ࡱ> 54 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8  ( (8 (8 +8 +8 (8@ *8@ *8 )8 ( #8 8 8 8 `Sheet1T&EE1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khcSn xut thc phm v ung)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t'Bun bun v i l (Tr xe c ng c),Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Thu sn Cng nghip khai thc m Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Dt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng%Cc hot ng lin quan n my tnh Cc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc Nng nghip v lm nghip Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (Ngi FSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hTNG S KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhnETng s lao ng trong cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh tJ\  dr" Z u'ɀ UF0R9B8G dMbP?_*+%Mtttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNTNHUONGutomatic>0  k k m m "dXX??U} `2} } UJ@J@J@ @@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ C D #A$$$$ !>$@@D@H@L@P@ @$.J;f/` ;$ A: A@y A AG A $AA A`AȖA $@u@@P@v@@@@@ &$ 0@@@@)@@@ '$ pA{@pAAA $ 0@]@@Y@w@ $ @@~@@O@ ($ @w@N@@@ $`@{@ @b@01@ )$a*mtrFA $PZAAAAA $@_@E@@h@ *$p@@A(A1A A $`P AhAAءAhA $A GAP>AAA $`@$@p3@@@ $ @H@L@@@ $M@~@@V@@@ B$(@`@@@@@ $@@x@@^@`@\@ $@ @@@K@ $1@A07A!Ax A +$@k@:@,@ d@ ,$ @`@P+@@@ $]@ @@@`+@@ $@@$@ű@@Dl.266666666666666666666666666 @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ $ .@ P@``@@5@ !$!E@@n@@D@e@ "?$"@P@@@c@ #$#x@@@u@ @ $-$$@@p@&@@ %$%p@@ Y@`UA A &.$&r@w@`x@p@@@ '$'@@@@p3@v@ ($(@@@k@0z@G@ )$)S@@~@@@ */$*O N&f0~4d,A +$+AACAA!A ,$,j@@`V@\@p,@ -$-87 APA,AATlA .$.P@@@@@@@ /0$/@0t@`@0E@@ 0$0AA]AA A 1$1`@AAA0A 21$26@@ @@@N@ 32$3@@@K@@ 4$4@@7@@@@ 53$50K@@Є@@`?@ 64$6 K@7@@`@O@ 7$7@@@R@|@ 8 $8@o@@4@@ 9!$9V@`j@pu@@P@ :<$:`@_@r@r@Y@ ;"$;@@@@`%A <=$<@n@@@@ =#$=P@H@L@И@@ >5$>ԛ@@c@?@"z@ ?6$?@@@@@@D@ l6666666666666666666666666666666@@A@B@C@D@E@F@G@H@IJKLMNOPQRST @7$@@@@@$@@ A8$A@@ԩ@(@ȴ@ B9$B@@@@@%@ C$$C"@<@%@ @Q@ D%$D@Y@@@@)@ E:$E~@0@@@@@F GHIJKLMNOPQRST.666666>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@Z@};՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+-./0123Root Entry FySWorkbookGSummaryInformation($DocumentSummaryInformation8,