ࡱ> /. u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 *8 (8 +8 (8 +8 8 8@ )8 (  8@ 0 8@ 8 #8 `Sheet1TMMTng sDi 0,5 t ngT 0,5 n di 1 t ngT 1 n di 5 t ngT 5 n di 10 t ng1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khcSn xut thc phm v ung)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT 10 n di 50 t ngT 50 n di 200 t ngT 200 n di 500 t ngT 500 t ng tr ln Doanh nghip Phn theo quy m vn Nng nghip v lm nghip Thu sn Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Dt Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Gio dc v o to Vn ho v th thao Hot ng dch v khc TNG SCng nghip khai thc m Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h"Sn xut phng tin vn ti khc @Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Vn ti hng khng >Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lchBu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Cc hot ng kinh doanh khc !Y t v hot ng cu tr x hi KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhnXS doanh nghip ti thi im 31/12/2004 phn theo quy m vn v phn theo ngnh kinh tRR < j$ B Tt$ u'ɀ H_'+7: dMbP?_*+%"??U} 0} } H J@ J@ J@ !@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ L %* ! #+####### " $ $ $ $ $& $' $( $) 8<f@@@@@&@@@0y@ ,<@\@W@n@a@Pp@\@B@&@ <@@X@R@@d@@S@d@Z@B@&@ < r@2@2@T@P@X@&@ -< (@y@Ps@@R@A@@@ 9< @r@i@pz@U@@_@@@,@@ < M@(@@ @@@@*@@ < @???@ .<@U@@(@C@$@2@@? <P@q@`g@w@R@@Y@8@? /< @\@̨@@x@@0@u@b@ <@@x@@pr@0~@l@L@?@ <9@?@@"@@@ 0<X@[@@W@0q@U@c@W@6@*@ <|@@h@l@p~@g@u@@Z@*@@ <@F@E@@_@M@a@R@3@&@ <@pw@`q@@]@`@=@@ <@@Q@W@s@`@`c@F@ @@ <Đ@@u@`l@s@R@T@>@@@ K<1@@@@@@? <(@d@@[@`l@@V@@d@@]@9@(@ <0@]@Z@Py@b@p@@X@5@@ <@r@ l@h@`c@n@Z@D@2@ :<@t@5@>@``@B@K@?@&@"@ ;<@ y@`w@0@d@m@U@6@@ <<@P@R@@l@L@\@H@ @@ D l ">~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 ,@6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ < :@@@$@@??@ !<!0w@<@D@^@@@U@A@6@@ "<"h@5@<@L@*@<@>@&@@ #=<#S@@ @8@"@1@$@@ $<$ps@K@G@W@6@E@>@*@ @ %><%}@K@L@@a@D@@U@P@7@*@ &<&@@pp@l@@d@k@U@2@ '1<'B@@@2@@@ (<( @|@d@c@&@C@B@$@@ )<)@x@b@a@@"@@@ *<* d@H@.@5@@=@>@$@@ +2<+ @@@ڶ@H@@@]@E@ ,?<,@T@-@@@(@@~@[@G@ -<-8@J@@@px@q@J@ @@ .@<.@%@@6@@ @Ԙ@y@V@D@ /</@D@d@@s@h@?@"@@ 03<0@@@d@n@k@I@,@0@ 1<1@@@v@|@0@X@5@>@ 2<2@s@Pz@@p@l@<@?@ 34<3@O@P@0p@@[@b@0@ @ @ 4A<4@?@@ 5B<5@@Pu@@@W@`@I@&@ @ 6C<6e@S@=@E@@$@@?@ 7D<7@N@:@@|@s@a@B@:@@R@ 8 <8X@A@2@`{@ps@@a@:@3@O@ 9!<9D@0@@?@@@ :"<:E@&@ @"@@@@?@ ;E<;.@@@@ <#<<@@ܑ@,@t@w@a@J@3@ =F<=H@h@U@@h@U@c@V@H@2@ >G<>i@M@@@@W@&@ @? ?H<?@r@ `@c@7@8@@ D@ lNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @A @B @C @D @E @F @G @ @I<@h@@@4@ j@ g@F@@? A5<Ar@@`@N@@U@*@@? BJ<B a@@@1@E@4@3@@ C6<Cp@S@D@@S@4@@@.@@ D$<D|@`j@@Q@S@A@L@"@@? E%<E@l@R@=@C@:@F@"@@? F7<Fm@a@D@D@ @(@ G NNNNNNN>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@L@Ã՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%'()*+,-Root Entry F0!TWorkbook<;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8&