ࡱ> 32 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==K[,8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 #8 8 #8 8 "8@ #8 (8 (8 #< #<  8 `Sheet1@Sheet2ASheet3TZR3 A@@ NN H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C MauT ngC nc ng bng sng Hng ng Bc B Ty Bc B Bc Trung B Khng xc nh  in Bin Duyn hi Nam Trung B Ty Nguyn k Nng ng Nam B ng bng sng Cu Long  Hu Giang MGi tr ti sn c nh v u t ti chnh di hn ca cc doanh nghip ti -thi im 31/12 hng nm phn theo a phngR ? Ox ; [ :t ( u'ɀ P^$d.<9> dMbP?_*+%,M\\TTTL-ntnhuong\tttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNXMAIutomatic>0  k k m m "dXX??U} #} } $ PJ@J@J@,@,@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@ L M K =$@@D@H@L@P@ >!AA Af'n&A ?0@@.@y@`@bX9A $@@p@@P|@1 4@@@©@/g@ (@@@@ /݄@ h@@n@Z@ n@ @>@@`@ rh@ E@~@O@ @ }?5^7@ @@Н@,@ η}@ @@@@@@n:@ @0@@@1ZȦ@ @@@L@2@ @@P@̚@NbXy@ @@;@@@@2@v @ $i@ t@}@@@  p@Ȏ@0@@vo@ I@Q@^@ g@nLs@ $pp@s@z@}@@ ؂@@@Б@#~j~@ $@y@@}@8@@@@ P@@ԧ@@~j@ @v@@H@^I @ |@}@@9@"I@ p@x@@\@S㥛J@ $@@@ֲ@' A@T@\@Ң@}?5^ɨ@ @e@ p@y@Ȁ@vj@D l.(BB6BBBBBBBBBBB6BB6B6BBBB6B ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=,@>,@?,@ D ~ @ !!@(@h@ԑ@!Dl{@ ""y@|@@؆@"+f@ #B#@@@@#ˡE[W@ $$=@'@{@F@$Qi@ %%j@ɷ@@!@%ףp=j»@ &&@Ў@P@h@&Mb @ ''x@@@@'Cl@ ((H@@<@@(V-]@ ))`@@@@)n+@ *E*@@x@@*9vF0@ ++@@ع@@+Χ>@ , ,@@@Ơ@,^I ͥ@ -!-$@@@@-xi@ .".ȕ@(@@@.̌@ /#/@x@<@@/K7A@ 0$0@³@1@@0V-@ 1F1@Y@@@1!rh@ 2%$2`@@@@9@ 3&3b@\@D@@3f̼@ 4'4N@n@@@4vˬ@ 5G55K7APu@ 6(6ԡ@ܢ@@@6X9X@ 7H7AAPA A7MbA 8)8Px@x@@(@8v@ 9*9h@@<@t@9V@ :+:8@`@h@@:bX9@ ;,;"@@@`@;t @ <-<@H@@@0@<{@ =.=;@@@`@=- @ >/>@@@ q@@>B`vW@ ?0?Т@ @>@@?1OAD l.BBBBBBBBBBBBBBBBB6BB2BBBBBBBBB@,@A,@B,@C,@D,@E,@F,@G,@H,@I,@J,@K,@L,@M,@N,@O@ @I@@ @@c@@'1e@ A1AX@@@ @AV-r@ B2B@`@@h@B/$@ C3C@@@ܔ@C-2@ D4D0p@{@H@@DmF@ E5E@H@@@ESc@ F6F@8@@@t@Fu֐@ G7Gp@@@@G&1l@ H8H@@<@@$@HNbXU@ I9I&@@@@@Ia@ JJJJ㥛 w@ K:K`@@@@KX9vi@ L;$L`@@@0@&@ M<M@đ@@@MC @ NCN0@pY@A(AN1tYAO$,BBBBBBBBBB2B6BBV>( R C A@=IZ^J]`<ZR C A@5sV ]` ZR C A@54V6]` >@7 u'ɀ wA dMbP?_*+%"??U>@7 u'ɀ ~B dMbP?_*+%"??U>@7 Oh+'0HPh NGUYEN XUAN MAINGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@n@P9@)՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets !#$%&'()+,-./01Root Entry F%0TWorkbookBSummaryInformation("DocumentSummaryInformation8*