ࡱ> 65 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 (8 (8 +8 +8 (8@ *8@ )8 *8 ( ( +< (< +< (< #8  8 8 `tSheet1ThDD1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT ng Nng nghip v lm nghip Thu sn Cng nghip khai thc m Dt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Hot ng khoa hc v cng ngh Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc TNG SKhai thc qung kim loiCng nghip ch bin Sn xut thc phm v ung1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hSn xut xe c ng c, r-moc'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Cc hot ng kinh doanh khc fGi tr ti sn c nh v u t ti chnh di hn ca cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh tKSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhnJ 0z*t j RJ u'ɀ G0:E>H dMbP?_*+%M\\TTTL-ntnhuong\tttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNXMAIutomatic>0  k k m m "dXX??U} `0} G;J, @@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ &A B'''' %!$@@D@H@L@P@ 4!AA Af'!n&A "@;@@@@!u@ @@@@""N@ @@ȕ@`@"V-@ # @@@Ԟ@ !E֣@ $ @T@@@@ K@ !or@ `@ؙ@p@@ "sh\ϱ@ @Z@@@ "ݏ@ 5 @`@a@m@u@ #V- z@ @H@H@@"v_ɩ@ 6p@5AXA A!MbA 7"@:@@M@@#ʡE@ @x@@`@"mq5@ %@3@@@#Cl@ @w@w@@"Zd@ P@@@@")\½n@ 0@@t@@"$i@ ȧ@|@@X@"~j\ @ $ @@D@*@"aA Cy@|@@0~@"rh~@ @&@@ @"\0@ @@@@"t@ @@@"@ @"Dl^@ &@@ʹ@@#V#@ '$I@µ@@(@#B 8$Z@@@=@"_! @@@@"V-2@D l 2BBBBBBBBBBBBBBBBBB6BBBBB66 @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ v@@8@@ "!rhQ@ !!@@İ@@!"?5^ m@ "9"@Ĕ@@@""l)M@ #:$#P@[@@@# @ $($I@+@@@$# ףp@ %%@p@#@@%"y&1X6@ &)&@"@,@G@&#ʡE~S@ ''@ O@@0@'$jt#@ ((@@@@`@("?5^@ ))@@q@H@)"ݦ@ ***@@C@@@ @*!vd@ ++H@`@@@+$n0@ ,,@@@D@,"5^I@ -;-@@@@N@-"1@ ..R@@@8@ײ@."Mb@ /+/Z@@,@@/!!rhx@ 00F@@@@@0$%k#@ 11˷@=@4@@1"Mr@ 2,2@L@@@2#3333@ 3-38@l@@,@3#Zd/@ 4$46@@!@@"ߨP 5.5@@@@@5#T㥛@ 6<6 @@@K@6!E@ 77 b@m@Г@0@7"ʡE@ 88@@@@8"+j@ 99@d@d@x@9"B`" @ :/$:@"@*@@!H}@ ;;H@@@@@;$&1Խ@ <=$<@@@@@@"充 =>=L@@P@V@b@="y&1`t@ >?$>0@a@i@r@#Q@ ?@?@J@@ٷ@?#7@D lBBB6BBBBBBBBBBBBBBBB6BBBBB6B6B6@@A@B@C@D@E@F@ @0@@d@X@\@@\@@!|?5^f@ A1As@u@@z@A!&1Y@ B2B@@@@B!J +@ CC@@@`@C$K7@ D D@@Ȟ@8@D"y&1@ E3EJ@R@V@q@E#xp@F.xBBBBBB>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@I9@zl՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$&'()*+,./01234Root Entry F`TWorkbookHSummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-