ࡱ> {}zq` bjbjqPqP 4::1? ttt 8 I $h_"]t" DDD R DDDR"D H D0ID"R"D"tD<D^I$  HOT NG KHOA HC THNG K T 1976 N 2006(1) Tng Vn Khin(*) Ngy 3 thng 1 nm 1976 Tng cc trng Tng cc Thng k c Quyt nh s 02/TCTK-TCCB thnh lp Vin Nghin cu Khoa hc Thng k v Thng tin Kinh t nay l Vin Nghin cu Khoa hc Thng k (vit gn l Vin Khoa hc Thng k). c s quan tm v ch o trc tip ca Lnh o Tng cc Thng k, s h tr v to iu kin ca B Khoa hc v Cng ngh, s hp tc thng xuyn ca cc n v trong Tng cc, cc cc thng k tnh, thnh ph, trc thuc trung ng Khoa Thng k - trng i hc Kinh t Quc dn v cc trng cao ng, trung hc thng k, c bit s c gng n lc phn u ca ton th cn b Vin qua cc th h, n nay Vin Khoa hc Thng k tr thnh Vin nghin cu u ngnh Thng k, nm trong mng li cc vin v trung tm nghin cu nh nc c ch trng u t chiu su cho cng tc nghin cu trin khai. Vi chc nng ch yu nht l nghin cu khoa hc, trong 30 nm qua (1976-2005), Vin Khoa hc Thng k t chc trin khai nghin cu trn 250 ti khoa hc; trong c 4 ti cp Nh nc, trn 100 ti cp Tng cc v cn li l ti cp c s. Bn ti cp nh nc l: "Tng bc hon thin v hin i ha h thng thng tin thng k nc ta n nm 2000", "Nghin cu c s l lun v thc tin ci tin h thng hch ton thng k nhm p ng nhng yu cu thng tin cho cng tc qun l kinh t", "Nghin cu phn tch nh gi v d bo mc sng dn c n nm 2000" v "Nghin cu ng dng tin hc vo phn h thng tin thng k cng nghip". Song song vi hot ng nghin cu, Vin t chc thnh cng 4 hi ngh khoa hc thng k ton quc vo cc nm 1980, 1986, 1997 v 2001 nhm ph bin kt qu v kinh nghim nghin cu rng ri trong ton ngnh. Nhng nm u mi thnh lp, c s vt cht v kinh nghim nghin cu ca cn b thng k cn hn ch, song Vin KHTK bm st phng hng nhim v cng tc ca ngnh, gn nghin cu khoa hc vi cng tc phng php ch thng k xy dng v t chc trin khai cc ti khoa hc c ni dung ph hp vi yu cu ca cng tc thng k theo c ch k hoch ho tp trung. Mi nm u (1976-1985), Vin Khoa hc Thng k trin khai nghin cu trn 30 ti khoa hc. Ni dung nghin cu ch trng vo cng tc hch ton c s, thng k cp huyn, lm sng t c l lun ln thc tin v phn tch thng k, ci tin phng php iu tra mt s l)nh vc nh: iu tra chn nui, iu tra nng sut la, iu tra thu nhp ca dn c,... Bc sang thi k i mi, hot ng nghin cu khoa hc thng k bm st yu cu i mi ton din cng tc thng k, bao gm: i mi ni dung, phng php v h thng t chc ca ngnh xy dng ni dung nghin cu khoa hc. T nm 1986 n 1995 ngoi cc ti khoa hc cp nh nc, Vin KHTK cng vi cc n v trong Tng cc v cc ngnh c lin quan t chc nghin cu trn 70 ti cp tng cc v c s, vi trng tm l nghin cu H thng Ti khon quc gia (SNA) thay th H thng bng cn i kinh t quc dn (MPS), ng thi tng bc ci tin v hon thin cc h thng ch tiu thng k theo tng chuyn ngnh v theo tng l)nh vc, theo hng ch yu l gim bt cc ch tiu tc nghip, nht l cc ch tiu hin vt, tng thm nhiu ch tiu thng k x hi, mi trng v c bit quan tm n cc ch tiu v gi tr, cc ch tiu cht lng phn nh chiu su ca qu trnh sn xut kinh doanh. nghin cu xy dng v hon thin hng lot cc bng danh mc nhm p ng c yu cu s dng trong nc v so snh quc t. Cc ti nghin cu v phng php lun thng k c ch tp trung nghin cu nh: Phng php tnh cc ch tiu thng k tng hp; phng php tnh ch s gi; phng php nh gi giu ngho, phng php tnh ton cc ch tiu thng k so snh quc t,& Mt s ti i vo hng nghin cu ng dng cng ngh thng tin trong cng tc thng k l: ng dng tin hc trong thng k cng nghip; ng dng phn mm SPSS v cc chng trnh khc trong x l v phn tch s liu thng k; qun l, khai thc v tm kim lu tr ti liu phc v qun l khoa hc,... Trong thi k ny, Vin KHTK thc hin i mi hot ng, gn cng tc nghin cu khoa hc vi iu tra thu thp s liu v trin khai cc hot ng thc t nh: iu tra chn mu x hi hc Lng Sn (1992); iu tra nhn thc thi v hnh vi k hoch ho gia nh (1993); iu tra nguyn nhn b hc ca hc sinh ph thng (1994); iu tra tim lc khoa hc cng ngh (1995),v.v... Nhiu kt qu nghin cu khoa hc tng bc c a vo ng dng, c bit l kt qu iu tra tim lc KHCN phc v kp thi cho Hi ngh Trung ng 2 kho VIII ca ng. Nhiu ti nghin cu xy dng cc bng danh mc ng dng trong cng tc qun l v trong tng hp s liu thng k. Cc ti nghin cu ca cc V nghip v nh: H thng Ti khon Quc gia, Cng nghip, Thng mi, Nng nghip, Xy dng c bn,& gp phn ci tin phng php iu tra cing nh hon thin ch bo co thng k ca cc nghip v trong qu trnh i mi cng tc thng k. Thi k 1996-2005 ngnh Thng k tip tc thc hin s nghip i mi, c c thng tin ngy cng phong ph v phc v c hiu qu cho yu cu qun l ca Nh nc, yu cu s dng ca nhiu i tng khc nhau trong iu kin y mnh kinh t th trng tng cng hp tc quc t. Thc t trn y i hi nhim v nghin cu khoa hc thng k l phi tip tc nghin cu hon thin h thng ch tiu thng k, tin ti xy dng h thng ch tiu thng k quc gia, chun ho ni dung thng tin thng k, chun ho cc phng php tnh ton, cing nh cc bng phn loi; tip tc ci tin phng php thu thp s liu thng k, theo hng tinh gim ch bo co thng k nh k y mnh iu tra chn mu, sp xp li cc cuc iu tra thng k trn c s xy dng chng trnh iu tra thng k quc gia; nghin cu a vo p dng cc ch tiu thng k tng hp, cc ch tiu phn nh cht lng hiu qu, cc ch tiu nh gi cht lng tng trng kinh t v pht trin bn vng,& ; tng bc chuyn ti nhng yu cu ca Lut Thng k, nhng ni dung ca nh hng pht trin Thng k Vit Nam n nm 2010 vo thc t sinh ng ca cng tc thng k. Vi tinh thn trn, t nm 1996 n nm 2004, Vin KHTK cng vi cc n v trong Tng cc t chc trin khai nghin cu, trn 140 ti khoa hc, trong c trn 50 ti cp Tng cc. c :Zb  $ & 4 6 : < \ տ{{cM8(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h!60J5CJOJQJaJmHsH/h.6h!60J5CJOJQJ^JaJmHsH.h.6h!65CJOJQJ^JaJmHo(sH+h.6h!65CJOJQJ^JaJmHsH+h!6h!65CJOJQJ^JaJmHsH*h2kh!65H*OJQJ^JaJmHsH+h2kh!65@ OJQJ^JaJmHsH'h2kh!65OJQJ^JaJmHsH :b< "$&p)~,1@3 :RV~Z]TabJg$a$gd.6$dx`a$gd.6 $xa$gd.6 $(a$gd.6T҂\ ^  B D p r * , P T   ` b r t @B~TV\`z|^` 6:FHfhԼ,h.6h!6@CJOJQJ^JaJmHsH/h.6h!6@CJOJQJ^JaJmHo(sH(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h!6CJOJQJ^JaJmHo(sHA &,06<@HLPRX\^dhjprx~°(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsH"h.6CJOJQJ^JaJmHsH"h!6CJOJQJ^JaJmHsH(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h!6CJOJQJ^JaJmHo(sH=  "&*.48<>DJNTZ^djnpvz| $&,46:<@BFJNRV\`dhjlrvx(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsH"h.6CJOJQJ^JaJmHsHV "HJtx rvĮĮĮė/h.6h!6@CJOJQJ^JaJmHo(sH,h.6h!6@CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h!6CJOJQJ^JaJmHo(sH(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsH"h.6CJOJQJ^JaJmHsH2(,jl (*:<NPjl26XZ,.*.л+h.6h!6CJOJQJ^JaJmHo(sH(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH,h.6h!6@CJOJQJ^JaJmHsH/h.6h!6@CJOJQJ^JaJmHo(sHA !!!!""""""##x#z###z$~$$$$$$$(%,%X%\%%%%%& &B&F&V&Z&&& ' '''' '.'0'''`(d())))))))4*6*******++++J+L+++++,(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h!6CJOJQJ^JaJmHo(sHT,,,,,,,,--,-.-Z-^-------D.H...,/./////// 000 0>0@0`0b000~111111J2L22222222223 3 333Z3^3b3f3 5$5X5Z55566(6*6P6R6`6b6r6t66(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h!6CJOJQJ^JaJmHo(sHT666677(7*7v7z788F8J8d8f8p8r8|8~888\9^9h9j9999999 :D:F:P:R:`:b:j:l:x:z:::::;;,;.;J;L;Z;^;v;x;;;;;RRRRRRԿԿԿԿԿԿU+h.6h.6CJOJQJ^JaJmHo(sH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsH(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h!6CJOJQJ^JaJmHo(sHBim ni bt ca cng tc nghin cu khoa hc thng k trong thi k ny l: - Cc ti khoa hc bm st yu cu i hi thc t ca cng tc thng k, th hin ch ni dung v chng trnh nghin cu ca ti c thc hin an xen vi qu trnh trin khai nghip v hoc mt s kt qu nghin cu c la chn tng bc th ch ho thnh cc ti liu hng dn nghip v nh: Nghin cu xy dng phng php cp nht c s d liu doanh nghip; xy dng h thng ch tiu thng k quc gia; nghin cu phng php nh gi ngho kh; nghin cu ci tin phng php thu thp thng tin thng k hng thng, v.v.... - Cc kt qu nghin cu khoa hc tng bc c gii thiu v ph bin n ng o ngi s dng, nhiu ti c la chn h thng trong cc cun k yu khoa hc hoc bin son thnh sch nh: Vn dng h thng ch s gi thay cho bng gi c nh; Mt s vn v phng php lun thng k; Tnh ton tc tng nng sut cc nhn t tng hp Vit Nam; T chc v hon thin tng bc h thng thng tin thng mi quc t v dch v, v.v. - Cc ti gn lin cng tc nghin cu khoa hc vi qu trnh iu tra thng k, nghin cu ci t thm nhng thng tin cn thit vo cc cuc iu tra c s liu vit bo co phn tch phc v cho nhiu i tng dng tin khc nh: Khai thc s liu t tng iu tra dn s v nh nm 1999; iu tra tin s) v tin s) khoa hc nm 2000; khai thc s liu trong iu tra doanh nghip cc nm 2000, 2002 v 2004,... - Cc ti khc kt hp cht ch ni dung nghin cu vi qu trnh chun b xy dng cc vn bn quy phm php lut ca ngnh Thng k; xy dng cc quy ch v hot ng thng k nh nghin cu xy dng chng trnh pht trin cng tc thng k; nghin cu c s l lun, c s thc tin v nguyn tc phc v xy dng Lut Thng k Vit Nam; nghin cu xy dng n i mi hot ng khoa hc thng k ca Vin Khoa hc Thng k, v.v... - Nghin cu a vo tnh ton th nghim nhiu ch tiu thng k mi nh gi tng hp kinh t x hi nh ch s pht trin con ngi, gi tr sn phm trn mt n v din tch t nng nghip,... Bn cnh hot ng nghin cu thng qua cc ti khoa hc, trong nhng nm gn y Vin KHTK trc tip tham gia cng tc nghip v vi cc n v trong Tng cc nh thit k mu cho cc cuc iu tra, bin son t chun thng k v trin khai thm nhiu hnh thc nghin cu khc nh: Vit chuyn khoa hc; t chc hi tho khoa hc tp trung vo cc ch c tnh thi s v phc v thit thc cho cng tc ca Ngnh nh: Lm pht; vn u t; cht lng tng trng kinh t,v.v... k hp ng nghin cu khoa hc vi cc Cc Thng k a phng,... Ngoi nghin cu khoa hc, cc mt hot ng khoa hc khc u c tin b ng ghi nhn, thng tin khoa hc thng k c quan tm v y mnh. Nm 1980 Tng cc trng TCTK ra Quyt nh s 14/TCTK - Q cho php xut bn t Thng tin Khoa hc Thng k v sau c B Vn ho cp giy php xut bn. T nm 1985, t Thng tin KHTK ra nh k 2 thng mt s, bn cnh vic gii thiu nhng vn phng php lun thng k, kinh nghim thc tin v hot ng thng k ca trong nc v th gii, t Thng tin KHTK cn l din n trao i nghip v, l t liu khoa hc phc v cho cng tc nghin cu khoa hc, o to v trin khai thc t v cng tc thng k. Hot ng thng tin khoa hc thng k ngy cng c cng c v pht trin theo hng a dng cc loi hnh n phm v phng php ph bin thng tin, duy tr xut bn u n v tng thm s lng v nng cao cht lng pht hnh. Nhng nm gn y tin hnh bin son cc cun k yu v kt qu nghin cu khoa hc v cc bi tng lun. a ni dung ca t Thng tin Khoa hc Thng k ln trang web v a vo )a CD-Rom to iu kin thun li cho ng o cc i tng khai thc v s dng. Cng tc qun l khoa hc thi k u tuy cn c nhng hn ch nh cha tin hnh nh gi nghim thu c tt c cc ti khoa hc, nhng t chc qun l vic ng k cc hot ng khoa hc cng ngh mt cch y , thng xuyn v dn dn ci tin phng thc trin khai nghin cu, t chc theo di, kim tra n c v gim st qu trnh thc hin ca cc ti khoa hc. T nhng nm 1995 n nay, cng tc qun l khoa hc thng k c nhng bc chuyn bin quan trng; vic xy dng k hoch, trin khai nghin cu cing nh nh gi nghim thu v chuyn giao kt qu nghin cu u c thc hin mt cch nghim tc, tun th y cc quy nh ca Nh nc, ng thi m bo ph hp vi iu kin thc t ca ngnh Thng k. Vin Khoa hc Thng k cing kt hp vi V T chc cn b v Khoa Thng k trng i hc Kinh t Quc dn t chc c nhiu kho o to nng cao nghip v, c mt s cn b tham gia ging dy o to thng k cc trng i hc kinh t, t chc c nhiu t cho cn b i hc trong v ngoi nc, c nhiu cn b ang l hc vin cao hc v nghin cu sinh. Bn cnh nhng kt qu t c, trong 30 nm xy dng v pht trin, hot ng khoa hc ca Vin KHTK cing cn nhng kh khn v tn ti nht nh. Mt s vn nghip v pht sinh cha c kp thi xy dng thnh cc ti khoa hc nghin cu, trin khai nghin cu cn nhiu bt cp, c bit l vic theo di kim tra gim st qu trnh nghin cu; cha kp thi ph bin cc kt qu nghin cu khoa hc n ngi s dng, phn no lm gim gi tr ca kt qu nghin cu, ng thi cing cha pht huy ht vai tr ca cng tc thng tin khoa hc thng k. Nhn chung li 30 nm qua, Vin KHTK tng bc trng thnh, ng gp ngy cng tt hn cho cng tc ca Ngnh trn con ng pht trin. Bc sang giai on mi, vi phng chm gn cht hn na hot ng khoa hc vi thc tin cng tc thng k trn c s pht huy c nhng kt qu t c, khc phc nhng thiu st tn ti, ton th cn b Vin s phi hp cht ch vi cc v, cc a phng v n v chc nng quyt tm phn u t c nhng kt qu cao hn, mang li hiu qu thit thc hn( (1) Mt s ni dung t bo co "30 nm xy dng v pht trin Vin Khoa hc Thng k" (*) Ph gio s, tin s), Vin trng Vin Khoa hc Thng k   Thng tin Khoa hc Thng k - s 2/2006 PAGE 6 RRRR4S6SrSvSSSSSSSfTjTlTpTTTTTTT UUU>UBUfUhUUUUUVV&V*VJVLVzV~VVV>W@WFWJWLWPWWWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXX YYԿԿԿԿԿԿԿ(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h.6CJOJQJ^JaJmHo(sHKYY YJYLYjYlYrYtY|Y~YYYZ Z:Z>ZpZZZZZZ[[([*[J[L[[[[[*\,\4\6\^\`\b\\\\\\\\\*],]8]:]l]n]]]]]]]]]]^^^^^,_._L_N_|_____(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h.6CJOJQJ^JaJmHo(sH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsHL___```````````@aVanaraaaaa,b.b`bbbfbhbbbbbbbcc@cBc^c`c|c~cccccd d8d:dpdrddd&e(e*eDeFeZe\eeeBfDfFfXfZfdfffnfpfrffffԿԿԿԿԿԿԿԿԿ(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h.6CJOJQJ^JaJmHo(sHKffffffff*g,g6g:g>gJg|g~ggggggggg4h8h:h>h\h^hrhthhhhhhhhhhh^ibidihivixiiiiiiiiiij*j,jtjvj~jjjjjjk kk|kkkkԿԿԿԿԿԿԿԿԿԿ(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h.6CJOJQJ^JaJmHo(sHKJgivptsJv.y}~RTЂ҂ւ؂܂ނ$-DM a$gdkgd!6gd!6$a$gd.6kkkkk$l&l(l,lllll2m4mmmmmmmmmmmmnn@nBnnnpn|nnnnt@tntptttttuu$u(uhuju~uuuuuuuuuuuuuuuvHvJvvvvvvv6w:w(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h.6CJOJQJ^JaJmHo(sH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsHL:wVwZwwwwwx xxx0x2xDxHxZx\xxxzxxxxxxx,y.y\y`ybydyjynyrytyyyyyyy,z.zRzTztzvzzzzzzz{{({*{z{|{~{{{|||p|r|||~|||||||}}(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h.6CJOJQJ^JaJmHo(sH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsHL}"}$}}}}}}}}}~~~~"~$~&~*~V~X~~~~~~~~~~~~&(>@>@€ƀҀր "(,XZ\^(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH+h.6h.6CJOJQJ^JaJmHo(sH(h.6h.6CJOJQJ^JaJmHsHIPRTVZprt΂Ђ҂Ԃ؂ڂނĵġwllwlh`h`h`h`hUhk56CJaJjh4Uh4hIhh!6OJQJhIhhIhOJQJo(hIhhIhOJQJ h!60JhIhh!60JOJQJh<h.6h.6OJQJmHo(sHh.6h.6OJQJmHsHh.6h!6OJQJmHsH(h.6h!6CJOJQJ^JaJmHsH. jnh.6h!6CJOJQJ^JaJmHsHѼtaRNh<hfWhk5B*CJph%hk0J5B*CJmHnHphu hfWhk0J5B*CJph)jhfWhk0J5B*CJUphh4hk6CJaJhk h:hk6B*CJaJph)h:hk0JB*CJOJQJaJph!h:hk0JB*CJaJphhk0JCJaJ%jhk5CJUaJmHnHugd!6$a$gdk-DM ^gd!6$a$21h:p2k/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No ListL @L !6Footer !CJOJQJaJmH sH .)@. !6 Page NumberN@N !6 Footnote TextCJOJQJaJmH sH @&@!@ !6Footnote ReferenceH*4@24 !6Header !2>A 2 21gW A y~?!L!I"z$%)*+l-/501111=2>2@2A2C2D2F2G2I2J2222200000000000000I0I0I0I0I0I0I0I0I0000000000000@000>@0I00@0I00@0I00@0I00I00Բ@0I00` I0 \ ,6RY_fkq:w}!"#$%&'(CDEFHIJKLMJgGN !@ @ (  6##333S"`? 0( B S ?2 u-.1AB\]  !&')*./239:?@OPRSWX^_uvxy{|~ !"%&)*./23569:FHNORSVW[\op  Q W []$% !z{"$<>mn!"#9:oq \^BDMNz{NPz| #$ikBDqsL N | } !!u!w!!!!!!!" "D"I"""""""##i#k#####$$ $$-$.$t$z$$$$$$$-%.%A%B%H%I%K%L%%%%%%%%%%%+&-&s&u&&&&&&&''(((())R)S)))))))1*3*C*E********* ++,+-+++++++,,,,,,--/-k-l---------i.k...../ /"/#/S/U/////////4050L0N0000000*1,111111111222 2 222222222$2%2)2*2.2/222328292;2>2>2@2@2A2A2C2D2F2G2I2J22222222222222220fgV W @ A xy}~>? !KL~!!H"I"y$z$%%))**++k-l-//40501111>2>2@2@2A2A2C2D2F2G2I2J2222223111222222>2>2@2@2A2A2C2D2F2G2I2J2222 .6kq!6Ih2kY<4@ENX2@@@@&@,@6@RUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial;WingdingsI& r.VnArial NarrowH7& r.VnTime"1hʥڦFv*Zv*Z!4112q HX ?q2HOT NG KHOA HC THNG K LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAIOh+'0 ,8 X d p|(HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC THỐNG KÊ LE THUY QUYNHNormalNGUYEN XUAN MAI4Microsoft Office Word@G&@@Tv*՜.+,0 hp TCTKZ1 'HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC THỐNG KÊ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqstuvwxy|Root Entry Fp~Data P1TableX"WordDocument4SummaryInformation(jDocumentSummaryInformation8rCompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q