZZOUR  N[!!!!vv PHN NGNH KINH T NM 2005 CA SINGAPORE Cc Thng k Singapore cng b Phn ngnh kinh t nm 2005 ca Singapore (Singapore Standard Classification - SSIC 2005). y l bn Phn ngnh kinh t th 9, bn Phn ngnh kinh t sa i mi nht. Phn ngnh kinh t SSIC 2005 trn c s nguyn tc phn ngnh kinh t ca Lin hp quc, Bn sa i ln th 4. D tho sa i SSIC 2005 c cng b vo thng 5/2004, y l nhng sa i cn thit nhm p ng yu cu ca quc gia v to iu kin thun li so snh quc t. Bng Phn ngnh SSIC 2005 thay cho bng Phn ngnh SSIC 2000. So vi bng Phn ngnh kinh t nm 2000, nhng thay i c bn ca Phn ngnh kinh t nm 2005 gm c: - S ngnh c bn tng t 18 ln 22 ngnh. - Ghp hai ngnh Nng nghip v lm nghip" v "Thu sn" thnh ngnh Nng nghip v Thu sn . - Ngnh mi Cp thot nc v qun l cht thi hp nht cc hot ng lin quan n mi trng. - Ngnh mi Thng tin v truyn thng bao gm cc ngnh trong phn loi SSIC 2000 l: + Xut bn; + Vin thng, pht thanh v truyn hnh; + Dch v cng ngh thng tin; + Cc hot ng chiu phim, pht thanh v truyn hnh; + Th vin, cc dch v thng tn v thng tin khc. - Ngnh Bt ng sn, cc hot ng kinh doanh v cho thu trong bng phn ngnh kinh t nm 2000 c chia lm 3 phn trong Bng phn ngnh 2005 nhm mc ch phn nh tt hn s thay i v s khng ng nht ca cc loi dch v, theo cc ngnh c tn di y: + Hot ng thu v cho thu bt ng sn + Cc hot ng chuyn ngnh, khoa hc v k thut + Cc hot ng qun l v dch v tr gip - Ngnh "Cc dch v cng ng, c nhn v x hi" c chia lm 2 phn: + Ngh thut, gii tr; + Cc hot ng dch v khc (xem bng 1). S ngnh cp hai trong Bng phn ngnh kinh t ca Singapore 2005 tng l do s tng ln ca s ngnh cp mt v c th hin bng 2: BNG 1: CC NGNH KINH T TRONG SSIC 2005 V SSIC 2000 SSIC 2005SSIC 2000ANng nghip v thy snANng nghip v lm nghipBThy snBKhai m v Khai khongCKhai m v khai khongCCng nghip ch binDCng nghip ch binDCung cp in v gaECung cp in, ga v ncECp, thot nc v qun l cht thiFXy dngFXy dngGBn bun v bn lGBn bun v bn lHVn ti v kho biIVn ti, kho bi v truyn thngJKhch sn v nh hngHKhch sn v nh hngKThng tin v truyn thngPhn ca ngnh I (vin thng, pht thanh v truyn hnh), K (cc dch v thng tin, xut bn, thng tn) v O (cc hot ng chiu phim, pht thanh, truyn hnh, th vin)LTi chnh v cc hot ng bo himJTrung gian ti chnhMBt ng sn, cc hot ng thu v cho thuKBt ng sn, cc hot ng kinh doanh v cho thuNCc hot ng chuyn ngnh, khoa hc v k thutOCc hot ng qun l v tr gipPGio dcMGio dcQY t v hot ng x hiNY t v hot ng x hiRNgh thut, gii trOCc hot ng dch v cng ng x hi v c nhn (trong c sa cha t v xe my)SCc hot TV  H J h ,.@B 8:HĻ̺̺̺̺ppppppppppppp#h!hgxCJOJQJ^JaJo( h!hgxCJOJQJ^JaJ'h!hgx@CJOJQJ^JaJo($h!hgx@CJOJQJ^JaJ"h!hgx5CJOJQJ^Jo(h!hgx5CJOJQJ^Jh!h+-CJOJQJ^Jhgxh$Khgx5OJQJ^JaJ,8TV h NhP:j $ a$gd!$a$gd! d`gd!gd!gdgx $a$gdgx$a$gdgxddFHbdHv,2^f"*r~&,lt˼܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇܇ h!hCy!CJOJQJ^JaJh!hgx6CJOJQJ^Jhgxh!hgxCJOJQJ^Jo(h!hgxCJOJQJ^J h!h+-CJOJQJ^JaJ h!hgxCJOJQJ^JaJ#h!hgxCJOJQJ^JaJo(5H\prvqeeee $$Ifa$gd!tkd$$Ifl40T#Z0T#4 lalf4 $$Ifa$gd!dgdgxgdgx dXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4.2`dXXXX $$Ifa$gd!kdv$$Ifl4\hT# h 0T#4 lalf4`bfdXXXX $$Ifa$gd!kdI$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4$dXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4$&*tvxdXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4xz~dXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h 0T#4 lalf4dXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4(,ndXXXX $$Ifa$gd!kdP$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4nptdXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4 ddXXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4 ~dj>D^jz.4P"P.PZP`PPPPPPPFQLQQQ RRlRpRrRRR˸ުh!hgx6CJOJQJ^Jh!h*g6CJOJQJ^JhgxCJOJQJaJU$h!hgx@CJOJQJ^JaJ$h!hCy!@CJOJQJ^JaJ h!hgxCJOJQJ^JaJ h!hCy!CJOJQJ^JaJ5dfjdXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4@DdXXXX $$Ifa$gd!kdt $$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4bVVVV $$Ifa$gd!kd= $$Ifl4\hT#h``0T#4 lalf4`bddXXXX $$Ifa$gd!kd $$Ifl4\hT#h 0T#4 lalf4dfj|dXXXX $$Ifa$gd!kd $$Ifl4\hT#h 0T#4 lalf4dXXXX $$Ifa$gd!kd $$Ifl4\hT#h0T#4 lalf404dXXXX $$Ifa$gd!kd $$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4$P&P(PdXXXX $$Ifa$gd!kdL$$Ifl4\hT#h`0T#4 lalf4ng dch v khcTQun l cng v bo vLQun l cng v bo vUCc hot ng i ngoiPCc hot ng i ngoiVCc t chc v n v ngoi lnh thQCc t chc v n v c c quyn ngoi giaoWCc hot ng khc cha c phn loi vo uRCc hot ng khc cha c phn loi vo u BNG 2: CC NGNH MI TRONG SSIC 2005 K hiuTn ngnh cp INgnh cp IINgnh CCng nghip ch bin15. Lng thc, thc phm 16. ung 26. Dc phm v cc sn phm sinh hcNgnh HVn ti v kho bi56. Cc hot ng bu in v chuyn phtNgnh KThng tin v truyn thng60. Cc hot ng xut bn 61. Cc hot ng chiu phim, pht thanh, truyn hnh, ghi m 62. Vin thngNgnh NCc hot ng chuyn ngnh, khoa hc v k thut73. Cc hot ng lut php, kim ton, qun l v cc hot ng t vn qun l 74. Cc hot ng kin trc v k thut; Kim tra v phn tch k thut 76. Cc hot ng chuyn ngnh, khoa hc v k thut khcNgnh OCc dch v Qun l v hot ng tr gip78. Cc dch v Qun l v hot ng tr gipNgnh QY t v hot ng x hiq85. Cc hot ng y t 86. Cc hot ng x hi v cng ngNgnh SCc hot ng dch v khc92. Sa cha, bo hnh cc loi t v xe my, thit b vn phng, vt dng c nhn v gia nh mc chi tit hn, m ngnh 5 ch s c quy nh c th cho cc ngnh kinh t mi cing nh cc ngnh c v mt s trng hp c ghp vi m cc ngnh khc c trc y. Di y l mt s v d: - Sn xut phim, giy nh, )a v ho cht; Du bi trn, ho cht, cc cht ho hc c bit nguyn cht, cc dch v tch mu v lc du thuc ngnh C - Cng nghip ch bin. - Sn xut, chuyn ti, phn phi v bn in thuc ngnh D - Cung cp in v ga. - Bn bun v bn l my tnh, tr chi in t, nhc c v son nhc thuc ngnh G - Bn bun v bn l. - Cng tm kim thng tin Web, pht trin v xut bn tr chi my tnh, sn xut v phn phi bng ghi m thuc ngnh K- Thng tin v vin thng. - Cho thu ti sn phi ti chnh (v d bng sng ch, nhn mc), dch v trng ti, thit k cnh quan v kin trc, v thit k vt dng thuc ngnh N - Cc hot ng chuyn ngnh, khoa hc v k thut. - T chc gi tr, dch v nghin cu qun l, qun l chc nng ngun con ngi v cc dch v qun l cng s trn c s thu ph hoc hp ng thuc Ngnh O - Cc dch v tr gip v qun l. Mt s ngnh nh trng thuc l, cao su v da; bn l than ci, x l nng lng ht nhn& c th c phn loi kt hp hoc xo b. Nguyn Thi H (gii thiu) Ngun: Statistic Singapore Newsletter _March 2005 (http://www.singstat.gov.sg)   (P*P.P\P`PPdXXXX $$Ifa$gd!kd%$$Ifl4\hT#h 0T#4 lalf4PPPPPPdXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4PPPHQLQQdXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4QQQ RRnRdXXXX $$Ifa$gd!kd$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4nRpRrRRRRSdVG;;; $$Ifa$gd!$d`a$gdgx dx`gdgxkda$$Ifl4\hT#h0T#4 lalf4RRRRRSS SSSBSDSvSxSSSSSTThTjTlTzT|TTTTTUUUUUUVVWWWWWWXXZX\XjXlXXXXXYY*Y,Y`YbY"Z$Z&Z˺hSNhgxCJOJQJaJ h!hgxCJOJQJ^JaJ h!h*gCJOJQJ^JaJhSNhgx5CJOJQJaJ#h!hgx5CJOJQJ^JaJ#h!h*g5CJOJQJ^JaJ<S SSDSxSSSznnnnn $$Ifa$gd!kdb$$IflF#)?0H$  4 laSSSTjTznnn $$Ifa$gd!kd $$IflF#)?0H$  4 lajTlT|TTTbUUznnZZZ$ $If^ `a$gd! $$Ifa$gd!kd$$IflF#)?0H$  4 laUUUUV$WWznnZZZ$ $If^ `a$gd! $$Ifa$gd!kdZ$$IflF#)?0H$  4 laWWWWZXznnn $$Ifa$gd!kd$$IflF#)?0H$  4 laZX\XlXXXYznnnn $$Ifa$gd!kd$$IflF#)?0H$  4 laYY,YbY$ZznnZ$ $If^ `a$gd! $$Ifa$gd!kd|$$IflF#)?0H$  4 la$Z&Z[(]]^_labdd>dzrrrrrrrmme$a$gdgxgdgx$a$gdgxkd2$$IflF#)?0H$  4 la &ZFZHZrZvZZZZZZZ[[,[0[l[p[|[~[[[[[[[[[[0\2\n\p\(]z]|]]]]^^^ ^"_$_j_l_aaaabbXbZbbbbcccȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȶȧhgxhgxCJOJQJ^Jo(hgxhgxCJOJQJ^J#hgxhgxCJOJQJ^JaJo( hgxhgxCJOJQJ^JaJ'hgxhgx@CJOJQJ^JaJo($hgxhgx@CJOJQJ^JaJ;ccccccd>ddddddddddddhKOjhKOUh<hgxhgx5CJOJQJ^JhgxhgxCJOJQJ^JhgxhgxCJOJQJ^Jo(>ddddddddddddd$a$gdgx 21h:p$K/ =!"#$% $$Ifl!vh55Z#v#vZ:V l40T#55Z4alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++,5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++,5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++,5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#++5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h5554alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h555/ 4alf4$$Ifl!vh5h555#vh#v#v#v:V l40T#5h555/ / / / 4alf4$$If!vh5)5?5#v)#v?#v:V l0H$5)5?54$$If!vh5)5?5#v)#v?#v:V l0H$5)5?54$$If!vh5)5?5#v)#v?#v:V l0H$5)5?54$$If!vh5)5?5#v)#v?#v:V l0H$5)5?5/ 4$$If!vh5)5?5#v)#v?#v:V l0H$5)5?5/ 4$$If!vh5)5?5#v)#v?#v:V l0H$5)5?5/ 4$$If!vh5)5?5#v)#v?#v:V l0H$5)5?5/ 4$$If!vh5)5?5#v)#v?#v:V l0H$5)5?5/ 4@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH n@n gx Heading 1 $$dx@&`a$!56CJOJQJaJhmH sH ^@^ gx Heading 2$$d@&a$56CJOJQJaJmH sH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListLB@L gx Body Text$a$CJOJQJaJmH sH {*+MC 4S(Tlm013HJ_`bvx  7 8 : P R h i k 2 3 5 Y [ p q s 0 1 2 3 5 > @ I J L e g   , . E F H ` b z { }  5 6 7 ] e u 34<VqH+,4NeSwlmoprsuvxy|0000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 I0TI0TI0TI0T0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 000000000000I00ĹI00I00I00I004I00I00lI00I00 R&Zcd8AB`$xndd(PPPQnRSSjTUWZXY$Z>dd !"#$%&'345679:;<=>?@Cd(,,C(, |q(, 4 (, !(, 8jj|))Ass|_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ Pe+./457BFGIJNOTUYZ\]`fi!"%&*+015689<=ABEFJLOPSTWX[\_cefjknor}  )-.1267;<APSTXY]^cdhiklov{|  !&(,.4578<=@EJKNPSTYZ^_abfgijnosuxy}~ #$&'-.26:;=>BCGHMUXY]^bchimostyz|} $()-.1489>?CDHINTXY\]abfgjknorsuvz{~ !"'*-.2378<=?@BCGHJKNOSV[]`aefhimnrtvw{|~ "&')-/04589<=?@EFIKNOQRVWZ[_bf  !#$()/378>?BCGJNOUVYZ^bfgjkoprsux|}      " # & ' ) * 0 1 6 : ? @ C D F G J K O R W X [ \ ^ _ b c g k p u w x ~     ! " & ( + , 0 5 8 9 > ? A B E F J K O P S T X [ ` a e f i j o s v w { |      ! # $ & ' * + / 5 9 : = @ D E H N P Q S T X Y ] ^ ` a d i k l n o s t x y { |      ! " $ % ( ) + . 2 3 5 6 : ; = > A B D H K L P Q U V Y Z _ b e f j k o p s t y }      " # ' ( , - 0 1 4 ] _ ` d e h i n o r u z { ~ #$&'-.249<AFHIOPUZ]^bcghlmpuxy}~  $%'(*+./3489;<?@DEGLOPTUYZ^_cdfgijoquvyz|}  !"%&*,1689;<@AEFHIMRUVZ[_bdilmqrvwyz}~  #%'(-03467;<?@DEGHKLOPSTYZ^_abefjknorsxy{|~ "$'(,-014589=>DEIKNOSTVW[\_`bcfgjkpqv|  !%&*+016?BCGHJKNOQUYZ]^bchrvw|}  "#&)-.0167:<ABDEIJNOQRVW[]_`efhilmqrwx}  !#$()+,./2367;<?@DEJKPUXY]^`adeijlmqrtwz{}~ "|+bLFNqy/2w mmoopprsuvxy|3333333333] ] JMNl|mmoopprsuvxy| !qCy!+-$J$K*gKO<gx013HJ_`bvx  7 8 : P R h i k 2 3 5 Y [ p q s 0 1 2 3 5 > @ I J L e g   , . E F H ` b z { }  5 6 ] e u 34<V+,4N|B@CN( {@@@PUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArialG& r.VnArial Narrow7& r.VnTime"1 hӦ&ڦFX (X (!4bb2q HX ?q2PHN NGNH KINH T NM 2005 LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAIOh+'0 (4 T ` lx$PHÂN NGÀNH KINH TẾ NĂM 2005LE THUY QUYNHNormalNGUYEN XUAN MAI7Microsoft Office Word@J6@P@4X՜.+,0 hp TCTK( b !PHÂN NGÀNH KINH TẾ NĂM 2005 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F JData E1TableR_WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q