ࡱ> 98 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 *8 (8 +8 (8 +8 8 8@ 8 0 *8 8 (8 +8 +8 8 ( 8@ 0 #8 8@ `Sheet1TZR3 A@@  WWTng s Di 5 ngi 5-9 ngi 10-49 ngi 50-199 ngi 200-299 ngi H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C Mau 300-499 ngi 500-999 ngi1000-4999 ngi5000 ngi tr ln Doanh nghipPhn theo quy m lao ngng bng sng Hng ng Bc B Ty Bc B Bc Trung B Duyn hi Nam Trung B  ng bng sng Cu Long  Khng xc nh C NC in Bin Ty Nguyn k Nng ng Nam B Hu GiangZS doanh nghip ti thi im 31/12/2004 phn theo quy m lao ng v phn theo a phngZJ v=  a #> u'ɀ Q+$8lEhL dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} } } Q J@ J@ J@ !@  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ V%%%%%% )G ' *H******** (   C D E F ! PBf@@@@@(@@@̒@@L@ IB@*@@@@Px@y@0u@ j@$@ Bn@(@@4@@@f@ i@h@@]@@ B (@U@h@pr@W@*@"@&@@ B @I@f@@^@(@&@ @@ B @ `@r@Ȁ@ k@:@=@1@ @ B @@X@r@@@c@*@;@0@&@ B @@o@@@v@L@Q@H@@@@ B@@R@`@ i@W@5@&@,@&@ BȊ@U@i@u@b@6@7@$@$@ Bp{@D@W@j@S@"@@@? B@_@b@}@f@4@5@ @@? B@U@g@pp@W@,@$@ @@ JB4@@ @V@@_@@Y@J@J@@ Bp@*@B@@b@K@"@ @@ Bpp@"@G@ `@O@@$@@? B`n@B@Q@Y@<@@?@ Br@1@P@`c@G@@@@? Bh@A@@U@s@R@$@@?? Bv@@@R@d@P@$@,@@? B@R@l@w@@U@,@ @@@? Bt@L@@W@@^@I@@@@ BȒ@ f@r@~@b@>@0@$@<@@ BX@j@q@s@P@(@@@@ B@R@s@ z@[@6@7@*@"@? KBP@R@i@(@g@;@2@"@ D0 l $@ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ B `@"@;@S@.@@ !QB!`o@2@C@ a@F@$@@? "B" q@,@I@^@R@@@@ #B#`x@A@W@f@M@$@"@@ $LB$@h@ @֠@@@X@@U@O@:@ %B%@U@p@@`n@;@?@4@$@ & B&T@j@{@@f@=@;@7@@ '!B'(@T@`@@o@N@(@$@@? ("B(p@Y@o@0s@@P@ @@@@ )#B)~@E@b@`k@I@&@@@@ *$B*h@h@q@v@W@$@@$@@ +MB+v@@@@@ `@]@@Z@H@@ ,%B,H@v@@@d@@@C@7@2@@ -&B-Ѓ@@R@@g@@n@V@0@&@$@@ .'B.@@W@j@q@K@$@@@@ /(B/@@]@q@v@d@A@@@<@(@ 0)B0 ~@P@b@ h@E@ @$@"@@? 1*B1d@@o@H@~@b@;@2@>@ @ 2RB2@@0@@u@H@K@D@7@ 3+B3o@3@K@@]@E@@$@@? 4,B4@]@d@m@@Z@&@,@$@&@ 5-B5@c@e@u@@Y@3@*@3@"@ 6SB6c@I@:@N@0@@@ 7.B7@@r@r@p@@U@&@*@@@ 8TB8@f@@@:@@@ ~@@t@;@ 9/B9t@J@Y@``@C@@@@? :0B:@^@g@`q@R@$@ @@@ ;1B;}@i@@U@@Z@I@&@@@@@ <2B<@q@e@c@Q@@&@,@ @ =3B=n@pq@u@8@؁@@^@@_@@W@J@@ >4B>@y@@@ @x@T@Q@O@H@ @ ?5B?@g@0s@py@b@1@:@"@.@? D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P i@ @6B@+@[@@@@pv@t@q@@h@"@ ANBA@@@@@V@Y@@P@I@? B7BB@v@@t@Pr@@W@3@*@(@*@? C8BCX@x@v@{@S@2@0@&@@ D9BD8@z@o@l@D@@"@@? E:BE{@d@_@[@A@@@@ F;BF @q@h@p@P@(@@@? G<BG@@pt@q@s@B@@$@@@ H=BHؑ@w@z@ q@H@?"@@@ I>BI@~@{@@W@ @ @@@ J?BJD@r@z@ z@Y@2@*@&@@ KUBK u@U@@`@\@@@?@ L@BL @i@ l@`p@C@@@@ MABM @`i@g@a@3@??@@ NBBN@X@0s@ b@?@@@@@ OOBOh@?$@B@6@E@H@>@$@ P"##$###&&&& &@TTTTTTTTTTTTTTTTV>( R C A@JaK]`<ZR C A@ }!]` ZR C A@57]` >@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@rC@[Lƒ՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%&')*+,-./1234567Root Entry F6ATWorkbookNSummaryInformation((DocumentSummaryInformation80