ࡱ> 43 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 ( +8 (8 +8 (8 +8@ *8@ *8 ( )8 #8 ( 8 8 `Sheet1TEE1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo3Sn xut trang phc, thuc da v nhum da, lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng@SX dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t&Bn bun v i l (Tr xe c ng c),Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn(Cc hot ng lin quan n bt ng sn7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Nng nghip v lm nghip Thu sn Cng nghip khai thc m Khai thc qung kim loi Sn xut thc phm v ungDtSn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi SX xe c ng c, r-moc !Sn xut phng tin vn ti khcTi ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh % Cc hot ng lin quan n my tnh $Cc hot ng kinh doanh khcGio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khcTNG SCng nghip ch binNgi CS lao ng n trong cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh tKSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhnJ\ :  ~.b u'ɀ H(049BE dMbP?_*+%Mtttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNTNHUONGutomatic>0  k k m m "dXX??U} /} } HJ@J@J@ @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ B C #A$$$$ !@$@@D@H@L@P@" >$:\v0ewnf@ &$@0@@@,@ $p:@@P@@@ $@@@V@@ '$ @@P@l@"@ ($ @x@M@@ 8@ $ @@@@@S@ $ `@@@@p@ )$ @@ě@`@f@ $@ @@@@d@ ?$f-8/A^^Nj[\g *$AAA A A $@"@@*@L@ +$@0O@@+@@@ $A AA0AA $ AzAdA$AHA $E@@`G@ P@`@ $@a@@@%@ $@@2@@@ D$ g@d@j@`g@g@ $@@@`@ @ $@%@@O@`@ $1@f@ +@@O@ ,$&@@@@־@ -$~@g@r@@W@ $ @@V@@@ $$@@@@֩@Dl.266666666666666666666666666 @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ $ @Y@@@`@ ! $!6@@@@@ " $"@@@/@h@ # .$#@@@-@`@ $ /$$@@/@@j@@@ % $%@@@@ +@Q@ & 0$&X@@c@N@^@g@ '$'@n@@K@@ ( $(@@@@@ ) $)ʭ@԰@@r@@ *1$*@p@P@H@p@ +$+AxA *A(Aص A , $,@@@@@@ - $-@@@AUA . $.@@6@A@@@@ /2$/@w@@`@@ 0$0g@P@ @ @ F@ 1 $1c@@A@@@ 2 3$2ε@[@@:@x@ 3 4$3@@L@@p@ 4 $4 @"@|@5@G@ 5 5$5@@@t@6@ 66$6 @@@@q@ 7 $7@`@A@@&@ 8 $8ġ@,@@@@ 9 $9A@Y@`c@m@Pt@ :7$:L@K@@`@]@A@ ;!$;c@@g@@O@ < "$<@@P@@@ = #$=c@i@|@0z@@ > 8$>{@@p@@$@ ? 9$?_@@L@@@V@D@ l6666666666666666666666666666666@@A@B@C@D@E@F@G @:$@(@@@d@|@ A;$A0@|@@@ܧ@ B<$B@@@@@ C$$Cb@N@l@0@@ D %$Dr@8@@a@@ E =$E@@T@x@j@FG666666>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@yl@՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"$%&'()*,-./012Root Entry FpSWorkbookgESummaryInformation(#DocumentSummaryInformation8+