ࡱ> /. u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 *8 (8 +8 (8 +8 8 8@ )8 (  8@ 0 #8 8@ 8 `Sheet1TMMXS doanh nghip ti thi im 31/12/2003 phn theo quy m vn v phn theo ngnh kinh tTng sDi 0,5 t ngT 0,5 n di 1 t ngT 1 n di 5 t ngT 5 n di 10 t ng1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khcSn xut thc phm v ung)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT 10 n di 50 t ngT 50 n di 200 t ngT 200 n di 500 t ngT 500 t ng tr ln Doanh nghip Phn theo quy m vn Nng nghip v lm nghip Thu sn Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Dt Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Gio dc v o to Vn ho v th thao Hot ng dch v khc TNG SCng nghip khai thc m Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h"Sn xut phng tin vn ti khc @Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Vn ti hng khng >Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lchBu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Cc hot ng kinh doanh khc !Y t v hot ng cu tr x hi KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhnRR T` > V f u'ɀ H_[+58e; dMbP?_*+%"??U} 0} } H J@ J@ J@ !@ G@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  #+ ! $,$$$$$$$ " % % % % %' %( %) %* 9<@Y@M@@(@x@@v@P@`s@ -<X@Z@Q@@l@`a@@p@X@@@&@ <@@W@J@@c@Q@e@@V@?@&@ 6 p@*@.@R@Q@V@@@ .6 @@v@}@M@:@@? :< @0s@g@@s@@P@[@?@.@@ < J@$@@@@@@,@? ~ @ ~ @ /0P@*@@6@@0@?  6x@q@ f@q@K@W@7@? 0<@@@f@@V@<@@p@]@ <@L@Ȉ@@n@z@h@G@9@ ~ :@ *@@@ @@@ 1< @X@S@@k@Q@`@S@4@(@ <@ d@b@0v@b@r@U@$@@ <x@<@A@T@K@\@P@.@ @ 6@t@`l@y@V@@Y@3@@ <@@Q@Q@p@[@@]@>@@@ <@@l@b@k@K@@Q@:@@@ L~ $@~ ?@@@~ ? <@@^@W@f@@R@d@Y@3@@ <x@@Y@@W@pr@^@@i@U@$@? <@0r@`i@`z@[@k@V@@@0@ ;<p@4@@@@Y@9@F@9@&@@ <<@@t@ps@@@`@ g@S@$@? =<~@H@O@@f@H@Y@E@@@ D l ">~NNNRRNNBPRNNXNNNRNNrNNNNN @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 ,@6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ ~ 1@ $ @@@@? ~ @ !<!q@;@<@@U@>@O@A@0@@ "<"b@3@1@@@"@@@;@ @@ #>6#O@@@0@ @,@"@@# $$$Pp@O@@@R@4@ %?<%`z@J@J@\@A@T@N@0@$@ &6& @l@i@x@]@g@R@@& '2*';@@@(@@? ' (<(o@[@>@8@"@@@B@@@ )0)[@@P@4@"@@@@)~ ) @ *<* b@F@$@.@@=@>@@@ +3<+@ @0@)@H@؏@P|@U@=@ ,@<,@@@y@@@pz@T@A@ -<-@@@@q@i@B@&@@ .A<.@@@˵@@@v@N@@@ /6/T@@@r@`l@c@7@&@/ 04<0@@Ȃ@@f@g@F@(@0@ 1<1@H@P@p@pv@Py@T@7@6@ 2 <2Ơ@ r@u@Ԑ@i@h@7@@@ 35<3@L@G@`i@U@W@3@@@ 4B~ 4@ 4~ 4? 44??@ 5C<5@`}@k@0u@P@@[@B@$@ @ 6D6K@9@@ @66 @?@@ 7E<7x@D@1@@n@V@A@9@K@ 8!<8@B@.@@n@U@;@4@G@ 9"~ 90@ 9~ 9?99?@@@ :#:2@@@:$:@@@?@ ;F;2@ @@@; <$<<$@`@@Đ@i@p@X@B@1@ =G<=@@a@L@`@G@X@N@A@0@ >H*>`@A@9@N@@@ > ?I0?y@g@@U@W@6@1@@ ? D lfNNR6NRLNZNNNNNRNNNNbN\NNd\DNNL@ @A @B @C @D @E @F @G @ @J<@@@h@@`@ a@@@?? A60A`g@X@C@E@@@? A BK0BV@<@&@8@.@ @@ B C76Ck@P@A@@Q@$@8@,@@C D%<Dt@d@B@I@:@F@@ E&0Ec@O@$@;@6@A@@ E F8*F e@Z@;@8@@$@ F G NPPRNPL>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@L@iÃ՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%'()*+,-Root Entry FUXTWorkbook;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8&