ࡱ> 10 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime1Arial1UVnTime1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 (8@ (8 +8 (8 +8 *8@ *8 ( #8 ( +8@  ( (  8  8 8 `fSheet1TZR3 A@@ NN H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng C Mau Doanh nghip ng Bc B Ty Bc B Bc Trung B Ty Nguyn ng Nam B ng bng sng Hng ng bng sng Cu Long Khng xc nh C NC in Bin Duyn hi Nam Trung B  k Nng Hu Giang Bc Liu AS doanh nghip ang hot ng sn xut kinh doanh ti thi im #31/12 hng nm phn theo a phngR* m O y [X : u'ɀ S$-j7b< dMbP?_*+%Mtttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNTNHUONGutomatic>0  k k m m "dXX??U} } } SJJ, @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ L M %J&&&& <$@@D@H@L@!P@" E$@<@@@#f@ B$Z@@?@@@#@ $S@@z@@ n@ $m@u@x@@ (@ $ v@|@@p@ @ $ @@Ћ@@ @ $ @H@H@P@ @ $ @@Ș@@ @ $ l@q@t@y@ @@ $0u@8@@@ Ȋ@ $`@j@s@`v@ p{@ $@y@X@P@H@ @ $`o@v@{@p|@ @ =$<@@Ĭ@E@#4@ $Z@ d@m@@n@ p@ $\@@\@h@i@ pp@ $J@U@@\@h@ `n@ $X@e@l@`p@ r@ $ f@ r@w@{@ h@ $e@f@i@ r@ v@ $`j@Pu@}@@ @ $d@ k@o@q@ t@ $}@@@X@ Ȓ@ $e@l@ r@x@ X@ $Pu@P{@@@ @ >$w@~@@@#P@ $\@a@@f@0q@ `@Dl.266666666666666666666666666 @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ F ~ `o@ !$!@`@@c@f@`k@ q@ "$"@a@h@o@r@ `x@ #?$#@@@@#@ $$$}@@@8@ @ %$%@ @@@ T@ &$&k@q@Pw@@y@ (@ '$'q@w@`~@(@ p@ ($(m@q@x@z@ ~@ )$) @@(@Љ@ h@ *G$*ʩ@F@ޱ@@v@ +$+@L@ԕ@@ H@ , $,v@{@X@P@ Ѓ@ -!$-q@t@Px@@}@ @ ."$.|@p@H@@ @@ /#$/0y@ y@@~@w@ ~@ 0$$0@8@@@ d@ 1@$1@P@@@#@ 2%$2a@`d@ f@j@ o@ 3&$3x@z@~@@ @ 4'$4@(@@$@ @ 5H 55$V@ c@ 6($6@@؇@X@ @ 7A$7r@@@@@@#@ 8)$8`f@ j@o@p@ t@ 9*$9$@Ȓ@P@@ @ :+$:o@ v@Px@z@ }@ ;,$;y@0~@h@@ @ <-$<X@T@@@ n@ =.$=@4@X@t@ @ >/$>P@@@@@ @ ?0$?@@U@@ +@D6 l.666666666666666666664666666666@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@PR@ @C$@6@D@J@@#@ A1$A @@`@@ @ B2$Bp@@Ԕ@@ X@ C3$C$@ؐ@@h@ 8@ D4$Dz@@v@w@x@ {@ E5$EH@@@@ @ F6$F@@@@؈@ @@ G7$GL@@@`@ ؑ@ H8$H@@@Ȗ@ @ I9$I@X@@P@ D@ JI JJ0q@ u@ K:$K @(@Ȃ@@ @ LK$L|@}@Ȁ@@ @ M;$M@@@@ @ ND$Ng@`i@`i@`i@#h@OP"(T666666666646666 V>( R C A@IaJJ]`<ZR C A@E? ]` ZR C A@4?6]` >@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@pL@pYȽ՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%&')*+,-./Root Entry F DSWorkbook>SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8(